Utvrđ ivanje akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida

""

Svrha ovog Zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka
od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja, te zaštita okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede.
U prilogu donosimo najvažnije odredbe Zakona.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309, 24. 11. 2009.).

Područje primjene

Zakon se primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja.

Zakon je stupio na snagu 13.veljače i time je prestao važiti Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05., 25/09. i 80/13.)

""Na pesticide stavljene na tržište, te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu, primjenjuju se u odgovarajućoj mjeri propisi kojima je uređeno gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona ne sprječavaju primjenu načela predostrožnosti

na način da ograničavaju ili zabranjuju uporabu pesticida u posebnim okolnostima ili područjima. Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje: »Profesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima. »Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu« je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika. »Neprofesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima (korisnici amateri). »Distributer« je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače. »Savjetnik« je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo. »Strojevi za primjenu pesticida« su svi strojevi posebno namijenjeni za primjenu pesticida, uključujući sve pripadajuće dijelove potrebne za učinkovito funkcioniranje takvih strojeva, poput mlaznica, manometara, pumpi, filtara, sita, opreme za čišćenje spremnika i drugih dijelova. »Tretiranje« je svaka primjena pesticida.. »Primjena iz zraka« je primjena pesticida iz letjelice (zrakoplova ili helikoptera). »Integrirana zaštita bilja« je procjena i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba pesticida i drugi oblici suzbijanja na razini koji su ekonomski i ekološki opravdani te smanjuje ili svodi na najmanju moguću mjeru rizike za zdravlje ljudi i za okoliš. Kod »integrirane zaštite bilja« stavlja se naglasak na uzgoj »zdravih« usjeva i nasada na način koji osigurava najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i potiču prirodni mehanizmi kontrole štetnih organizama. »Pokazatelj rizika« je rezultat izračuna koji se primjenjuje pri procjeni rizika od pesticida na zdravlje ljudi i/ili na okoliš. »Nekemijske mjere« su alternativa kemijskim mjerama za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama, koje se zasnivaju na agrotehničkim, fizikalnim, mehaničkim, biotehničkim i biološkim mjerama suzbijanja štetnih organizama. Pojmovi »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22. 12. 2000.).. »Pesticid« je: (a) sredstvo za zaštitu bilja, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/ EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) (b) biocidni proizvod, kako je definirano u Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27. 6. 2012.).

Uvjeti za prodaju pesticida

Odredbama Zakona propisano je da se pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama za pesticide. Iznimno, pesticidi se mogu prodavati i u posebnom dijelu ostalih prodavaonica u kojima se ne prodaje hrana i hrana za životinje. Pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima smiju se prodavati u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana kao što su trgovački centri, vrtni centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i sl. i ne moraju se prodavati u fizički odvojenom dijelu prodavaonice, ali se moraju držati odvojeno i na način koji sprječava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode.

Posebni dio prodavaonice mora biti fizički odvojen od ostalog dijela prodavaonice i mora ispunjavati uvjete u pogledu zaposlenika, prostorija i opreme koji su propisani za specijalizirane prodavaonice. 

""Mjesta prodaje određuje Ministarstvo rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli kao i kojim korisnicima je pesticid namijenjen. Kriterije na temelju kojih se određuje je li pesticid namijenjen profesionalnim ili neprofesionalnim korisnicima propisat će ministar pravilnikom. Distribucijom i prodajom pesticida mogu se baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: FIS) Ministarstva, koja se vodi elektroničkim putem. Podaci za upis i/ ili izmjenu i dopunu podataka za potrebe središnje evidencije FIS-a dostavljaju se elektroničkim obrascem. Distributeri ili vlasnici registracije pesticida su obvezni voditi evidencije o prodaji pesticida u skladu s člankom 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostavljati podatke Ministarstvu. Podaci o prodanim količinama pesticida dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS. Distributer mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe. Ako distributer ima više prodajnih mjesta, u svakom prodajnom mjestu koje obuhvaća prodaju pesticida krajnjem profesionalnom korisniku mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika, osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba. Distributeri moraju imati dovoljan broj zaposlenika koji imaju položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona. Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo osobama koje imaju odgovarajuću izobrazbu i položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona. Zaposlenici iz stavka 6. ovoga članka moraju biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje, kako bi kupcima pružili odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i ekološkim rizicima, kao i sigurnosne upute za sprječavanje opasnosti od rukovanja i uporabe pesticida, te drugim ograničenjima uporabe.

