Proslijeđujemo vam rješenje državnog inspektora koji nam je naredio uklanjanje određenih biljnih vrsta s poljoprivrednog zemljišta (oranice) te voćaka. S obzirom na to da smo supruga i ja zaljubljenici u ptice, u takvom okolišu privukli smo i mnoge rijetke vrste, pa nam nije jasno zašto moramo uklanjati drveće s privatnog posjeda? Možete li nam dati savjet što možemo učiniti ili ako je prekasno za žalbu objasniti što se moglo učiniti i na koji način?

ODGOVOR Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu vlasnika i posjednika poljoprivrednih zemljišta na održavanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a pod time se smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem. Navedena obveza odnosi se na predmetno zemljište koje je u katastru opisano kao oranica. Iz priložene dokumentacije proizlazi da meritorna odluka u konkretnom predmetu još nije donesena, konkretno radi se o zapisnicima o provedenom inspekcijskom nadzoru. Nakon što državni inspektorat donese Rješenje kojim bi bilo naloženo uklanjanje utvrđenih nedostataka, stranka će imati pravo na pravni lijek koji će biti naveden na toj odluci (prigovor/žalba). O tom prigovoru će odlučivati drugostupanjsko upravno tijelo i u  konačnici će stranka biti ovlaštena u roku 30 dana od dostave drugostupanjske odluke pokrenuti upravni spor pri nadležnom Upravnom sudu prema mjestu prebivališta.

Potrebno je još istaknuti da unatoč pravu na pravni lijek (žalba/prigovor) kod nekih rješenja upravnih tijela podnošenje žalbe/prigovora ne odgađa izvršnost rješenja, a što je navedeno na samoj takvoj odluci. Iako čl. 3. st. 5. Zakona o poljoprivrednim zemljištu daje mogućnost uključivanja poljoprivrednog zemljišta u šumsko-gospodarsko područje, kako slijedi „Pojedino zemljište izvan građevinskog područja za koje je kao način uporabe u katastru navedeno oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik i močvara, a u naravi je zapušteno poljoprivredno zemljište koje neće biti privedeno poljoprivrednoj proizvodnji jer su troškovi privođenja poljoprivrednoj namjeni veći od tržišne vrijednosti ili ukupnog iznosa zakupnine tog zemljišta, a sada nije dio gospodarskog područja, može se uključiti u šumskogospodarsko područje sukladno posebnom propisu iz upravnog područja šumarstva sukladno prostornom planu.“, stranki preporučujemo da prvenstveno postupi u skladu s dobivenom uputom poljoprivrednog inspektora, konkretno pošalje traženo očitovanje i privede zemljište upisanoj svrsi radi izbjegavanja štetnih posljedica u vidu kazni i otklanjanja nedostataka od strane nadležnih tijela o trošku stranke.

Glede prenamjene zemljišta iz poljoprivrednog u šumsko i samim time uključivanja poljoprivrednog zemljišta u šumsko-gospodarsko područje, ističemo da navedeno mora, uz ostale uvjete, biti usklađeno(predviđeno) s prostornim planom te je potrebno je ishoditi i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.