Dosta je upita o razlici u kvaliteti kokošjih jaja različito obojene ljuske. Hrvatski potrošači, navikli na kokošja jaja smeđe obojene ljuske, često zaziru od kupnje i konzumacije kokošjih jaja potpuno bijele ili svijetlo smeđe boje ljuske. Moglo bi se reći da manji dio svjetske populacije pa tako i europske konzumira kokošja jaja smeđe boje ljuske, dok većina ipak koristi jaja bijele ljuske.

Boja ljuske je genski uvjetovana i postoje pasmine, odnosno hibridi kokoši nesilica koji nesu jaja bijele, odnosno smeđe boje ljuske. Neke druge pasmine, poput kokoši hrvatice imaju svijetlo smeđu boju ljuske ili pasmina araucana koja nese jaja svijetlo zelene boje ljuske. Potrebno je naglasiti da se unutarnja kvaliteta jaja, bez obzira na obojenost ljuske, bitno ne razlikuje. Na unutarnje vrijednosti kvalitete jaja, uz genski, najveći utjecaj ima hranidba kokoši nesilica te uvjeti držanja i pojavnost nekih bolesti.

Može li se bojom žutanjaka raspoznati domaće jaje?

Boja žutanjka je najčešće tema rasprave koja se vodi o tome koja su jaja domaća, a koja su industrijska. Nekako se u narodu podrazumijeva da su narančasto obojeni žutanjci isključivo dobiveni od „domaćih“ kokoši. No, i te kokoši najčešće konzumiraju gotovu krmnu smjesu koja sadrži umjetne ili prirodne pigmente koji utječu na konačnu boju žutanjka. Prirodna boja žutanjka se svakako može dobiti hranidbom kokoši nesilica hibridima kukuruza koji su bogati karotenoidima, prirodnim pigmentima čija boja ostaje stabilna i nakon termičke obrade.

Također, ako jaje ima bljeđi žutanjak, to ne znači da je nutritivno manje kvalitetno. Da bi se kokošje jaje nutritivno obogatilo, danas se putem hranidbe kokoši nesilica koriste mnogi dodaci stočnoj hrani koji povećavaju sadržaj nekih hranjivih tvari, a na samom jajetu su te promjene vidljive samo eventualno različitom obojenošću žutanjka. Sve ostale vrijednosti se mogu provjeriti samo kemijskim analizama ili senzoričkim ocjenjivanjem kod konzumacije takvih jaja.

Boja žutanjka i njegova kvaliteta nisu povezani

Starenje jaja

Starenjem jaja ili čuvanjem jaja u nepovoljnim uvjetima dolazi do bržeg razdvajanja dviju podlupinskih membrana te se na tupom dijelu jajeta razvija zračna komora. Ona inače kod rasplodnih jaja ima ulogu u disanju zametka i razmjeni plinova.

Svježinu jaja je najlakše provjeriti uranjanjem jajeta u otopinu kuhinjske soli. Na 0,5 L vode doda se 120 g kuhinjske soli. Ako je starost jajeta manja od jednog dana, u tako pripravljenoj otopini tone, ako je starije od pet dana, lebdi, a ako je starije od deset dana, jaje pliva.

Odnosno, što je starije, iz vode izranja za veličinu zračne komorice koja je ispunjena plinovima zbog čega se gustoća i težina jajeta smanjuju u odnosu prema gustoći otopine i uzgonu. Da bi se spriječilo brže „starenje“ jaja, nakon što kokoš snese jaje, obično u prijepodnevnim satima, ono treba biti čim prije izvađeno iz gnijezda te ako nije zaprljano i oštećeno treba biti čuvano na ujednačenoj temperaturi, ne nižoj od 5°C i ne višoj od 18°C, sve do trenutka potrošnje na vlastitom gospodarstvu ili prodaje krajnjem potrošaču.

Stabilni izvor prihoda

Prodaja domaćih jaja na kućnom pragu izvrstan je i stabilan izvor prihoda te ovakvom obliku prodaje, s obzirom na porast potražnje proizvoda izravno od proizvođača, teže mala do srednje velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni proizvođači u sustavu ekološke poljoprivrede.

Prodaja jaja na kućnom pragu

Ako poljoprivredni proizvođač želi legalno na malo prodavati do 50 komada jaja dnevno na kućnom pragu, tržnici ili sajmovima, mora zadovoljiti određene uvjete. Najprije, treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sustav ARKOD koji se obavlja pri županijskim uredima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a u kojima je također potrebno popuniti zahtjev za evidentiranje u Registru primarnih proizvođača hrane za životinje, s obzirom na to da takvom prodajom postaje primarni proizvođač hrane. Evidentiraju se samo oni proizvođači koji drže (uz kokoši) i druge vrste životinja. Mora biti upisan i u Jedinstveni registar domaćih životinja koji je temeljna baza podataka o svim domaćim životinjama u RH, a upis se obavlja u regionalnim uredima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Svi poljoprivredni proizvođači koji posluju ili žele poslovati legalno na sajmovima i tržnicama dužni su provesti registraciju objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Oni koji prodaju na kućnom pragu nisu se dužni registrirati. Potrebni obrasci nalaze se na web-stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) te se uz propisanu dokumentaciju mogu poslati poštom u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za veterinarstvo, Planinska 2a, Zagreb. Potrebno je također obratiti se nadležnom veterinaru radi obvezne i redovne kontrole zdravstvenog stanja životinja i izrade programa kontrole higijenske ispravnosti jaja.

