""Natječaj je otvoren za provedbu podmjere 6.1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Vrijeme za podnošenje zahtjeva po ovome natječaju traje od 05.listopada do 23. prosinca 2015. godine. Za ovaj natječaj osigurano je 10 milijuna eura potpore, što je dostatno za 200 mladih poljoprivrednika. Svaki od dvije stotine mladih poduzetnika u poljoprivredi mogao bi ostvariti 50.000 eura nepovratne potpore i to u 100% iznosu.

Zbog okolnosti u kojima se nalazi hrvatska poljoprivreda, vrlo je malo mladih osoba koje su spremne na ulaganje u proširenje poljoprivredne proizvodnje na gospodarstvu. Posve je razumljiv, pa čak i preporučljiv oprez kada se radi o bilo kakovom ulaganju. Mogućnost ove mjere nije tek puko ulaganje u proširenje poljoprivredne proizvodnje već treba vidjeti i ostale mogućnosti.

Osnivanje novog PG

U slučaju kad sa mladi član PG-a želi osamostaliti, mladi nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti vlasnik resursa koji su u njegovom Upisniku, što dokazuje vlasničkim listom. Druga mogućnost je najam obradivih površina na minimalno 15 godina.

Preuzimanje PG od drugog nositelja

Ako je dosadašnji nositelj vlasnik proizvodnih resursa i ostaje članom PG u tom slučaju nije nužno mijenjati status vlasništva poljoprivrednih resursa, međutim, ispisuje li se iz bilo kojeg razloga dosadašnji nositelj iz Upisnika mladog poljoprivrednika tada mladi poljoprivrednik mora biti u vlasništvu svih proizvodnih resursa: gruntovno za obradive površine i stoke u JRDŽ.

Modernizacija PG

Modernizacija radi lakšeg obavljanja poslova na PG ne proširujući kapacitete pri čemu treba razmisliti, ako se želi kupiti samo mehanizacija, hoće li ulaganje prikazano kroz 10 godina poslovanja u poslovnome planu biti rentabilno. Međutim, unapređenje procesa rada i poslovanja kroz ulaganje u opremu koja će pomoći postizanju većeg standarda proizvoda, a samim time i bolju cijenu, sasvim je druga priča. Uložite li na primjer u mljekovod ili izmuzište, nema opravdanog razloga da vaše mlijeko ne bude u najbolje plaćenom razredu čime znatno poboljšavate finacijsku sliku svojeg PG.

Podizanje potencijala PG za veća ulaganja

Podmjera 6.1. može biti iskorištena kao dobra odskočna daska za one mlade poljoprivrednike koji namjeravaju povećati obujam proizvodnje, što ih može dovesti u poziciju korištenja drugih potpora poput onih koje se nude unutar mjere 4. Naime, iz podjere 6.1., za razliku od Mjere 4 iz koje se to ne može, moguće je realizirati zakup i kupovinu poljoprivrednog zemljišta čime PG može riješiti mnoge probleme.

Širenje djelatnosti

Na poljoprivrednom gospodarstvu manjeg obujma proizvodnje ne može se očekivati dovoljan dohodak od od specijalizirane proizvodnje. Za procjenu isplativog obujma proizvodnje, dovoljan je dohodak s kojim je proizvođač zadovoljan, uz financijsko ulaganje i udio fizičkog rada kojeg je spreman izdvojiti za tu proizvodnju. Potreban iznos nije za sve isti. Stoga širenje djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu otvara i mnoge druge dimenzije. Bavite li se na primjer samo proizvodnjom mlijeka, bilo bi vrlo mudro upotpuniti je s proizvodnjom na primjer: jaja, mesa, povrća u plasteniku ili nekog sezonskog voća, čime možete ostvariti dodatan prihod na PG ili stvoriti osnovu za neko drugo ulaganje na primjer iz podmjere 6.2. koje će se odnositi na nepoljoprivredne djelatnosti na PG tipa kušaonica za sireve ili vino, restoran ili prodavaonica na PG u kojima se nužno ne radi stalno radno vrijeme nego se radi usput, po potrebi, uz sav ostali posao na PG. Ukratko, cijela mjera 6. vrlo je fleksibilna za različite mogućnosti i može ju se koristiti višekratno u kombinaciji podmjera. Naravno, uvjet je završena investicija iz predhodno prijavljene podmjere.

Potrebno je što prije izići iz okvira samo jedne proizvodnje i stereotipa u kojemu je poljoprivrednik samo proizvođač sirovine. Teško je za povjerovati na kakvim su mjestima, na vrhu kakvih brda, kilometrima udaljenih od ostatka infrastrukturnih potreba (trgovine, škole i dr.) u susjednoj Sloveniji otvoreni restorani i kušaonice na PG koje se bavi proizvodnjom mlijeka ili vina. Nisu to tek nekakvi mali, pomoćni objekti nego baš naprotiv, lijepo uređeni, sasvim komforni restorani sa svom pratećom infrastrukturom koji mogu odjednom prihvatiti pedeset i više osoba. Ono što je ključno, u takovim objektima prezentiraju se, nude i kušaju, uz prihvatljivu cijenu, samo vlastiti i lokalni proizvodi koji su upravo razlog otvaranja ali sve više i dolaska gostiju.

Tko se može prijaviti za podmjeru 6.1.?

