Dugo očekivani natječaj za mlade poljoprivrednike (75.01.), prema indikativnom planu, bio je najavljen za prvi kvartal 2024. godine. Njegovo objavljivanje očekuje se tijekom drugog kvartala ove godine. Pravilnik za ovu intervenciju je u postupku odobravanja od strane Ministarstva, a nastavno na e-savjetovanje koje je bilo provedeno u travnju 2024. godine.

U prethodnom programskom razdoblju ova je intervencija bila obuhvaćena Podmjerom 6.1, a mladi poljoprivrednici su u sklopu operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima mogli ostvariti fiksnu potporu u iznosu od 50.000,00 EUR-a.

Rast konkurentnosti poljoprivrednog sektora

Za razvoj modernog i konkurentnog poljoprivrednog sektora neophodno je povećati udio mladih poljoprivrednika i osnažiti njihova poljoprivredna gospodarstva. Mladi poljoprivrednici pokazuju sve veću spremnost za tehnološke promjene i optimizaciju proizvodnih procesa u polju i u preradi poljoprivrednih proizvoda. To u konačnici doprinosi većoj produktivnosti i konkurentnosti. Samim time, ulaganjem u mlade za korištenje održivih modela poljoprivredne proizvodnje pomoći će se poljoprivrednim gospodarstvima u uspješnijem uključivanju na tržište i prilagodbi različitim zahtjevima koji se danas postavljaju pred poljoprivrednike.

Kako bi se potaknuo razvoj takvih gospodarstava potrebno je ukloniti ili ublažiti prepreke na koje mladi nailaze u nastojanjima bavljenjem poljoprivredom. Neke od glavnih prepreka su svakako otežani pristup poljoprivrednom zemljištu, nejednaki uvjeti na tržištu te nedostatak temeljnog kapitala.

U okviru novog programskog razdoblja napravit će se prilagodbe. Sve kako bi se mladim poljoprivrednicima olakšao pristup financiranju EU sredstvima, pristup zemljištu i drugim resursima neophodnim za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su nositelji/odgovorne osobe u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru ili trgovačkom društvu kojem je poljoprivredna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata. Prijavitelji moraju dokazati ekonomsku veličinu gospodarstva od 10.000,00 do 100.000,00 EUR-a. Izračun ekonomske veličine gospodarstva možete napraviti putem FADN kalkulatora (https://e-opg.eu/ideja/evpg-fadn-kalkulator/). U ovom programskom razdoblju visina potpore je uvećana s dosadašnjih 50.000,00 EUR-a na 75.000,00 EUR-a. Intenzitet potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih aktivnosti.

Tko je mladi poljoprivrednik?

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba u rasponu godina 18 – 40 te koja je po prvi put postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Osoba nositelj ne smije biti dulje od 5 godina u godini podnošenja zahtjeva za potporu. Također, mladi poljoprivrednik, odgovorna osoba u trgovačkom društvu, mora biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva. Ako prijavitelj nije registriran kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu to mora postati najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od 9 mjeseci nakon sklapanja ugovora o financiranju.

Kako bi prijavitelj bio prihvatljiv u okviru ove intervencije mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine. Njih dokazuje svjedodžbom srednje stručne spreme ili potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju agronomskog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera. Isto tako, navedeno može dokazati i radnim iskustvom u području poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine. Iskustvo mora biti u trajanju od najmanje dvije godine. Također i potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela. Ako prijavitelj ne ispunjava prethodno navedeni uvjet isti mora ispuniti u roku od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, odnosno najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu druge rate.

Prihvatljiva ulaganja

Prihvatljive su sve aktivnosti povezane s proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda. Naglasak je stavljen na aktivnosti povećanja proizvodnog kapaciteta. Ono uključuje nabavu domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja uključujući podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada. Također, aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta moguće je provesti i kupnjom, građenjem i/ili opremanjem zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva.

Nadalje, prihvatljiva je i aktivnost kupnje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta, aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Također, vodeći računa o razini obrazovanja mladih poljoprivrednika, prihvatljiva aktivnost je i stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda. Bitno za istaknuti je svakako da je ovo prvi Natječaj unutar novog programskog razdoblja u kojemu bi trebalo biti dozvoljeno ulaganje u rabljenu opremu i mehanizaciju. Preciznije, radi se o kupnji rabljenih traktora, gospodarskih vozila te linija za preradu ne starijih od pet godina. Sve navedeno mora biti kupljeno isključivo od ovlaštenog prodavatelja.

Jedan od prioritetnih sektora je i ekološka proizvodnja (Foto: greenqueen.com.hk)

Prioritetni sektori

Projekti će biti ocijenjeni prema nizu kriterija uključujući ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva, vlasnički status nositelja poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, uključenost u ekološku proizvodnju, sustave kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stručnu spremu i radno iskustvo korisnika te doprinos projekta digitalizaciji proizvodnje.

Prema tipu proizvodnje, najveći broj mladih poljoprivrednika bavi se biljnom proizvodnjom. U okviru toga ponajviše proizvodnjom žitarica, uljarica, proteinskih usjeva te usjeva vezanih uz stočarstvo. U hrvatskoj poljoprivredi potrebno je napraviti odmak od poljoprivrednih kultura niske vrijednosti te povećati prihode usmjeravanjem na proizvode više vrijednosti. Upravo iz tog razloga, prednost pri bodovanju će imati aktivnosti koje se odnose na sektore voćarstva, maslinarstva, vinogradarstva ili povrćarstva.

Pišu: Morana Jednačak, mag. ing. agr. i Ana – Marija Špicnagel, mag. ing. agr.