Uzgoj lijeske u Hrvatskoj postaje sve više zanimljiv za brojne poljoprivrednike. Prema podacima koje za 2020. navodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uzgojem lijeske bavi se 3.452 gospodarstva na ukupno 6.449 ha.

Osim u konvencionalnom uzgoju, sve je više proizvođača i u ekološkom, tehnološki puno zahtjevnijem uzgoju lijeske. Početkom ljeta, lijeska se nalazi u fazi intenzivnog porasta plodova, koja se odvija u razdoblju ljeta kad se često javljaju stresni uvjeti poput nedostatka vode u tlu i pojava visokih temperatura zraka. Kako su potrebe za hranivima u ovom razdoblju velike, folijarna gnojidba dobiva sve više mjesta te se većina proizvođača odlučuje na dodatne folijarne tretmane u gnojidbi kako bi postigli visoke i kvalitetne prinose ploda. U sljedećoj tablici prikazane su optimalne količine hraniva u listu lijeske, na početku ljetnog razdoblja rasta i razvoja.

Tablica 1. Optimalne količine makro i mikroelementa u listu lijeske (izvor: Hazelnut, Nutrient managment guide, 2021.)

ElementGranica nedostatkaOptimalna količina u listu
Makroelementi (% na suhu tvar lista)
Dušik (N)<1,802,21-2,50
Fosfor (P)<0,100,14-0,45
Kalij (K)<0,500,81-2,00
Sumpor (S)<0,080,13-0,20
Kalcij (Ca)<0,601,01-2,50
Magnezij (Mg)<0,180,25-0,50
Mikroelementi (ppm na suhu tvar lista)
Mangan (Mn)<2025-250
Željezo (Fe)<4051-400
Bakar (Cu)<25-15
Cink (Zn)<1016-60
Bor (B)<2531-75

Folijarna analiza lista – važan alat za preciznu folijarnu gnojidbu tijekom ljetnog razdoblja Folijarna gnojidba tijekom ljeta uspješno nadoknađuje potrebnu količinu hraniva za rast i razvoj plodova, pogotovo u nepovoljnim ekološkim uvjetima (suša, visoka temperatura, slaba plodnost tla, kompeticija između hraniva u tlu i sl.). Da bi se pravilno primijenila folijarna gnojidba preporuča se u većim intenzivnim nasadima provesti folijarnu analizu lista i na osnovu rezultata analize precizno primijeniti gnojiva. Iako se nedostaci pojedinih hraniva mogu determinirati i vizualnim pregledom nasada, folijarna analiza lista daje puno precizniji odgovor.

Koji su elementi važni u folijarnoj gnojidbi tijekom ljetnog razdoblja rasta plodova?

Najvažniji element za rast i razvoj plodova je svakako dušik (N), koji direktno utječe na rast plodova. Za usvajanje dušika iz tla vrlo je važna voda u tlu, jer je usvajanje dušika vezano uz usvajanje vode iz tla. Kod pojave suše, dolazi do nedostatka vode u tlu te je usvajanje dušika iz tla vrlo slabo pa je potrebno nedostatak dušika (N) nadoknaditi u folijarnoj gnojidbi. Osim suše, nedostatak dušika može se javiti i nakon intenzivnih kiša kad je ispiranje nitratnog oblika dušika iz tla vrlo intenzivno. Dodatni problem je plitak korijen lijeske, te je time dodatno smanjeno usvajanje dušika iz tla.

Treći, „skriveni“ problem kod usvajanja dušika iz tla je niska pH vrijednost tla. U nasadima gdje proizvođači ne vode brigu o stanju zakiseljenosti tla (ili se intenzivno primjenjuju fiziološki kisela gnojiva, poput amonij-sulfata ili monoamonij-fosfata) niska pH vrijednost tla, značajno ograničava usvajanje dušika (ali i kalija) iz tla. U sljedećoj tablici prikazan je negativan učinak niske pH vrijednosti tla na usvajanje dušika (N) i kalija (K2O) iz tla.

