Promjenom zakonodavne norme na razini EU (norma 2019/1009) te usvajanjem Zakona o gnojidbenim proizvodima (NN 39/2023.) došlo je do značajnih promjena zakonskih odredbi vezanih uz gnojidbene proizvode koji se nalaze u prodaji na nacionalnom tržištu i tržištu EU. Iako je primjena biostimulatora u poljoprivednoj proizvodnji prisutna već dugi niz godina, sada je prvi puta kroz određeni zakonski akt, definiran proizvod „biljni biostimulansi“ (stari pojam koji se često koristi u praksi je biostimulator).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona o gnojidbenim proizvodima (NN 39/2023.) prestaju važiti:

– Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN 163/03., 40/07., 81/13., 14/14. i 32/19.)

– Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (NN 81/13. i 32/19.)

– Pravilnik o mineralnim gnojivima (NN 60/07.)

– Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva (NN 61/07.)

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (NN 80/07. i 99/10.).

Potreba za novom zakonskom regulativom za proizvodnju i prodaju biostimulatora bila je nužna zbog velikog rasta prodaje ove grupe proizvoda na tržištu EU. Vrijednost prodaje biostimulatora na tržištu EU već je 2019. godine premašila vrijednost od 1 milijarde EUR-a, dok je prodaja u 2023. godini već dosegnula vrijednost od 1,45 milijarde EUR, što je izniman rast od 45 % u samo 4 godine. Prema podacima različitih statističkih podataka, 2026. godine očekuje se volumen prodaje od više od 2 milijarde EUR (kako se može vidjeti u donjem grafu). Stoga je bila nužna promjena zakonske regulative, kako bi se poljoprivredni korisnici zaštitili od proizvoda loše kvalitete i neprovjerenog učinka na poljoprivredne kulture.

Što je gnojidbeni proizvod?

Gnojidbeni prozvod je tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje, ili je namijenjen primjeni na biljkama, ili njihovoj rizosferi, na gljivama, njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da čini rizosferu ili mikosferu, samostalno ili pomiješan s drugim materijalom, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima, ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane. Gnojidbenim proizvodima u skladu s ovim Zakonom ne smatraju se sljedeći proizvodi:

nusproizvodi životinjskog podrijetla ili dobiveni proizvodi na koje se ne primjenjuju zahtjevi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.) prilikom stavljanja na raspolaganje na tržištu

sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.).

Prema kategoriji funkcije gnojidbenog proizvoda (PFC), u skladu s ovim Zakonom, gnojidbeni proizvodi razvrstani su u sljedeće grupe:

PFC 1. gnojiva

PFC 2. vapneni materijali

PFC 3. poboljšivači tla

PFC 4. uzgojni supstrati

PFC 5. inhibitori

PFC 6. biljni biostimulansi (stari naziv biostimulatori)

PFC 7. mješavine gnojidbenih proizvoda.

Tvrdnja o usklađenosti gnojidbenog proizvoda EU-a s funkcijom za relevantnu PFC oznaku potkrepljuje se načinom djelovanja proizvoda, relativnim udjelom njegovih različitih sastavnica ili drugim relevantnim parametrima.

Što je biljni biostimulans?

Biljni biostimulans je gnojidbeni proizvod EU-a čija je funkcija pospješivanje procesa ishrane biljaka neovisno o udjelu hraniva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke, ili rizosfere biljke:

  1. učinkovitosti iskorištavanja hranjiva;
  2. otpornosti na abiotički stres
  3. kvalitativnih svojstava ili
  4. dostupnosti hraniva zarobljenih u tlu ili rizosferi.

Prema kategoriji funkcije biljni biostimulansi dijele se na:

PFC 6. (A): MIKROBNI BILJNI BIOSTIMULANSI. Mikrobni biljni biostimulans sastoji se od mikroorganizma ili zajednice mikroorganizama

PFC 6. (B): NEMIKROBNI BILJNI BIOSTIMULANSI

Nemikrobni biljni biostimulans biljni je biostimulans koji nije mikrobni biljni biostimulans.

