Promjena klime s čestim prodorima vlažnog zraka, koje u ljetnim mjesecima na kontinent donose olujna nevremena s jačim vjetrovima i velikim količinama oborina (nerijetko s tučom) sigurno pridonose učestalijoj pojavi plamenjače u vinogradima.

Ove smo sezone u kontinentalnim vinorodnim regijama zabilježili uvjete za primarne zaraze plamenjacom vec sredinom zadnje dekade travnja pa ce u slabije zašticenim nasadima od ove bolesti biti vidljive štete vec na cvjetnim organima kod cvatnje.

Pojava bolesti „kasna“ plamenjača vinove loze

Osim gubitaka uroda grožđa sve je više izražena posredna štetnost bolesti „kasna plamenjača“ vinove loze. Zbog gubitka lišća krajem kolovoza ili početkom rujna. To negativno utječe na diferencijaciju pupova i pripremu rodnog drva za prezimljenje.

Jace epifitocije plamenjačom se očekuju kad nakon vlažne zime slijede kišoviti proljetni mjeseci. Tkođer vruće ljeto s povremenim grmljavinskim pljuskovima u razmacima 8-15 dana. Sve sorte Vitis vinifera su vrlo osjetljive na zarazu plamenjačom. Zaštita je moguća samo pravovremeno primjenom fungicida u određenim intervalima.

Prema višegodišnjem iskustvu, u Međimurskom je vinogorju potrebno provoditi u prosječnim godinama 6 usmjerenih zaštita. Kako bi se spriječile ekonomski značajne izravne i posredne štete od plamenjače. Primarnu ili prvu godišnju zarazu očekujemo od razvojnog stadija, kad su mladice dugačke 10-12 cm. Promjer listova 3 do 5 cm. Kad tijekom 24 sata padne barem 8-10 mm kiše, uz temperature veće od 10°C. Lišće bi pritom trebalo biti navlaženo barem 4-6 sati. Zimske bi oospore uzročnika bolesti trebale u vinogorju biti zrele. Praćenjem srednjih dnevnih temperatura mjernim uređajima u vinogradima od početka kalendarske godine i zbrajanjem njihovih vrijednosti većih od 8°C, smatra se da pri sumi 160-170° prezimljujuće oospore dozrijevaju.

Pojavu prvih simptoma nakon primarne zaraze određuju prosječne dnevne temperature prema Müllerova krivulji za inkubaciju. Nakon pojave prvih „uljanih pjega“ optimalni uvjeti za fruktifikaciju su ostvareni kada tijekom noćnih sati bilježimo visoku relativnu vlažnost zraka (barem 92%), uz minimalne temp. 11,5-13°C. Nakon toga su sekundarne infekcije moguće već u jutarnjim satima. Ako umnožak temperature i vlaženja lišća iznosi najmanje 50.

Usmjerena tretiranja

Prva usmjerena tretiranja protiv plamenjače se provode prije isteka primarne inkubacije, odnosno prije pojave prvih simptoma. Prve primarne zaraze ciljano suzbijamo samo u sezonama kad nakon vlažnih proljetnih mjeseci. Druga polovica ožujka, travanj. U relativno kratkom vremenu (7-15 dana) tijekom svibnja, prema najavama meteorologa, očekujemo više kišnih dana s dnevnim oborinama većim od 8-10mm. Broj naknadnih suzbijanja određuje količina i raspored oborina tijekom ljetnog razdoblja.

U vinorodnim područjima gdje se plamenjača pojavljuje svake godine. Uzgajaju se osjetljive sorte, primjena fungicida je jedina učinkovita mjera zaštite.

Sasvim slučajnim pronalaskom djelotvornosti „Bordoške juhe“ bakarni su pripravci bili jedini izbor do otkrića površinskih organskih pripravaka iz skupine ditiokarbamata, ftalimida i sulfamida. Daju dobru preventivnu zaštitu tretiranih organa u trajanju 7-10 dana. Zadnjih godina razvijene zemlje u okruženju primjenu bakra u integriranom vinogradarstvu ograničavaju na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone. Sedamdesetih i osamdesetih godina proteklog milenija proširila se primjena penetrirajućeg cimoksanila i 2 skupine sistemičnih fungicida. Al-fosetila i fenilamida (metalaksil, benalaksil, oksadiksil i ofurak).