Tablica 2. Utjecaj niske pH vrijednost tla na ograničeno usvajanje dušika (N) i kalija (K2O) iz tla

pH tla4,55,05,56,06,5
Dušik (N)30 %43 %77 %89 %100 %
Kalij (K2O)33 %52 %77 %100 %100 %

Kako se iz gornje tablice može vidjeti, kod pH vrijednosti tla 5,5, usvajanje dušika i kalija u tlu se smanjuje za gotovo 25 %, pa je svakako u nasadima lijeske potrebno voditi računa i o zakiseljenosti tla. Osim dušika, za pravilan rast i razvoj plodova tijekom ljetnog razdoblja važna je primjena kalcija, kalija, cinka i bora.

Izbor dušičnih gnojiva za folijarnu gnojidbu lijeske

Za folijarnu gnojidbu lijeske mogu se koristiti različiti oblici dušičnih gnojiva. Gnojiva se razlikuju po ukupnoj količini dušika, obliku dušika i kombinaciji s drugim elementima te dozi primjene. Glavni oblik za folijarnu gnojidbu lijeske su gnojiva na bazi Ca-nitrata, jer se primjenom takvih gnojiva lijeska prihranjuje s dva važna elementa; dušikom koji je u nitratnom obliku i koji se lako i brzo usvaja u list i kalcij, element koji je važan za kvalitetu plodova lijeske. Dodatna prednost gnojiva na bazi Ca-nitrata je i niski pH (kisela) gnojiva, pa se često mogu kombinirati s primjenom insekticida.

Tablica 3. Prikaz osnovnih oblika dušika (N) za folijarnu gnojidbu lijeske

Oblik dušika (N)Količina dušika (N) u gnojivuDoza primjene
Amidni (UREA) oblik – tekući15-30 %3-5 lit/ha
Amidni (UREA) oblik – granulirana urea46 %0,5-1,0 % koncentracija
Metilen UREA – tekuća (dušik sa produženim učinkom u folijarnoj gnojidbi)28 %5-10 lit/ha
Ca-nitrat – tekući10-12 %3-5 lit/ha
Mg-nitrat – tekući7-10 %3-5 lit/ha
Gnojivo CALITECH – tekuće gnojivo na bazi Ca-nitrata s magnezijem (Mg) i mikroelementima za folijarnu gnojidbu lijeske tijekom ljetnog razdoblja (proizvođač Tradecorp, Španjolska)

Sastav gnojiva CALITECH:   Kalcij (CaO): 15,0 % Dušik (N-NO3): 10,0 % Magnezij (MgO): 2,0 % Željezo (Fe-EDTA helat): 0,05 % Mangan (Mn-EDTA helat): 0,1 % Cink (Zn-EDTA helat): 0,02 % Bakar (Cu-EDTA helat): 0,04 % Bor (B): 0,05 % Molibden (Mo): 0,001 % pH: 4,3 Specifična gustoća: 1,55 kg/lit   Doza primjene: 3-5 lit/ha (30-50 ml/10 lit. vode)

Važnost kalcija (Ca) za rast i razvoj plodova

Osim dušika, kalcij (Ca) je sljedeći element koji ima veliku važnost u rastu i kvaliteti plodova lijeske. Prema podacima iz tablice 1. vidljivo je da je kalcij drugi element po važnosti za lijesku, te je potrebno voditi računa o gnojidbi kalcijem. Najveći dio kalcija (Ca) se usvaja iz tla, međutim kako je i usvajanje kalcija vezano uz usvajanje vode, često dolazi do nedostatka kalcija u sušnim uvjetima. Kod nedostatka kalcija, jezgre plodova ostaju sitnije i lošije kvalitete.

Za folijarnu gnojidbu tijekom ljeta preporuča se primjena gnojiva na bazi Ca-nitrata (jer se istovremeno rješava potreba za dušikom i kalcijem) ili se primjenjuju posebna gnojiva koja sadrže samo kalcij, poput kalcij-klorida. Primjena kalcij-klorida je opravdana ako se radi o nasadima gdje je povećana bujnost nasada, pa je potrebno ograničiti primjenu dušika. Osim kalcij-klorida, mogu se upotrijebiti i gnojiva koja sadrže kalcij (Ca) i bor (B) zbog dobrog sinergističkog djelovanja bora na usvajanje i metabolizam kalcija.

