U “Narodnim novinama” broj 33/12 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava. Navedeni pravilnik stupanjem na snagu stavio je izvan snage Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava objavljen u “Narodnim novinama” broj 21/11 i 31/11 (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava), uz obvezu da se postupci započeti temeljem odredbi starog pravilnika moraju dovršiti primjenom odredbi koje su sadržane u njemu.

 

Pravilnik je sastavljen tako da su odredbe kojima se normiraju značenje izraza, opći i posebni uvjeti za ostvarivanje potpore, visina potpore, podnošenje zahtjeva, obrada zahtjeva, izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje, odluke, dinamika isplate, gubitak prava na potporu dohotku, odustajanje od zahtjeva, te inspekcijski nadzor i prijelazne i završne odredbe sadržane u samom pravilniku. Dodatkom I reguliran je postupak izračuna ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje, a Dodatak II sadrži obrasce PD koji se koriste uz zahtjev za potporu dohotku. Navedeni dodaci sastavni su dio ovog Pravilnika. Objava ovog Pravilnika nije podigla veliku buru u stručnim krugovima niti u najširoj javnosti, kao što nije naišla niti na poseban odjek kod ciljane populacije čija su prava regulirana ovim Pravilnikom.

Ovlaštenici prava

Pravilnik je odredbama članka 2. definirao članovima Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu te su upisani kao članovi gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Drugim riječima, poljoprivredna gospodarstva kod kojih je kao nositelj upisan obrt ili trgovačko društvo isključena su iz kruga ovlaštenika prava na potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava. Članak 2. definira poljoprivrednika kao korisnika mirovine kao osobu koja je do umirovljenja bila osiguranik mirovinskog osiguranja poljoprivrednika pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. 

Unutar članka 3. krug ovlaštenika dodatno je sužen na korisnike I. i II. skupine.
I. skupinu korisnika čine korisnici potpore čija su poljoprivredna gospodarstva bila upisana u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava do 31. 12. 2011. godine, čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva ispunjava istodobno i sljedeće uvjete:
● osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika
● osoba ima najmanje 50 godina (za žene), odnosno 55 godina za muškarce.
II. skupinu čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisniku do 31. 12. 2011. godine čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku pripada jednoj od sljedećih kategorija:
● osoba je korisnik mirovine kao poljoprivrednik
● osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i manje od 50 godina života za žene, odnosno 55 godina za muškarce
● osoba ima najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu.

Dodatni uvjet

Osim ovih ograničenja, dodatni uvjet propisan je u stavku 4. kojim je propisano da obiteljska poljoprivredna gospodarstva I. i II. skupine koja su korisnici potpore dohotku u obavljanju poljoprivredne proizvodnje koriste najviše 5 hektara zemljišta upisanog u ARKOD sustavu, a
ukupni obujam poljoprivredne proizvodnje im iznosi najmanje tri proizvodne jedinice, a odredbom članka 5. izričito je propisano da poljoprivredna gospodarstva I. i II. skupine koja su korisnici potpore dohotku ne mogu istovremeno biti korisnici izravnih plaćanja. Isto tako, u jednoj godini korisnici potpore dohotku I. skupine ne mogu ujedno biti korisnici potpore II. skupine i obrnuto.

Podnošenje zahtjeva i izmjena i dopuna zahtjeva

Godišnju potporu dohotku mogu ostvariti najviše 2 osobe na gospodarstvu (nositelj i/ili članovi), a potpora iznosi do 12.000,00 kuna po osobi za korisnike I. skupine, odnosno do 5.000,00 kuna po
osobi za korisnike II. skupine. Napominjemo da su rokovi fiksni, te da zahtjevi zaprimljeni iza navedenog roka kao nepravovremeni neće niti razmatrati. Zahtjev čine ispunjeni obrasci: obrazac
prijave za mjeru potpore dohotku (Obrazac PD-prijava), obrazac – korištenje zemljišta, koji izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Obrazac PD-korištenje zemljišta),
te obrazac – stanje stoke (Obrazac PD-stanje stoke). Obrasci su zajedno s pripadajućim uputama za ispunjavanje navedeni u Dodatku II koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Nositelj gospodarstva može zatražiti izmjenu ili dopunu zahtjeva najkasnije do 30. svibnja 2012. godine. Napominjemo da je i ovaj rok fiksan, te skrećemo pozornost korisnicima dohodovne
potpore na striktno pridržavanje ovih odredbi Pravilnika, kako zbog propuštanja rokova ne bi bili uskraćeni za korištenje dohodovnih potpora.

Obrada zahtjeva

Postupak rješavanja zahtjeva za potpore dohotku korisnika I. i II. skupine rješavaju Regionalni uredi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i regionalnom razvoju. Kod korisnika I. skupine Regionalni ured pribavlja po službenoj dužnosti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika kao individualnog poljoprivrednika za nositelja, odnosno člana poljoprivrednog gospodarstva. Kod korisnika II. skupine Regionalni ured Agencije pribavlja po službenoj dužnosti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenoj mirovini u svojstvu poljoprivrednog osiguranika, ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika individualnog poljoprivrednika ili potvrdu o visini dohotka koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija.

Izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje

  Elementi za izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje prikazani su u Dodatku I koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U mjerenju ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje zbrajaju se obujmi pojedinih proizvodnji, a izraženi su u proizvodnim jedinicama. Napominjemo da minimalni obujam pojedine proizvodnje koji se može uključiti u izračun ukupnog obujma poljoprivredne
proizvodnje iznosi 0,4 proizvodne jedinice, a minimalna površina poljoprivredne parcele koja ulazi u obračun ukupnog obujma poslovanja iznosi 0,05 hektara. 

Odluke

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Regionalnih ureda izdaje podnositelju zahtjeva Odluku o ostvarivanju prava na potporu dohotku, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom. Ako zahtjev ne udovoljava uvjetima ovog Pravilnika, Agencija izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva. Na odluke podnositelj ima pravo podnošenja prigovora Agenciji u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke nadležnom Povjerenstvu za prigovore u Agenciji
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Skrećemo pozornost na odredbu sadržanu u članku 9. st. 3. koja navodi da odluke o ostvarivanju, odnosno odbijanju zahtjeva nisu upravni akti.

Dinamika isplate

Potpora dohotku za 2012. godinu isplaćuje se nositelju gospodarstva na žiro račun prijavljen u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava. Potpore dohotku za 2012. godinu za I. skupinu isplaćuju se polugodišnje, a za korisnike II. skupine jednokratno.

Krajnji rokovi za isplatu potpora za I. skupinu za prvi obrok su 31. 12. 2012. (za prvo polugodište), odnosno 30. 06. 2013. godine za drugo polugodište. Rok za isplatu korisnicima iz II. skupine je 30. lipnja 2013. godine. 

Gubitak prava na potporu dohotka

Korisnicima potpore dohotka I. skupine koji ostvare pravo na mirovinu prestaje pravo na potporu s danom ostvarenja prava na mirovinu. Korisnicima I. i II. skupine prestaje pravo na potpore dohotku u slučaju smrti, zaposlenja, zatvaranja gospodarstva ili ispisivanja nositelja, odnosno člana iz gospodarstva od trenutka kad je nastupila neka od navedenih činjenica (smrt, zaposlenje, zatvaranje gospodarstva). Napominjemo da je za poljoprivredno gospodarstvo propisana obaveza da u roku od 15 dana od nastanka promjene izvijesti Regionalni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o nastaloj promjeni, i to dostavom Potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da je promijenjen temelj osiguranja, odnosno izvodom iz Matične knjige umrlih u slučaju smrti. Pravilnikom je propisano i da će Agencija obustaviti daljnje isplate potpore dohotku te zatražiti povrat isplaćenih potpora dohotku za razdoblje nakon mjeseca u kome je nastupila promjena neke od navedenih činjenica. U slučaju administrativne pogreške i pogrešne isplate Agencija za plaćanja izdaje obavijest kojom od korisnika zahtijeva povrat neosnovano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti. Ukoliko korisnik ne vrati neosnovano isplaćena sredstva, na ista se obračunava zatezna kamata. Napominjemo da nepridržavanje ovih odredbi kao posljedicu ima gubitak prava na potporu po nositelju, odnosno članu gospodarstva za 2012. godinu u iznosu propisanom Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Narodne novine” broj 92/10, 127/10 i 124/11).

Odustanak od zahtjeva

Korisnik može u svakom trenutku odustati od zahtjeva, djelomično ili u cijelosti. U slučaju odustanka, korisnik je dužan u pisanom obliku uputiti Zahtjev za odustajanje Regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema mjestu gdje je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik.

Inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore dohotku

Pravilnikom je propisano da inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore u dohotku I. i II. skupine provodi Poljoprivredna inspekcija, prije i nakon isplata potpore dohotku. Osim odredbe kojom je određena opća nadležnost Poljoprivredne inspekcije, pravilnikom nisu propisana druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora, kao niti na koji se način nadzor vrši, što kao posljedicu može imati niz nesnalaženja i nedoumica kako kod korisnika dohodovnih potpora, tako i kod inspektora koji će kontrolu provoditi temeljem ovog Pravilnika. Preciznim određivanjem ovlaštenika na pravo na potpore dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kao i preciznim definiranjem ostalih uvjeta umanjene su mogućnosti zlouporabe ovog prava, a ujedno otvorena mogućnost da izuzetno
osjetljivi sloj hrvatskih poljoprivrednika ostvari pravo na korištenje dohodovnih potpora koje su propisane Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Narodne novine” broj 92/10, 127/10 i 124/11).

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakUkrasne penjačice
Sljedeći članakTorta od ajvara
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.