U biljnom biostimulansu kontaminanti ne smiju premašivati sljedeće granične vrijednosti:

  1. kadmij (Cd): 1,5 mg/kg suhe tvari,
  2. šesterovalentni krom (CrVI): 2 mg/kg suhe tvari,
  3. olovo (Pb): 120 mg/kg suhe tvari,
  4. živa (Hg): 1 mg/kg suhe tvari,
  5. nikal (Ni): 50 mg/kg suhe tvari,
  6. anorganski arsen (As): 40 mg/kg suhe tvari.

Udio bakra (Cu) u biljnom biostimulansu EU-a ne smije premašivati 600 mg/kg suhe tvari, a udio cinka (Zn) u biljnom biostimulansu ne smije premašivati 1 500 mg/kg suhe tvari. Biljni biostimulans ima učinke koji su navedeni na oznaci biljaka.

Biostimulatorima do sjajnih prinosa i zdravih plodova Foto: koppert.hr

Što je CEN/TS 17700?

CEN/TS 17700 je tehnička specifikacija Europskog odbora za normizaciju (CEN) koja se odnosi na proizvode biljne biostimulanse. Ova specifikacija opisuje opće principe za opravdavanje tvrdnji o proizvodu za biostimulatore biljaka. Opći principi obuhvaćaju i definiraju sve opće parametre, zahtjeve i kriterije kvalitete, a namijenjeni su za procjenu učinkovitosti ispitivanja koja se koriste za potvrdu tvrdnji (navod proizvođača biljnog biostimulansa) kao rezultat uporabe proizvoda. Ova specifikacija namijenjena je prvenstveno proizvođačima, laboratorijima, istraživačkim centrima, tvrtkama koje će proizvode staviti na tržište, obavještavajućim tijelima, obaviještenim tijelima i tijelima za nadzor tržišta. 

A što CEN/TS 17700 tehnička specifikacija znači za poljoprivrednike koji će koristiti biostimulanse (biostimualtore) u poljoprivrednoj proizvodnji?

Prije svega, radi o uvođenju obaveznog testiranja učinka pojedinih biostimulatora, prilikom stavljanja na tržište i provjerenog učinka na određenu kulturu/ili grupu kultura. Testiranje učinka se provodi u ovlaštenim kontrolnim ustanovama, koja moraju potvrditi ili opovrgnuti tvrdnje o učinku biostimulatora. Na razini EU trenutno postoji 40-ak kontrolnih tijela koji imaju ovlaštenje za testiranje učinka biostimulatora sukladno zahtjevima CEN/TS 17700 tehničke norme.

Ako se radi o tvrdnji koja se odnosi na pojedinačnu kulturu (poput jabuke, rajčice ili neke druge) potrebno je navedeni biostimulativni učinak potvrditi u najmanje tri testiranja. Tek nakon utvrđenog pozitivnog učinka, navedena tvrdnja (primjerice „Povećanje otpornosti jabuke na niske temperature), može deklarirati na etiketi biostimulatora. Ako se tvrdnja odnosi na određenu grupu kultura; primjerice strne žitarice, potrebno je provesti minimalno 6 testiranja na dvije različite kulture unutar navedene grupe (pšenica ili ječam). Ako je testiranje pozitivno u svih šest testiranja, onda je moguće navedenu tvrdnju deklarirati na etiketi proizvoda.

Ako biostimulator ima pozitivni učinak na sve kulture, ali samo jedan biostimulativni učinak (primjerice tvrdnja pozitivnog učinka na rast suhe tvari u plodovima) potrebno je provesti detaljno testiranje u minimalno 9 testova na 3 različite grupe poljoprivrednih kultura. Ako se kod testiranje u svim testovima ne utvrdi pozitivan učinak, generalna tvrdnja se ne smije deklarirati na etiketi biostimulatora. Time je prvi puta na razini EU, postavljena zakonska regulativa u testiranju učinka biostimulatora te mogućnosti postavljanja navedene tvrdnje na etiketu proizvoda kako bi krajnji korisnici bili sigurni u učinak biostimulatora. Na taj način uvedeno je puno više reda na tržištu biostimulatora i sigurnosti u primjeni ove specifične grupe proizvoda.

foto: hoya-vs.com

foto: bpt-handel.com