Ovčarska i kozarska proizvodnja su stočarske grane koje se sve više razvijaju u Republici Hrvatskoj, a čiji je dominantni proizvodni cilj proizvodnja mesa, ponajviše janjetine i jaretine, te mlijeka koje se plasira u registrirane sirane ili izravno prerađuje na obiteljskom gospodarstvu. Ministarstvo poljoprivrede priprema Program potpore za unapređenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Unatoč rastućem interesu, to je proizvodnja na čijem razvoju je i dalje potrebno sustavno raditi kroz unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza kroz provedbu uzgojno selekcijskih mjera radi postizanja pozitivnih učinaka na proizvodnost cjelokupne populacije ovaca i koza.

Koliko je ovaca i koza u RH?

U Republici Hrvatskoj se uzgaja gotovo 600.000 grla ovaca i oko 70.000 koza starijih od godinu dana, od čega je uzgojno valjanih 41.768 grla ovaca i 8.190 grla koza koje sudjeluju u provedbi uzgojnih programa. Sudjelovanje u provedbi uzgojnih programa podrazumijeva plansko vođenje uzgoja, poboljšavanje određenih proizvodnih osobina, izbjegavanje uzgoja u srodstvu i pojave genskih anomalija, odnosno stvaranje jedinki genetskog potencijala veće proizvodne učinkovitosti u proizvodnji mesa i mlijeka. Kontrola proizvodnosti provodi se u skladu s preporukama međunarodne organizacije za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja ICAR, a ista uključuje osobine plodnosti, performance test i kontrolu mliječnosti.

Uzgojno selekcijski rad i stvaranje novih generacija životinja poželjnih proizvodnih osobina provodi se kod 21 pasmine ovaca, 9 izvornih i 12 inozemnih, te  7 pasmina koza, 3 izvorne i 4 inozemne, no još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Uzgojno selekcijski rad predstavlja skup zootehničkih postupaka koji se provode u cilju poboljšanja osobina vanjštine te unaprjeđenja proizvodnosti ovaca i koza. Sudjelovanjem u provedbi uzgojnih programa, uz poboljšanu hranidbu i uvjete držanja te ulaganjem dodatnog utroška vremena i rada, uzgajivači izravno utječu na uspješnost njegove provedbe, odnosno postizanje zadanih ciljeva i očuvanje uzgojno valjanih populacija ovaca i koza.

Uzgojno valjanu populaciju ovaca i koza koje sudjeluju u provedbi uzgojnih programa čine muške i ženske rasplodne jedinke, natprosječnih poželjnih osobina koje se prate u sustavima kontrole proizvodnosti. Uzgojno valjanim stadom ovaca i koza smatraju se rasplodna stada čiji vlasnici se pridržavaju propisanih mjera i postupaka kojima se želi postići zadani uzgojni cilj. Proizvodnjom rasplodnog uzgojno valjanog podmlatka i njihovom disperzijom u širu populaciju određene pasmine utječe se na proizvodnost cjelokupne populacije ovaca i koza.

Sudjelovanjem u provedbi uzgojnih programa, ulaganjem dodatnog utroška vremena i rada, uzgajivači izravno utječu na uspješnost njegove provedbe, odnosno postizanje zadanih ciljeva i očuvanje uzgojno valjanih populacija ovaca i koza.

U okviru Programa za unapređenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine, potpora se dodjeljuje za unaprjeđenje uzgoja uzgojno valjanih ženskih rasplodnih grla mesnih, mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza upisanih u pasminske matične knjige te uzgojno valjanih rasplodnih muških grla upisanih u pasminske matične knjige, testiranih na vlastiti rast i razvoj i pozitivno ocijenjenih.

Pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:  

a) uzgojno valjano grlo je uzgojno valjana životinja čiste pasmine upisana u pasminske matične knjige

b) JRDŽ je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede

c) uzgojni program je skup sustavnih djelovanja, uključujući bilježenje, selekciju, uzgoj i razmjenu uzgojno valjanih životinja koje je osmišljeno i provodi se radi očuvanja ili poboljšanja željenih fenotipskih i/ili genotipskih obilježja u ciljnoj uzgojnoj populaciji

d) uzgojno – selekcijski rad je provedba uzgojnih programa

e) uzgojno valjano stado ovaca i koza je stado rasplodnih ovaca i koza čiji vlasnici se pridržavaju svih propisanih mjera i postupaka kojima se želi postići zadani uzgojni cilj sukladno uzgojnim programima.

Provedba Programa potpore

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine donosi se na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21, 152/22.), a potpora iz se dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 .

Program se provodi u razdoblju od 2024. do 2026. godine, odnosno od dana donošenja Programa do 31. prosinca 2026. godine.

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu uzgajivačima ovaca i koza uključenima u provedbu uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza nadoknadom dijela troškova proizvodnje.

Provedbom ovog Programa želi se unaprijediti provedba uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, povećati broj uzgojno valjanih grla ovaca i koza, povećati proizvodnost u populacijama ovaca i koza, potaknuti konkurentnost ovčarske i kozarske proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava te poboljšati status poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Prihvatljivi korisnici potpore i vrste prihvatljivih grla

Prihvatljivi korisnici Programa su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza. U okviru Programa omogućiti će se potpora uzgajivačima koji sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa ovaca i/ili koza.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, travnička pramenka, rapska ovca, cigaja, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france, krčka ovca, clun forest, kamerunska ovca, berrichon du cher, dorper) i koza (burska koza, murciano-granadina, istarska koza, hrvatska bijela koza, hrvatska šarena koza)

i koja:

 • sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige
 • na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze se na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci
 • moraju imati prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca, lacaune) i koza (alpina i sanska koza) koja:

 • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige
 • na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze se na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci
 • moraju imati prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom, mora biti najmanje 70 % grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti .

Za potporu su prihvatljiva muška grla , odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi, koji:

 • su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
 • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza određene pasmine, a što se dokazuje upisom u pasminske matične knjige
 • se nalaze na gospodarstvu korisnika na dan 01. listopada u godini
  podnošenja zahtjeva za potporu

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 17,00 eura po prihvatljivom uzgojno valjanom grlu ovaca ili koza.

Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. godinu i 2026. godinu u iznosu od 332.000,00 eura godišnje, na stavci T820072 Izvanredne mjere pomoći u poljoprivredi, odnosno 996.000,00 eura u trogodišnjem razdoblju provedbe Programa.

Provedba Programa za unapređenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine bit će propisana Pravilnikom kojim se propisuju uvjeti prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativna kontrola, isplata i povrat sredstava, time da Program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nadalje, potencijalni korisnik potpore podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Navedeni zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja, te je po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

Prethodni članakEpidemični tremor u peradi
Sljedeći članakMlijeko je bitno za dobro zdravlje, ali domaćih proizvođača mlijeka sve je manje
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.