Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) Ministarstvo poljoprivrede namjerava donijeti Pravilnik o izobrazbi za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida.

Novi Pravilnik propisivat će područja osnovne i dopunske izobrazbe, trajanje izobrazbe, obnavljanje znanja dopunskom izobrazbom, sadržaj priručnika i programa za izobrazbu, način i tijek provođenja izobrazbe i polaganja ispita, načini najave izobrazbe, način izvođenja nastave u virtualnoj učionici, izgled i sadržaj potvrde o završenoj izobrazbi, prijave polaznika izobrazbe te upis u Fitosanitarni informacijski sustav, ocjenjivanje predavača i provedene izobrazbe, vođenje evidencija o provedenoj izobrazbi te o polaznicima izobrazbe, uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajućih razina za pristup FIS-u te opća načela integrirane zaštite bilja.

Svrha Pravilnika je uređenje područja izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, profesionalnih korisnika za profesionalnu primjenu, distributera i savjetnika za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida radi postizanja ciljeva održive uporabe pesticida smanjenjem rizika i učinaka na zdravlje ljudi i na okoliš te primjene općih načela integrirane zaštite bilja.

Provedba izobrazbe 

Polaznicima izobrazbe osigurava se stjecanje zadovoljavajućeg znanja o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (Prilog I. Pravilnika), s time da stečeno znanje iz osnovne i dopunske izobrazbe polaznici moraju obnavljati najkasnije u roku od pet godina od polaganja ispita iz osnovnog/dopunskog modula izobrazbe. Polaznici izobrazbe kojima prođe više od pet godina od polaganja ispita iz osnovnog/dopunskog modula izobrazbe ili završetka neke od iznimki od obaveza pohađanja izobrazbe, za ponovno stjecanje prava moraju proći dopunsku izobrazbu iz prethodno položenog modula ili modula za koje vrijedi priznavanje izobrazbi te položiti ispit.  

Osnovni nastavni materijal za izobrazbu je priručnik za izobrazbu – Priručnik za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja koji Ministarstvo poljoprivrede objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Ispitna pitanja se izrađuju prema Priručniku i generiraju iz FIS-a neposredno prije održavanja ispita, a sustav dodjeljuje polazniku izobrazbe 30 pitanja nasumičnim odabirom za modul koji je pohađao, iz zbirke pitanja za određeni modul koje je pripremilo Povjerenstvo za pesticide.

Informacije o najavi izobrazbe koje daje provoditelj izobrazbe putem FIS portala i vlastitih mrežnih stranica, javno su dostupne ovlaštenim predavačima, polaznicima izobrazbe i svim zainteresiranim stranama. Javno objavljeni podaci koje daje provoditelj izobrazbe u sklopu najave izobrazbe (putem mrežnih stranica, plakata, radija, televizije i pisanih medija i drugih sredstava javnog priopćavanja), moraju sadržavati sljedeće informacije:

–  naziv i tip izobrazbe

– module za koje se izobrazba održava

– cijenu

– trajanje izobrazbe

– mjesto održavanja izobrazbe

– datum i sat održavanja izobrazbe

–  puni naziv priručnika: »Priručnik za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja«

–  adresu i kontakt provoditelja izobrazbe.

Način i rok prijave na izobrazbu

Polaznici izobrazbe prijavljuju se na najavljenu izobrazbu najkasnije 24 sata prije održavanja izobrazbe i to elektroničkim putem ispunjavajući e-Obrazac koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva i na mrežnim stranicama provoditelja izobrazbe. Osim elektroničkim putem polaznici mogu ispuniti prijavnicu i poslati je elektroničkom poštom, poštom u papirnatom obliku ili dostaviti, osobnim dolaskom ako polaznik izobrazbe nema mogućnost elektroničke prijave.

Trajanje izobrazbe i ispit

Trajanje osnovnih modula izobrazbe iznosi najmanje 24 školska sata, dok trajanje dopunskih modula iznosi najmanje šest školskih sati, s time da trajanje ispita iznosi najviše dva školska sata. Ispit se polaže u pisanom obliku i ispit je uspješno položio polaznik koji je točno odgovorio na minimalno 70 % postavljenih ispitnih pitanja. Ispit se ponavlja najkasnije u roku od 14 dana, ako polaznik izobrazbe nije točno odgovorio na najmanje 70 % postavljenih ispitnih pitanja, te se može ponoviti više puta.

Prijavom na izobrazbu te nakon položenog ispita u FIS-u se automatski generira potvrda o završenoj izobrazbi koja sadrži jedinstveni barcod. Svaki „aktivan“ polaznik izobrazbe može iz FIS-a samostalno i višekratno ispisati potvrdu u razdoblju važenja potvrde.

Prethodni članakPesticidi u hrani – kolika opasnost prijeti?
Sljedeći članakKrediti i zajmovi za poljoprivrednike
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.