Kombiniraju se s organskim površinskim fungicidima i bakrom. Takvi su pripravci otporniji na ispiranje kišom, prate porast mladica (Al-fosetil i fenilamidi). Imaju određeni kurativni učinak (fenilamidi i cimoksanil). Razmaci tretiranja su povećani na 12-14 dana. Krajem 1990-ih i početkom novog milenija pojavljuju se nove skupine i djelatne tvari. One daju nove mogućnosti u strategiji kemijske kontrole plamenjače vinove loze. Najvažniji su dimetomorf, ciazofamid, fenamidon, azoksistrobin, famoksadon, iprovalikarb, zoksamid, piraklostrobin, fluopikolid i mandipropamid.

Pripravci iz najvažnijih kemijskih skupina za suzbijanje plamenjače vinove loze su korišteni u poljskim mikro-pokusima u Međimurskom vinogorju. Najbolji su rezultati dobiveni primjenom Al-fosetila u kombinaciji s folpetom (Mikal Flash i dr.), folpetom & iprovalikarbom (Mikal Premium), fluopikolidom (Profiler) i fenamidonom (Verita). Zbog sinergizma s površinskim djelatnim tvarima, vrlo je učinkovita mješavina cimoksanila sa bakrom, folpetom i propinebom (Curzate-B, Curzate-F i Antracol Combi), ali značajno manje sa trifloksistobinom (Eclair) i famoksadonom (Equation PRO). Pouzdanu zaštitu daju iprovalikarb (Melody Duo), mandipropamid (Pergado) i metalaksil- M (Ridomil Gold MZ) i benalaksil (Fantic M i F, Galben M i F), a najbolja anti-sporulirajuća svojstva su dobivena primjenom dimetomorfa (Forum Star, Acrobat MZ) i ciazofamida (Mildicut).
Isključivo preventivna, ali relativno dugotrajna zaštita je dobivena primjenom azoksistrobina i piraklostrobina, uz folpet (Universalis) i metiram (Cabrio Top). Zoksamid (Electis) ima isključivo preventivna svojstva, ali u vrlo povoljnim uvjetima za razvoj bolesti ne podnosi razmake tretiranja veće od 8-10 dana. U takvim su uvjetima također značajno slabiji rezultati dobiveni primjenom samo pojedinačnih djelatnih tvari: azoksistrobina, diklofluanida i mankozeba. Broj i razmaci tretiranja Od sredine svibnja do početka kolovoza obavljeno je 6-7aplikacija. 2-3 tretiranja prije cvatnje i 4-5 tretiranja nakon cvatnje.

Prosječni razmak tretiranja u istraživanim je godinama iznosio 13,7 dana. Zbog ekstremnih meteoroloških uvjeta izuzetak je 1.i 2.tretiranje nakon cvatnje tijekom 2004. kada je razmak iznosio samo 7 dana. Treće i četvrto tretiranje nakon cvatnje tijekom 2007.  kada je razmak tretiranja iznosio čak 36 dana. Utrošak škropiva: leđnim motornim raspršivačem 250-520 lit./ha. Leđnom prskalicom 400- 1.400 lit./ha (prilagođeno volumenu lisne površine vinograda).

Do kad se provodi zaštita?

U nasadima gdje se ranijih godine tijekom ljetnih vrućina pojavila apopleksija ili naglo venuće i sušenje trsja, moguće je preventivno protiv peronospore. No već prije jačih zaraza i vidljivih znakova bolesti koristiti pripravke koji sadrže Aluminij-fosetil. Npr. Mikal Flash WG ili Winner WP ili Rival WP i sl. u propisanoj količini 3,0kg/ha. Noviji pripravci, vrlo učinkoviti protiv peronospore, koji pored Aluminij-fosetila sadrže i novije djelatne tvari jesu Mikal Premium F WG u količini 3,0 kg/ha, Verita WG i Profiler WG u količini 2,5 kg/ha. Također je u zaštitama prije početka cvatnje moguće koristiti i fungicide Ridomil Gold Combi WG ili Pergado-F ili Fantic-M u količini 2,5 kg/ha.
U nasadima gdje se moguće pojavljuju prvi znakovi plamenjače ili peronospore prednost dajemo primjeni fungicida Mildicut SC u količini 2,5-4,0 lit./ha ili Antracol Combi WP ili Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha ili Curzate-F SC u količini 3,0 lit./ ha ili Forum Star DF ili Acrobat MZ u količinama 2,0 kg/ha. Zaštitu je u dovoljno vlažnim i toplim ljetima potrebno provoditi sve do sredine zadnje dekade kolovoza. Radi sprječavanja negativnog posrednog utjecaja „kasne“ plamenjače na dozrijevanja grožđa. Skladan odnos šećera i kiselina. Diferencijaciju pupova i pripremu rodnih mladica za prezimljenje.
Prethodni članakInterventni otkup stoke s poplavljenih područja
Sljedeći članakNacionalni znak zaštićene oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih pr
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.