U koju kategoriju evidentirati bivšu oranicu, tj. bivši privremeni travnjak koji se više ne nalazi u plodoredu i koji se nalazi u NATURA 2000 čije je zasijavanje zabranjeno. Isti, sada trajni travnjak, koristi se u košno-pašnom sistemu. Trajni travnjak nalazi se na krškom polju, te nema eksplicitna obilježja krškog pašnjaka. Dobili smo odgovor da se trajni travnjak isključivo evidentira prema načinu korištenja. Ako ga kosimo tada je livada, ako se pretežito (nije jasno što znači pretežito) napasuje tada je krški pašnjak. Što je u slučaju kad se napasuje, a nepopaseni dijelovi kose ili kad se nakon košnje radi i ispaša?

ODGOVOR Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN, br.1/23., 41/23., 150/23. i 158/23.) propisuju se uvjeti, sadržaj te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD je definiran člankom 8. Pravilnika i provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

Promjenu ARKOD podataka, pa tako i promjenu vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta može inicirati poljoprivrednik u skladu s člankom 9. Pravilnika. U Prilogu I. predmetnog Pravilnika definirana je vrsta uporabe zemljišta.

Za svaku od uporaba definiran je opis i karakteristike:

Livade su prirodni ili zasijani travnjak koji se koristi za proizvodnju krmiva (pretežito košenjem trave) ili bivša oranica koja je pod travnim smjesama više od 5 godina te se više ne nalazi u sustavu plodoreda. Prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava jesu do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala po hektaru prihvatljive površine livada.

Pašnjak je trajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja. Površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti definiranim u Prilogu IV. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, te prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima.

Krški pašnjak je trajni travnjak koji se koristi za ispašu životinja na području krša. Ekstenzivni pašnjak prekriven je niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke. Površina krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijentom prihvatljivosti definiranim u Prilogu IV. Obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, te prihvatljivi elementi poljoprivredno-šumarskih sustava do 50 pojedinačnih raštrkanih stabala smatraju se prihvatljivim površinama na krškim pašnjacima.

Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (NN, br. 157/23. i 26/24.) propisuje se provedba proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., IAKS mjera ruralnog razvoja i mjera državne potpore za izrazito osjetljive sektore iz Programa državne potpore za izrazito osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu. Minimalno održavanje poljoprivrednih površina propisano je člancima 20. i 21. Pravilnika.

Korisnik mora kositi ili malčirati

Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati košnjom ili malčiranjem. Pri tome prva košnja ili malčiranje treba biti obavljena do 15. rujna. Na površinama pašnjaka i krških pašnjaka na kojima je korisnik prijavio održavanje napasivanjem, minimalne aktivnosti održavanja provode se napasivanjem stoke u vlastitom posjedu koje moraju biti provedene barem jednom prije 15. rujna.

Iznimka od propisanog datuma prve košnje primjenjuje se na trajnim travnjacima na kojima se provode intervencije za zaštitu bioraznolikosti. Za njih su propisani rokovi zabrane košnje u određenom razdoblju (eko sheme: Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima i Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, intervencija Očuvanje bioraznolikosti i okolišna na trajnim travnjacima i oranicama: operacija Zaštita ptice kosca i operacija Zaštita leptira na poljoprivrednim staništima).