Novi Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja koji je Vlada RH donijela početkom ožujka ove godine ima za cilj očuvanje izvornih pasmina u dostatnom broju i uzgojnoj strukturi. Na navedeni način doprinosi očuvanju i održivom korištenju izvornih i ugroženih pasmina  u poljoprivredi, proizvodnji hrane i razvoju ruralnog prostora. Kao jedna od najznačajnijih odrednica Programa je uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske.

Nakon e-savjetovanja Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. g. usvojila Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja za razdoblje 2021.- 2025. g.

            2,5 milijuna kuna za izvorne pasmine

Za provedbu programa osigurana su sredstva iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 2,5 milijuna kuna. S obzirom da su izvorne pasmine domaćih životinja naslijeđe Republike Hrvatske čija je vrijednost vidljiva na ekonomskoj, socijalnoj, prirodnoj i kulturološkoj razini, njihovi geni su evidentan potencijal za sigurnost proizvodnje hrane u budućim vremenima u kojima će važnost njihove otpornosti i prilagodljivosti doći do punog izražaja.

Dionici su sve institucije u Republici Hrvatskoj koje su na bilo koji način zainteresirane za očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja. Naime, neke od njih izravno vode brigu o očuvanju izvornih pasmina domaćih životinja kao nositelji uzgojnih programa. Ostale pak sudjeluju u raznim drugim aktivnostima u očuvanju izvornih pasmina domaćih životinja. Ministarstvo poljoprivrede nositelj je i Nacionalnog programa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Kao takvo koordinator je provedbe svih aktivnosti definiranih u navedenom programu.

banka gena domaćih životinja
Ličke pramenke

 class=
Crne slavonske svinje

banka gena domaćih životinja
Kokoši hrvatice

Ciljevi i svrha Nacionalnog programa

Nacionalni program doprinosi i očuvanju životinjskih genetskih izvora na globalnoj razini. Također, osigurava ispunjavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela svojim članstvom u međunarodnim organizacijama.

Međutim, što se tiče svrhe programa ona obuhvaća unapređenje postojećih i osmišljavanje novih načina očuvanja izvornih pasmina kroz:

– razvoj sustava upravljanja izvornim pasminama,

– razvoj programa gospodarskog korištenja,

– uključivanje u programe gospodarenja zaštićenim područjima, te usmjeravanje znanstvenih i stručnih programa i istraživanja.

Prikaz organizacijske strukture provedbe Nacionalnog programa zaštite izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

Pasmine su nastale odabirom životinja koje su prilagođene vanjskim čimbenicima kao što su klima, dostupnost stočne hrane, proizvodni sustavi i uzgojni ciljevi. Postupak priznavanja novih pasmina, odnosno stjecanje statusa izvornosti pasmine domaćih životinja propisani su Zakonom o uzgoju domaćih životinja.

banka gena

Nacionalna mreža banke gena domaćih životinja

Očuvanje genske raznolikosti unutar i između vrsta u bankama gena (ex situ) je komplementarna strategija modelu očuvanja in situ. Njihov cilj je održavanje široke genske baze za budući uzgoj i istraživanje.  Stoga se, očuvanje populacija izvornih pasmina domaćih životinja i genske varijabilnosti unutar njih, ostvaruje provedbom uzgojnih programa, gospodarskom uporabom, prikupljanjem i pohranom genetskog materijala u banke gena.

Nacionalnu mrežu banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (NmBAG) čine:

  • “Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske” (BAG) kao nacionalna banka gena i ustrojbena sastavnica Ministarstva poljoprivrede koja predstavlja središnju točku nacionalne mreže banaka gena;
  • “priznate banke gena” (pBAG);
  • priznata uzgojna udruženja nositelji odobrenih uzgojnih programa i koja imaju odobrenu aktivnost priznate banke gena;
  • priznata uzgojna udruženja nositelji odobrenih uzgojnih programa koja nemaju odobrenu aktivnost priznate banke gena i
  • pravna osoba u svojstvu treće strane za provedbu specifičnih tehničkih aktivnosti u provedbi uzgojnih programa.

Sudionici provedbe očuvanja genskih resursa domaćih životinja

Od 1. siječnja 2019.g. Banka gena domaćih životinja Republike Hrvatske postala je dijelom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Pri tome je ono postalo koordinacijski informacijski centar i nacionalna kontaktna točka. Očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj je kompleksno, budući da integrira interese uzgajivača i opći javni interes. U program očuvanja uključene nacionalne vladine institucije, uzgojna udruženja, znanstvene i stručne institucije, nevladine organizacije, uzgajivači i hobisti.

Informacije o izvornim pasminama domaćih životinja dostupne su putem slijedećeg linka na web stranici Banke gena domaćih životinja: http://bag.mps.hr/hrvatske-izvorne-i-zasticene-pasmine/.

Prethodni članakKako mjesto ispaše utječe na kvalitetu proizvoda pčela?
Sljedeći članakSjever i jug
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.