Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, i tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljen je u Narodnim novinama br. 21/18, i primjenjuje se počevši od 10. ožujka 2018. godine.

S obzirom da je sukladno odredbi članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/15), donesen navedeni Pravilnik, istim se propisuje provođenje tipa operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima i tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u okviru mjere 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

I Uvod

Danom stupanja na snagu navedenog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika za tip operacije 6.1.1. i 6.3.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima i Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava unutar mjere M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 42/15, 6/17 i 117/17). Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima i podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u okviru mjere M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/15 i 6/17), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

II Osnovni pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. mladi poljoprivrednik – osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.
2. malo poljoprivredno gospodarstvo – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.
3. javna potpora – svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva.
4. AGRONET sustav – zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena korisnicima potpora EPFRR za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR Zahtjeva za potporu/ promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda.
5. JRDŽ sustav – sustav za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu.

III Tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnici potpore su mladi poljoprivrednici koji su:
a) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju. Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u:
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u razdoblju od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.
Ako je mladi poljoprivrednik nositelj/ odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, tada dostavlja potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva u kojemu je nositelj/odgovorna osoba. Međutim, ako pri podnošenju Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/ odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. Korisnik potpore mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća prema uvjetima propisanim Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014., te imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik obveznih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, time da to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Međutim, kada korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate. Što se tiče broja projekata po korisniku, jedan isti korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti samo jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja za dodjelu potpore iz tipa operacije 6.1.1. u programskom razdoblju 2014. – 2020. Međutim, što se tiče visine potpore, ona se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Naime, potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik obveznih davanja Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede najmanje pet godina nakon konačne isplate, iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Nastavno na navedeno, potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik obveznih davanja po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

IV Tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici potpore su mala poljoprivredna gospodarstava sljedećih organizacijskih oblika:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore, dok za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima. Također je važno da korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća kako je propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014., odnosno da u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske. Imajući u vidu broj projekata po korisniku jedan isti korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja iz tipa operacije 6.1.1. u programskom razdoblju 2014. – 2020. Nastavno na navedeno, potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti, time da ista po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

""

V Priprema i objava natječaja

Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika. Naime, natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – (http://www.apprrr.hr/), a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www. strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

VI Postupak dodjele potpore

Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja koji uključuje:
a) zaprimanje Zahtjeva za potporu,
b) rangiranje zaprimljenih Zahtjeva za potporu,
c) administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu,
d) izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, i/ili Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu i
e) ugovaranje.
Također napominjemo da razdoblje provedbe projekta iznosi najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

VII Isplata potpore

Isplata potpore obavlja se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu, s tim da će način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit propisani natječajem. U tipu operacije 6.1.1. isplata se obavlja u tri rate u razdoblju od najviše 36 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju kako slijedi:
a) isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju,
b) isplata druge rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,
c) isplata treće rate u iznosu od 20% ukupno odobrene javne potpore nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.
U tipu operacije 6.3.1. isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 36 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju kako slijedi:
a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju,
b) isplata druge/zadnje rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Prethodni članakSastavljanje predugovora
Sljedeći članakModerna pneumatska sijaćica s pametnim upravljanjem
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.