""Prihvatljivi korisnik je mladi poljoprivrednik, osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine, te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu. Ako korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika. Prihvatljive aktivnosti: u podmjeri 6.1. nudi se zaista mnogo, pa čak i više nego u mjeri 4.

• kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i sadnog materijala, (ne može kroz mjeru 4)
• kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
• kupnja ili zakup (najmanje na 10 godina od dana podnošenja zahtjeva za
potporu za 6.1.) poljoprivrednog zemljišta, (također ne može kroz mjeru 4)
• kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (prihvatljivo je i rabljano)
• podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
• uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
• građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
• stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda, ali nije prihvatljivo kao jedina aktivnost
• operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, ali nije prihvatljivo kao jedina aktivnost

Poslovni plan

Mladi poljoprivrednik dužan je izraditi poslovni plan u kojemu nema slobodne forme već se sastoji od točno određenih parametara u obliku Excel tablica. Poslovnim planom obavezno se definiraju ciljevi koje je mladi poljoprivrwednik dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti. Ciljevi se moraju odnositi na sljedeća područja:
• modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
• povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
Poslovnim planom treba se vidjeti jasna namjera ulaganja, opisati aktivnosti i potkrijepiti ih konkretnim podacima. Konačno, poslovnim planom vidi se kako ulaganje utječe na poslovanje PG kroz 10 godina. Potrebno je ulaganja prilagoditi i izbrusiti do varijante u kojoj će polučiti pozitivne rezultate na poslovanje inače neće biti ocjenjeno kao prihvatljivo.

Potrebno obrazovanje

Mladi poljoprivrednik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih:
– diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera,
– završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine,
– radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.
Stručno znanje može se steći i naknadno pa čak i platiti iz sredstava ove podmjere, dakle može biti jedan od predmeta ulaganja. Potrebno obrazovanje može se steći i kroz edukaciju financiranu iz mjere 1. Programa ruralnog razvoja što će za mlade poljoprivrednike biti besplatno. Krajnji rok je 36 mjeseci od dana donošenja odluke o isplati sredstava potpore, a ne kasnije od podnošenja trećeg zahtjeva za isplatu.

Ostale obaveze mladog poljoprivrednika korisnika podmjere 6.1.:

1. treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
2. dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.
3. mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/ poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i baviti se poljoprivrednim aktivnostima kao glavnim zanimanjem najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.

Što su EVPG i SO?

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) statistička je vrijednost ukupne godišnje proizvodnje PG, izračunava se po hektaru svake kulture ili grlu, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu a izražava se u kunama i eurima. Novčana vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda računa se po cijenama koje se ostvaruju na tržištu i koje ne uključuju potpore i poreze. Nadležna tijela, institucije ili ustanove države članice odgovorna su za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun SO-a (Standard Output), za izračun SO-a biljne i stočarske proizvodnje od značaja za državu članicu na nacionalnoj i regionalnoj razini, te pretvorbu u EUR. SO čini jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni. EVPG je zbroj svih SO jednog poljoprivrednog gospodarstva. Izračun SO-a temelji se na točno utvrđenoj FADN metodologiji za referentno razdoblje od pet godina, tj. temelji se na onim podacima koje daju poljoprivrednici uključeni u FADN istraživanje (njih 1251 diljem RH) prilikom prikupljanja podataka od strane Savjetodavne službe. Izračunate vrijednosti SO-a verificiraju nadležna tijela države članice, te ih dostavljaju Europskoj komisiji (Eurostat) na usvajanje. Eurostat objavljuje službene vrijednosti SO-a za države članice koji se odnose na točno određeno referentno razdoblje. SO su izračunati na dvije razine: nacionalnoj razini (NUTS1) i na razini statističkih regija Kontinentalna RH i Jadranska RH (NUTS2). Pošto na području Hrvatske prikupljanje podataka za FADN provodi Savjetodavna služba, Ekonomsku veličinu PG za svoje gospodarstvo, možete dobiti isključivo od djelatnika Savjetodavne službe koji su nadležni za njegovo izdavanje. Za izračunavanje ekonomske veličine PG potrebno je ponijeti primjerak zahtjeva za potporu za 2015. godinu a iznimno, samo u slučaju u kojemu još nemate svoj Upisnik dovoljan je ARKOD zapisnik, dokaz o posjedovanju stoke i izjava kojom potpisujete točnost navedenih podataka. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu iz podmjere 6.1. u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu treba pripadati ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

Prag prolaznosti

Prag prolaznosti za podmjeru 6.1. je 30 bodova od ukupno mogućih 90 bodova. Već prilikom razmišljanja o mogućem investiranju bilo bi uputno konzultirati se sa savjetnikom u Savjetodavnoj službi koji se bavi ruralnim razvojem kako bi vam pomogao uobličiti ulaganje, što može biti od presudnog značaja obzirom na pojedine elemente bodovne liste.

Uz vlastitih 10.000 € mladi poljoprivrednik može dobiti 50.000 € potpore

Iako zvuči kao propagandna akcija, što uistinu nije namjera, kad se sve dobro isplanira ispada točno tako, jer je potpora u 100% iznosu ulaganja. Isplata teče u tri rate: 1. isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore slijedi nakon odluke o dodjeli potpore 2. isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete, 3. isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.