Može li se vino od kupine ili općenito vrenje za vino i rakiju izvoditi u plastičnim bačvama. Također, može lise potom i gotovo vino i rakiju držati u njima?

Samo vrenje se može provesti u plastičnim bačvama. Međutim, kao i kod drugog podrumskog suđa potrebno je paziti da poklopac i vrenjača dobro brtve kako ne bi ulazio zrak u posudu i time došlo do kvarenja. Čuvanja vina i rakije u plastičnome suđu teoretski je moguće. Plastika je inertan materijal za organske spojeve koji se koriste za ljudsku prehranu i nepropusna je za zrak/kisik. Kao i kod drugoga podrumskoga suđa, posuda pri tome treba biti maksimalno puna kako tekućina ne bi bila u doticaju sa zrakom.

Do sada još nije utvrđeno utječe li dugoročna izloženost plastičnih stijenki alkoholu kao otapalu (posebice u visokim koncentracijama kao što je u rakiji) na otpuštanje mikro količina nekih štetnih spojeva. Uvijek postoji i opasnost da na posudama ili u samoj strukturi materijala ostanu rezidue štetnih kemikalija koje se koriste u proizvodnji plastike ili tvari koje nastaju prilikom njezine obrade.

Nekvalitetne plastične posude u pravilu imaju izrazito specifičan miris na plastiku. Takav miris vino, tj. rakija može vrlo lako poprimiti. Zbog svih navedenih razloga plastiku bi za čuvanje većih količina vina/rakije na dugi rok bilo dobro izbjegavati. Ako nema drugih mogućnosti, plastične posude koje se koriste trebale bi biti namijenjene upotrebi za čuvanje proizvoda za ljudsku prehranu. Prilikom kupnje treba izbjegavati posude koje imaju jaki miris na plastiku, a prije prve upotrebe treba ih dobro oprati.