U Narodnim novinama, br. 110/16. od 30.11.2016., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu. Izmijenjenim pravilnikom se omogućava veći broj „dobrovoljnih“ uzoraka za vina iz uvoza koje uvoznik sam može dostaviti Zavodu za vinarstvo. Radi ocjene sukladnosti s VI 1 dokumentom. Osim „dobrovoljnih“ uzoraka omogućeno je i logično razdoblje unutar kojeg nadležne inspekcije mogu iz pošiljke (u mirovanju) uzeti uzorak na temelju analize rizika.

Na taj će se način racionalizirati troškovi uzorkovanja. Kako se vino iz iste pošiljke ne bi na nekoliko mjesta uzorkovalo radi analiza čime se izbjegava višestrukost uzorkovanja vina iz iste pošiljke. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu primjenjuje se počevši od 8.12.2016.

""

I. Uvod

Pretpakovine vina iz uvoza/unosa zatečene na zalihama osobe koja obavlja trgovinu vinom i/ili osobe koja obavlja punjenje ili zatečene u prometu na prostoru RH danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mogu se prodavati na tržištu do njihovog iskorištenja sukladno odredbama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»NN«, br. 48/14., 83/14. i 147/14.).

II. Vinogradarski registar

Vinogradarski registar je dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, time da se sam upis u navedeni registar provodi u regionalnim uredima Agencije. Obzirom da su odredbom čl.5. Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»NN«, br. 48/14., 83/14. i 147/14.) propisane kategorije obveznika upisa u Vinogradarski registar. U čl.5.st.1. dodan je novi podstavak kojim je propisano da je obveznik upisa u Vinogradarski registar i svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost trgovine kao promet vinom i drugim proizvodima od grožđa i vina, a koja obuhvaća unos i/ili uvoz.

III. Prijevoz vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz Republike Hrvatske

U slučaju prijevoza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina unutar proizvodnog područja RH i vina podrijetlom trećih zemalja, dokaz o zaštićenoj oznaci izvornosti predstavlja VI 1 dokument. Međutim, pri prijevozu vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz RH unutar proizvodnog područja RH dokaz o zaštićenoj oznaci je rješenje o stavljanju vina u promet kojeg izdaje Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.

IV. Podrumska evidencija

Fizičke ili pravne osobe koje drže proizvode od grožđa i vina u bilo kakve poslovne ili komercijalne svrhe moraju za te proizvode voditi podrumsku evidenciju ulaza i izlaza proizvoda. S tim da navedenu obvezu imaju i osobe koje obavljaju trgovinu vinom te osobe koje obavljaju djelatnost punjenja vina. Prilikom uvoza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz trećih zemalja, uvoznik mora uz svaku pošiljku pri carinskom pregledu osigurati da je VI 1 dokument valjano popunjen traženim podacima.

V. Uvoz vina u Republiku Hrvatsku

Prilikom uvoza vina, osoba koja obavlja djelatnost trgovine vinom mora u roku od 2dana nakon ulaska pošiljke na teritorij RH, prije primjene bilo kakvog postupka s vinom u rinfuzi odnosno prije stavljanja pretpakovina iz uvoza u promet, evidentirati ulaz količina vina u podrumsku evidenciju. Također o tome obavijestiti poljoprivrednu inspekciju nadležnu za vinarstvo. Poljoprivredna inspekcija može u roku od 15 dana od primljene navedene obavijesti temeljem procjene rizika, sukladno posebnom propisu, obaviti uzorkovanje vina radi ocjene sukladnosti proizvoda s vrijednostima navedenim u VI 1 dokumentu.

Naime, osoba koja obavlja trgovinu vinom, ne čekajući istek prethodno navedenog roka, može o svom trošku Zavodu dostaviti uzorak vina. Radi ocjene sukladnosti proizvoda s vrijednostima navedenim u VI 1 dokumentu. Te o tome obavijestiti poljoprivrednu inspekciju. Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo će obaviti analizu dostavljenog uzorka. Radi ocjene sukladnosti u roku od 15dana od dana primitka uzorka i popunjenog zahtjeva za ocjenu sukladnosti. Koji se nalazi na mrežnim stranicama Zavoda (www.hcphs.hr), te Izvješće o provedenom fizikalno kemijskom ispitivanju dostaviti osobi koja obavlja trgovinu vinom i poljoprivrednoj inspekciji na znanje.

