Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 134/22). koji se primijenjuje od 24.studenog 2022. g. stavljen je van snage dosadašnji Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 92/18.).

Na temelju članka 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo je navedeni Pravilnik kojim se propisuje dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje je obuhvaćeno Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, s tim da je za raspisivanje javnog natječaja potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) očitovanje jedinica lokalne samouprave o zonama sanitarne zaštite;

b) očitovanje Hrvatskih autocesta nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće autoceste;

c) očitovanje Hrvatskih cesta nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće ceste i

d) očitovanje Hrvatskih željeznica nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće željeznice.

Prethodno navedena dokumentacija ne smije biti starija od dvanaest mjeseci. Odnosno, ako je dokumentacija koji su sudionici dužni priložiti za sudjelovanje na javnom natječaju starija od dvanaest mjeseci, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb moraju pribaviti novu dokumentaciju ili pribaviti očitovanje nadležnih institucija da nije bilo promjena u odnosu na već izdana očitovanja koja su starija od dvanaest mjeseci.

Tekst javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave u trajanju od 30 dana, odnosno informacija o natječajima objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

U javnom natječaju za prodaju jedinica lokalne samouprave može odrediti jamčevinu koji su sudionici natječaja dužni platiti. Ona se može odrediti po katastarskoj čestici u iznosu od maksimalno 10 % visine početne cijene.

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni natječaj 

Sudionici javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske su dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu jedinice lokalne samouprave o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države;
  • potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja;
  • izjavu da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta;
  • izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske;
  • izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je kupio po provedenim natječajima;
  • izjavu da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za prodaju koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru;
  • izjavu da održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Sudionici javnog natječaja za prodaju sukladno članku 64. stavak 1. točka a. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim navedene dokumentacije, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću. U njoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja.

Nadalje, sudionici javnog natječaja za prodaju, sukladno članku 64. stavak 1. točka a) Zakona koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim navedene dokumentacije, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću. U noj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja.

Nadalje, mirni posjed se priznaje ponuditelju kojemu je istekao ugovor, u posjedu je tog zemljišta, a koji je od isteka ugovora do raspisivanja javnog natječaja podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta. Međutim, ako je jedan ponuditelj na javnom natječaju izabran na više proizvodno tehnoloških cjelina kao najpovoljniji ponuditelj pa ukupna površina prelazi maksimalnu površinu koju može kupiti, u odnosu na propisani maksimum, ponuditelj pisanom izjavom odlučuje od kojih površina preko maksimuma odustaje, a koje prihvaća.

Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta 

Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta dužno je obaviti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za prodaju u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Također, dužno je provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik. Međutim, ako javno otvaranje ponuda nije moguće provesti zbog više sile Povjerenstvo za prodaju može provesti javno otvaranje ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije uz uvjet da se o tome prethodno obavijest objavi na mrežnoj stranici jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u trajanju od  8 dana prije datuma javnog otvaranja ponuda.

Nakon uspostave informacijskog sustava za elektroničku provedbu javnog natječaja za prodaju ne provodi se javno otvaranje ponuda. Kad Ministarstvo poljoprivrede umjesto jedinica lokalne samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem, tekst javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske u trajanju od 30 dana.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Ministarstvo poljoprivrede, na prijedlog Povjerenstva za prodaju, kojeg imenuje ministrica poljoprivrede Republike Hrvatske, s time da ministrica poljoprivrede i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta. Na osnovi sklopljenog ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta kupca uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg imenuje ministrica poljoprivrede Republike Hrvatske.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKreće komasacija!
Sljedeći članakNajveći problem mladih za pokretanje OPG -a su financijska sredstva
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.