Podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potpore u 2024. godini regulirano je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024.g. U predmetni Pravilnik implementirane su odredbe izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH od 2023.-2027. koje je Europska komisija odobrila 7. prosinca 2023. g.

Poljoprivrednik podnosi Jedinstveni zahtjev za potporu i prijavu namjere proizvodnje, održavanja i uzgoja u poljoprivredi u razdoblju od 04. ožujka do 15. svibnja 2024. godine. Iznimno, zahtjevi se mogu podnositi i u roku za zakašnjele zahtjeve do 10. lipnja 2024. godine. U tom slučaju, za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. smanjuje se visina plaćanja u iznosu od 1 % po radnom danu kašnjenja, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

Poljoprivrednici koji namjeravaju podnositi Jedinstveni zahtjev za potpore u 2024.g., trebaju znati da je došlo do određenih promjena u pogledu uvjeta prihvatljivosti za 2024.g.

Minimalno održavanje poljoprivrednih površina

U 2024. g minimalne aktivnosti održavanja u voćnjacima odnose se samo na rezidbu, za razliku od prethodne godine kad su minimalne aktivnosti održavanja obuhvaćale sve potrebne agrotehničke i pomotehničke zahvate.

Kod minimalnog održavanja trajnih travnjaka pomiče se datum prve košnje ili malčiranja s 15. srpnja na 15. rujna. Na površinama pašnjaka i krških pašnjaka, na kojima je poljoprivrednik prijavio održavanje napasivanjem neovisno o koeficijentu prihvatljivosti, minimalne aktivnosti održavanja provode se napasivanjem stoke u vlastitom posjedu, koje moraju biti provedene barem jednom prije 15. rujna.

Sustav za nadzor površina (Monitoring)

U svrhu boljeg dokazivanja provedenih aktivnosti i smanjenja takozvanih crvenih parcela Agencija za plaćanja će od poljoprivrednika češće tražiti dostavu geotagiranih fotografija. Poljoprivrednici su obvezni evidentirati osnovne poljoprivredne aktivnosti i poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

Osnovne poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednim parcelama prate se automatski putem satelita – Monitoring sustavom, s tim da ih je poljoprivrednik obvezan bilježiti putem AGRONET-a i po potrebi AgroGTF-om samo u slučaju kada automatska detekcija satelitskim podacima ne može prepoznati aktivnosti (slučaj žutih i crvenih parcela ili specifične aktivnosti koje se ne mogu prepoznati satelitom).

Proizvodno vezana potpora

U okviru proizvodno vezanih plaćanja uvedene su izmjene u podintervenciji 32.01.01. Krave u proizvodnji mlijeka, gdje je ukinut propisani kriterij poljoprivrednog gospodarstva o minimalnoj godišnjoj proizvodnji mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu.

Također, u intervenciji 32.03. Krave dojilje izmijenjen je kriterij minimalnog držanja teladi na poljoprivrednom gospodarstvu poljoprivrednika sa 6 na 2 mjeseca nakon teljenja.

U intervenciji 32.06. Voće dodane su nove prihvatljive kulture: klementina, naranča, limun i grejpfrut, a kriterij minimalne prihvatljive površine za svaku prihvatljivu voćnu vrstu, uključujući i mandarinu (pojedinačno ili mješovito) je 0,25 ha.

U intervenciji 32.09. Sjeme, poljoprivrednik mora, u godini podnošenja zahtjeva, imati u AGRONET-u prijavljenu proizvodnju sjemena na minimalnoj površini:

  • 1,00 ha pod jednom od prihvatljivih skupina – kukuruz, krmno bilje, uljarice i predivo bilje (sve biljne vrste iz grupe uljarice i predivo bilje osim soje), isključujući sjeme konditorskog suncokreta
  • 0,10 ha – za povrće, uključujući krumpir, kukuruz šećerac i kukuruz kokičar.

U PVP intervencijama 32.01. Krave u proizvodnji mlijeka, 32.02. Tov junadi, 32.03. Krave dojilje, 32.04. Ovce i koze, 32.05. Povrće, 32.06. Voće i 32.09. Sjeme poljoprivrednicima se daje na izbor hoće li svoja usavršavanja provesti putem pohađanja tečaja izobrazbe ili korištenjem individualnog savjetovanja ili sudjelovanjem u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

Eko sheme

U 2024. g uvedena je nova eko shema, intervencija 31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima.

Svrha uvođenja nove eko sheme je potaknuti poljoprivrednike (voćare, vinogradare, maslinare) na primjenu okolišno prihvatljivih praksi, kojima se čuvaju prirodni resursi tlo, voda i zrak, te proizvodi visokokvalitetna hrana uz osiguranje održivog dohotka.

