Ministarstvo poljoprivrede provelo je tijekom rujna javno savjetovanje o prijedlogu natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. Saznajte što je najbitnije u tom natječaju koji će uskoro biti raspisan.

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu. Time se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi korisnici po ovom natječaju moraju ispuniti uvjete koju su propisani Prilogom I ovoga natječaja.

63,5 milijuna kuna raspoloživih sredstava javne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 63.500.000,00 HRK od čega:

– 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji;

– 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji.

Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Navodnjavanje kap po kap
Navodnjavanje rasprskivačima nešto je zahtjevnije te zahtijeva dobar tlak vode

Uvjeti za uvećavanje intenziteta potpore

Intenzitet navedene javne potpore po ovome javnom natječaju iznosi do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

  • a.) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik;
  • b.) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

Ujedno ističemo da najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Također, u slučaju iz točke a., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi; mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je korisnik pravna osoba; mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije navedene u Prilogu 4 ovoga Natječaja. Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i sl.).

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Uvjeti prihvatljivosti troškova i posljedice neispunjavanja istih propisani su Prilogom I ovoga Natječaja. Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova. Oni su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.  

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova. Ne više od 37.500,00 kuna;

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova. Ne više od 75.000,00 kuna;

c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. S time da mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio zahtjev za potporu. Naime, korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj uz napomenu da može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“ koju je korisnik dužan ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovisno o lokaciji ulaganja korisnika.

Provedba postupka dodjele potpora za podmjeru 4.1.1.

Provedba postupka dodjele potpore sastoji se od sljedećih faza:

a) podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu;

b) rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabira;

c) administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika;

d) administrativna kontrola prihvatljivosti projekta;

e) administrativna kontrola prihvatljivosti troškova.

Navedeni postupak dodjele potpora započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a završava sklapanjem ugovora o financiranju.

Agencija za plaćanja nakon završenog postupka dodjele potpore:

a) donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole;

b) donosi Odluku o odbijanju;

c) donosi Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava;

d) sklapa s korisnikom Ugovor o financiranju.

Petogodišnje razdoblje nakon konačne isplate potpore – ex post kontrola

a) korisnik mora osigurati trajnost projekta. Tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:

  • ispuniti sve obveze propisane Pravilnikom, ovim Natječajem i Ugovorom o financiranju;
  • korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom
  • ne smije: na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja; promijeniti vlasništvo nad ulaganjem; dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti u područje JLS za koje korisnik ostvaruje manji broj bodova po kriterijima odabira za koje je ostvario bodove na temelju lokacije ulaganja.

Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 „viša sila” i „izvanredne okolnosti”.

b) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da korisnik ne ispunjava prethodno navedene uvjete, može tražiti od korisnika dodatna pojašnjenja i ostaviti mu primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

c) Ako se utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju i/ili ovim Natječajem, na ukupno isplaćeni iznos potpore primijenit će se financijska korekcija ili će se tražiti povrat dijela isplaćene potpore ili cjelokupno isplaćene potpore.

d) Neispunjenje obveza u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore rezultirat će izdavanjem odluke o povratu dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene potpore.

Provedba kontrole na terenu

Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (kontrolori); ista obuhvaća provedbu kontrole izvršenih usluga, radova i nabavljene opreme; kod konačne isplate potpore kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni. Kontrolori provode redovnu kontrolu prije isplate. Osim redovne kontrole, mogu na terenu provoditi kontrole u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

Detaljne informacije o navedenom natječaju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.g bit će dostupne putem mrežnih stranica Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Različiti sistemi za navodnjavanje većih poljoprivrednih površina iziskuju visoke troškove

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakDavid Pejić – najbolji ekološki poljoprivrednik u EU
Sljedeći članakNa kojim se poljoprivrednim proizvodima varaju građani?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.