Međutim, ona osoba koja obavlja trgovinu vinom može slobodno postupati s vinom tek po isteku roka od 15dana od primljene obavijesti. Ako poljoprivredna inspekcija u navedenom roku ne izvijesti osobu o obavljanju uzorkovanja. Odnosno tek po dobivanju Izvješća o provedenom fizikalno kemijskom ispitivanju, kojim je utvrđeno da je analizirani uzorak sukladan parametrima navedenim u VI 1 dokumentu.

VI. Rezultati ocjene sukladnosti vina

Ako se Izvješćem o provedenom fizikalno kemijskom ispitivanju utvrdi da je analizirani proizvod sukladan parametrima, osoba koja obavlja trgovinu vinom može slobodno postupati s vinom. To obuhvaća stavljanje pretpakovina iz uvoza u promet. Odnosno punjenje vina u rinfuzi iz uvoza u pretpakovine. Međutim, ako se Izvješćem o fizikalno kemijskom ispitivanju utvrdi da analizirani proizvod nije sukladan s VI 1 dokumentom, osoba koja obavlja trgovinu vinom ima pravo zatražiti obavljanje superanalize. S tim da to može zatražiti putem Ministarstva poljoprivrede u roku od 15dana od dana primitka izviješća Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo. Uz napomenu da troškove superanalize snosi osoba koja obavlja trgovinu vinom, te da je izvješće o obavljenoj superanalizi konačno.

Naime, ako je po obavljenoj superanalizi analitičko izvješće sukladno, osoba koja obavlja trgovinu vinom može slobodno postupati s vinom. Međutim, ako je izvješće o obavljenoj superanalizi nesukladno, vino se ne može staviti u promet. S tim da drugo mišljenje/superanalizu može zatražiti i poljoprivredna inspekcija u okviru svog postupka.

VII. Ispitivanje fizikalnokemijskih parametara za vino koje se puni u Republici Hrvatskoj

Za vino iz uvoza/unosa koje se puni u RH, osoba koja obavlja trgovinu vinom i/ili osoba koja obavlja punjenje mora prije puštanja u promet o svom trošku dostaviti uzorke Zavodu radi ispitivanja fizikalno-kemijskih parametara sukladno Pravilniku o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»NN« br., 142/13., 49/14.). S tim da se senzorno ispitivanje metodom DA/NE, provodi prema obrascu u Prilogu V Pravilnika. Nakon obavljenog fizikalno-kemijskog i senzornog ispitivanja vina Zavod će izdati Izvješće o fizikalno kemijskom ispitivanju i Izvješće o senzornom ispitivanju. Međutim, ako su oba izdana izvješća o ispitivanju sukladna/pozitivna Zavod izdaje Odobrenje o označavanja vina evidencijskim markicama i prateće evidencijske markice, a vino se može staviti u promet.

VIII. Naknade koje se plaćaju Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo

Zavod naplaćuje podnositelju naknadu za izdavanje Izvješća o fizikalno-kemijskom ispitivanju temeljem Zahtjeva za ocjenu sukladnosti i davanje Mišljenja o ocjeni sukladnosti proizvoda temeljem cjenika Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (www.hcphs.hr). Zavod naplaćuje podnositelju naknadu za izdavanje Odobrenja o označavanju vina evidencijskim markicama po količini proizvoda sukladno Pravilniku o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»NN« br. 7/97., 57/00. i 137/12.) i Pravilniku o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»NN« br. 142/13., 49/14.). Zavod naplaćuje naknadu za dodjelu evidencijskih markica podnositelju sukladno cjeniku Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (www.hcphs.hr).

""

U priopćenju iz Ministarstva poljoprivrede navodi se kako je Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić donio ovaj Pravilnik kojim se propisuje jedinstveno postupanje u kontroli kakvoće vina pri stavljanju vina u promet. Pa se time postupanje i procedura za stavljanje u promet „domaćih vina“ izjednačava s procedurama za vina koja su u RH uvezena u rinfuzi, a prije njihovog stavljanja u promet u pretpakovinama.  Kao što sam obećao domaćim vinarima, od sada se sva vina iz uvoza moraju slati na analizu i ocjenu prije puštanja u promet. Na taj način ćemo pratiti sljedivost vina, odnosno obilježiti ih evidencijskim markicama, izjavio je ministar Tolušić.
Prethodni članakZašto dolazi do mrljavosti mesa ploda jabuke?
Sljedeći članak981 tisuća kuna iz IPARD-a za diversifikaciju ruralnih gospodarskih aktivnosti
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.