Kalcij-borat; nova formulacija gnojiva za folijarnu gnojidbu lijeske Ca-borat je novi oblik gnojiva na tržištu, koji sadrži kalcij (Ca) i bor (B) u višoj koncentraciji, bez dodatka dušika. Količina kalcija iznosi 16 % CaO i 6-7 % bora (B) te se sve više primjenjuje u folijarnoj gnojidbi lijeske, pogotovo na kiselima tlima. Prosječna doza primjene je 1,0-1,5 lit/ha te se osim u konvencionalnom uzgoju lijeske, može primijeniti i u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Faza rasta plodova ljeske na početku ljetnog razdoblja

Uloga kalija (K) u folijarnoj gnojidbi lijeske

Treći važan makroelement u folijarnoj gnojidbi lijeske tijekom ljetnog razdoblja je kalij (K). Isto kao i prije spomenuti dušik i kalcij, usvajanje kalija iz tla, također je vezano uz vodu u tlu. I dok dušik i kalcij imaju važnu ulogu u početnim fazama rasta plodova, kalij ima ulogu u završnoj fazi rasta ploda jer pozitivno utječe na sintezu suhe tvari i ulja u plodovima. Time ima vrlo važnu ulogu u kvaliteti plodova. Kalij se u folijarnoj gnojidbi primjenjuje u drugoj polovici ljeta te je na raspolaganju više oblika kalija.

Osnovni problem kod folijarne gnojidbe kalijem je sporo usvajanje u list, pogotovo pri visokim temperaturama zraka tijekom ljeta. Jeftini oblici kalija poput kalij-sulfata vrlo se sporo usvajaju preko lista te nisu pogodni za ljetnu folijarnu gnojidbu lijeske. Od novih formulacija folijarnih gnojiva na bazi kalija, dobre rezultate pokazala su gnojiva na bazi kalija u kompleksu s polikarboksilnim kiselinama (gnojiva Idai K Plus, CarboEco Potasi K i sl.) jer se radi o molekulama niske molekularne mase i vrlo brzog usvajanja u list pri visokim temperaturama zraka. Ova gnojiva sadrže oko 20 % kalija (K2O) i primjenjuju se u dozama od 3-5 lit/ha.

Folijarna primjena za veću otpornost na sušu

Tijekom ljetnog razdoblja rasta plodova preporuča se primjena bora (B) i cinka (Zn). Brojnim istraživanjima potvrđen je pozitivan učinak ova dva elementa na visinu prinosa i kvalitete jezge ploda. Bor ima važnu ulogu u metabolizmu kalcija, pa se često primjenjuje u obliku kalcij-borata ili se primjenjuju samostalna gnojiva na bazi bor-etanolamina. Osim u metabolizmu kalcija, bor ima važnu ulogu u pravilnom razviju jezgre lijeske, te se svakako tijekom ljeta preporuča 1 do 2 tretmana borom. Ako se primjenjuju gnojiva na bazi bor-etanolamina, doza primjene je 1 lit/ha. Osim bora, važnu ulogu ima i cink (Zn). Radi se o elementu koji potiče sintezu prirodnog hormona rasta, auksina te ima vrlo važnu ulogu u rastu plodova.

Na većini tala količina cinka u tlu je vrlo niska te se preporuča dodatna folijarna gnojidba cinkom, pogotovo u početnoj fazi rasta ploda. Osim sinteze hormona auksina, cink ima važnu ulogu u povećanju otpornosti na sušu. Nedostatak cinka se često javlja na karbonatnim/vapnenim tlima te u uvjetima primjene visoke doze fosfornih gnojiva u tlo.

Za folijarnu gnojidbu lijeske preporuča se primjena tekućih ili mikrogranuliranih gnojiva na bazi Zn-EDTA helata koji su dobre kompatibilnosti sa zaštitnim sredstvima i brzo se, i lako usvajaju u list. Doza primjene Zn-EDTA helata su 1,0-1,5 kg/ha za mikrogranulirana gnojiva, dok se tekuća gnojiva primjenjuju u dozama od 2,0-3,0 lit/ha. Folijarna gnojidba lijeske tijekom ljetnog razdoblja predstavlja sve važniju tehnološku mjeru u intenzivnom uzgoju. Zbog izrazite promjene klimatskih uvjeta, poput suše, visoke temperature dolazi do značajno slabijeg usvajanja hraniva iz tla, te se pravilnom primjenom folijarnih gnojiva mogu uspješno nadoknaditi potrebne količine hraniva za rast plodova.