Ako jaje pluta na površini vode, staro je

Treba paziti na mnoge stvari

Isto tako, potrebno je paziti na hranidbu životinja, voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, voditi računa o tome da jaja moraju biti skladištena u odgovarajućim rashladnim uređajima ovisno o kapacitetu proizvodnje i da treba imati prostor za sortiranje i pakiranje jaja. Prostorija u kojoj se nalaze rashladni uređaji i u kojoj se jaja sortiraju i pakiraju mora biti uređena tako da se može lako čistiti, prati i dezinficirati. Mora imati izdvojen prostor ili ormar za skladištenje materijala za pakiranje, za držanje pribora i sredstava za čišćenje i dezinfekciju te mora biti zaštićena od ulaska štetočina.

Trebala bi imati umivaonike s toplom i hladnom vodom, sredstva za pranje i sušenje ruku. Prostorije i oprema trebaju biti čisti, održavani i u dobrom stanju. Oni koji žele prodavati do 350 jaja dnevno na kućnom pragu, tržnici ili na sajmovima moraju uz gore navedeno zadovoljiti i da objekt za proizvodnju jaja ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 te da se jaja drže u prostorima namijenjenim za uskladištenje jaja sve do trenutka prodaje krajnjem potrošaču, pri čemu se jaja skladište na ujednačenoj temperaturi, ne nižoj od 5°C i ne višoj od 18°C, sve do trenutka prodaje krajnjem potrošaču. Uz to se jaja stavljaju na tržište najkasnije 21. dan od dana nesenja, gospodarstvo treba imati dostupne rezultate pretraga na Salmonellu spp. u skladu s godišnjom Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju.

Jaja koja potječu iz registriranog objekta moraju biti označena brojem farme i mogu se stavljati u promet nesortirana, a sva ona jaja koja potječu s farme s više od 350 kokoši nesilica moraju biti označena i sortirana. Prema kakvoći jaja se svrstavaju u A klasu (svježa jaja) ili B klasu (jaja namijenjena preradi). Težinski razredi su: XL – vrlo velika (teža od 73 g) L – velika (63 – 73 g) M – srednja (53 – 63 g) S – mala (lakša od 53 g), a prema na načinu uzgoja, jaja se označavaju: 0 – jaja iz ekološkog uzgoja 1- jaja iz slobodnog uzgoja 2 – jaja iz štalskog (podnog) uzgoja i 3 – jaja iz kaveznog uzgoja. Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05., 101/07., 74/08., 11/10., 28/10.) i Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10.) farme u kojima se obavlja proizvodnja konzumnih jaja moraju imati i prostoriju za sanitarnu obradu jaja, odnosno prostoriju za sakupljanje i privremeno skladištenje konzumnih jaja.

Prethodni članakMileram kolač s jabukama
Sljedeći članakCvjetajuća dunja s Dalekog istoka
prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu zaposlen na Agronomskom fakultetu Zagreb od 1994. godine. Kao autor ili koautor objavio je pedesetak indeksiranih radova, te tridesetak stručnih i popularnih članaka, sveučilišni udžbenik i jednu monografiju. Voditelj nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Već dvadeset godina radi na zaštiti hrvatskih izvornih pasmina peradi, kokoši hrvatice i zagorskog purana. Zlatko Janječić rođen je 21. studenoga 1969. godine u Sisku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1994. godine na smjeru Stočarstvo. Tijekom studija sudjelovao je u obrani Domovine. Magistrirao je 1998. godine, a doktorsku disertaciju obranio 2002. godine. Od 1994. godine radi kao znanstveni novak u Zavodu za specijalno stočarstvo, te od 1997. godine do danas na Zavodu za hranidbu životinja. U znanstveno-nastavno zvanje asistenta izabran je 1998. godine, u zvanje višeg asistenta 2002. godine, u zvanje docenta 2005. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2009 godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 2011. godine, a u nastavno zvanje redovitog profesora 2014. godine. Do sada je objavio pedeset znanstvenih radova, od kojih je 11 radova iz skupine a1, 38 radova iz skupine a2 i 1 rad iz skupine a3. Uz navedeno, dr. sc. Zlatko Janječić autor je ili koautor 3 znanstvena rada objavljena u nacionalnim znanstvenim časopisima koji nisu svrstani u skupine a1, a2 i a3, te 17 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova. Dr. sc. Zlatko Janječić aktivno je sudjelovao na 13 međunarodnih i 29 nacionalnih znanstvenih skupova. Bio je voditelj jednog i suradnik na šest nacionalnih znanstvenih projekata. Član je međunarodnog znanstvenog društva – WPSA. Uvođenjem novog programa bolonjskog studija nositelj je jednog i suradnik na šest modula preddiplomskog studija (Bs), te nositelj dva modula i suradnik na dva modulu diplomskog studija (Ms), od kojih se većina izvodi na više različitih studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Koordinator je na dva modula koje predaje na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti nositelj je jednog modula. Bio je mentor jednog doktorskog rada i 38 diplomskih radova. Koautor je jednog sveučilišnog udžbenika i jedne monografije. Stručna djelatnost ogleda se u tridesetak članaka objavljenih u domaćim časopisima. Bio je suradnik na jednom tehnologijskom projektu. Trenutno je voditelj jednog VIP-projekta, a bio je voditelj tri i suradnik na tri nacionalna stručna projekta. Od 2007. godine je član stručnog Savjeta za provedbu uzgojnog programa za male životinje pri Hrvatskom stočarskom centru. Član je nekoliko stručnih Povjerenstava osnovanih od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Od 2011. godine je glavni urednik časopisa Krmiva. Trenutno je član Fakultetskog vijeća, Povjerenstva za savjetovanje dekanice, Odbora za znanost i Povjerenstva za strateško planiranje Agronomskog fakulteta u Zagrebu, te obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za hranidbu životinja. Član je Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno govori engleski i služi se njemačkim jezikom. Znanstveno se usavršavao u Izraelu, Sloveniji i SAD.