Poljoprivrednik je obvezan posjedovati analizu tla napravljenu u proizvodnoj godini provedbe intervencije za ARKOD parcele na kojima se primjenjuje ekološko gnojivo. Analiza tla mora sadržavati sljedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hraniva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata, te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala). Također, u skladu s analizom tla dužan je izraditi i provoditi Plan gnojidbe gnojivima i poboljšivačima tla, odobrenim prema članku 24. stavku 1. točki (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedenih u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165, odnosno gnojivima i poboljšivačima tla koji imaju dozvolu primjene u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Treba istaknuti da korisnici ove intervencije imaju zabranu uporabe sintetskih mineralnih gnojiva.

U intervenciji 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina, poljoprivrednici koji imaju pašnjačke površine unutar Natura 2000 područja u obvezi su imati najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i /ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta (pašnjak u Natura 2000 području) ne smije prelaziti 75 % ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva.

U intervenciji 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama može se koristiti kruti i/ili tekući stajski gnoj sa vlastite farme i/ili kupljen sa stočarskih farmi, koji je primijenjen od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca. 2024. godine. Stajski gnoj potrebno je iznijeti na oraničnu površinu i inkorporirati u tlo unutar 48 sati od iznošenja, te dostaviti Agenciji za plaćanja geotagirane fotografije putem AgroGTF aplikacije. Korisnici ove intervencije od 2024. godine, mogu biti i oni poljoprivrednici koji uslužno tove stoku za organizatora tova. Poljoprivrednik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja, a uslužno tovi stoku za organizatora tova, obvezan je do 31. prosinca u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva Agenciji za plaćanja dostaviti ugovor o uslužnom tovu potpisan od strane poljoprivrednika i organizatora tova za 2024. godinu, te popunjen obrazac 2., 3. dio za pojedinu vrstu životinja iz Priloga 4. Pravilnika, potpisan od strane poljoprivrednika i organizatora tova.

IAKS mjere

Izmjene u sklopu intervencije 70.06 Plaćanje za dobrobit životinja odnose se na nove težinske razrede u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače i nazimice te svinje za tov), izmjenu gustoće naseljenosti u peradarstvu (brojleri), te jasnijeg izričaja u govedarstvu za kategorije mliječne krave i rasplodne junice kod područja dobrobiti Pristup na otvoreno – Ispust.

Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS) -težinski razredi izmijenjeni su na sljedeći način:

Kategorija Odbijena prasad

Živa vaga svinje (kg)Najmanja podna površina po svinji (m²)
do najviše 10            0,17
više od 10 do najviše 20            0,23
više od 20 do najviše 30            0,35

Kategorija Krmače i nazimice

Broj životinjaNajmanja podna površina po nazimici (m²)Najmanja podna površina po krmači (m²)
manje od 6                   2,07                   2,85
od 6 do 39                   1,89                   2,59
40 i više                   1,70                   2,33

Kategorija Svinje za tov

Živa vaga svinje (kg)Najmanja podna površina po svinji (m²)  
više od 30 do najviše 50                               0,46
više od 50 do najviše 85                               0,63
više od 85 do 110                               0,75
više od 110                               1,15

Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP) –za kategoriju Brojleri kod područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja, zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti izmijenjen je na sljedeći način:

Obveza je osigurati gustoću naseljenosti koja niti u jednom trenutku ne prelazi 30 kg mase brojlera/m² ili uz posebno odobrenje nadležnog tijela, ako su osigurani dodatni uvjeti za  povećanu gustoću naseljenosti, osigurati gustoću naseljenosti koja niti u jednom trenutku ne prelazi 35,1 kg mase brojlera/m2, odnosno 37,8 kg mase brojlera/m².

To je u skladu s Direktivom Vijeća 2007/43/EZ o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, člankom 3. kojim je propisano kako države članice trebaju osigurati da najveća gustoća naseljenosti ni u jednom trenutku ne prelazi 33 kg/m², odnosno uz posebno odobrenje nadležnog tijela 39 ili 42 kg/m². Obveza predstavlja 10 % manju gustoću (30 kg/m², 35,1 kg /m², odnosno 37,8 kg /m² u bilo kojem trenutku).

U intervenciji 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima kod operacije 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) od 2024. godine dodan je datum 1. lipnja za postavljanje klopki za štetnike agruma, a klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada. Zbog zaštite pčela u nasadima agruma, klopke je potrebno postaviti nakon cvatnje koja završava krajem svibnja. U intervenciji 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika kod operacije 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka (EV) od 2024. godine uvedena je obveza da se minimalno jedna nastamba za solitarne pčele mora postaviti i na ARKOD parceli površine manje od 1 ha.