Za kupnju pesticida koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima nije potrebna izobrazba ili položen ispit (prema odredbama ovog Zakona), ali osoba koja prodaje takve pesticide treba imati odgovarajuću izobrazbu i položen ispit.

Distributeri moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za skladištenje i prodaju pesticida glede mjesta, objekata, prostorija, opreme i uvjete za skladištenje i prodaju pesticida i postupanja s praznom ambalažom i opasnim otpadom od pesticida do njihove predaje ovlaštenoj osobi, sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom. Uvjete za upis u evidenciju i brisanje iz središnje evidenciju FIS-a, sadržaj elektroničkog obrasca za upis u središnju evidenciju, rokove za dostavu podataka za upis i izmjenu i dopunu podataka, uvjete za odgovornu osobu, savjetnika i distributera i njihove obveze, opće i posebne uvjete glede mjesta, objekata, prostorija, opreme za skladištenje i prodaju pesticida, uvjete za skladištenje i prodaju pesticida, postupanja s praznom ambalažom, te način, sadržaj i rok dostave podataka o prodaji pesticida propisat će ministar pravilnikom.

Strojevi za primjenu

U Zakonu su sadržane i odredbe koje se odnose na strojeve za primjenu pesticida.

Propisano je da se novi strojevi za primjenu pesticida stavljaju na tržište u skladu s posebnim zakonom kojim se uređ uju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređ uje sigurnost strojeva. Novim strojevima za primjenu pesticida podrazumijevaju se oni strojevi koji su prodani nakon 1. siječnja 2013.

""Strojevi za primjenu pesticida koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu. Pregledima se provjerava zadovoljavaju li strojevi za primjenu pesticida određene tehničke zahtjeve radi postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Pregledani strojevi za uporabu pesticida označavaju se znakom o obavljenom pregledu koji izdaju ovlaštene ispitne stanice. Iznimno, na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša te učestalosti uporabe, mogu se izuzeti od obveze redovitog pregleda određene vrste strojeva za primjenu pesticida, a novi uređaji kupljeni nakon 1. siječnja 2013. dobivaju znak o obavljenom pregledu bez obavljenog redovitog pregleda, ako su u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva. Priznati se može pregled obavljen u drugoj državi članici Europske unije, ako je pregled u pogledu tehničkih i sigurnosnih zahtjeva, te istog razdoblja učestalosti pregleda istovjetan pregledu koji se obavlja u Republici Hrvatskoj. Detaljnije uvjete o redovitom pregledu i priznavanju pregleda, tehničkim zahtjevima za pregled strojeva za primjenu pesticida, učestalost redovitih pregleda, rokove do kojih strojevi za primjenu pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani, iznimke od redovitog pregleda, te izgled i način izdavanja znaka o obavljenom pregledu, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka i oštećenja znaka, propisat će ministar pravilnikom. ""Redovite preglede mogu obavljati samo ovlaštene ispitne stanice za pregled strojeva za primjenu pesticida. Podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode se u FIS-u. Ovlaštena stanica mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe i najmanje jednog zaposlenika u punom radnom vremenu, te posjedovati odgovarajuću opremu za pregled. Zaposlenici moraju imati završen osnovni program izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda, te redovito obnavljati znanje dopunskim programom izobrazbe koji provode ovlaštene institucije. Ovlaštena ispitna stanica mora čuvati izvještaje o pregledu i voditi podatke o strojevima za primjenu pesticida, tehničkim podacima strojeva, njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, izdanim izvještajima o pregledu i izdanim znakovima o obavljenom pregledu i druge podatke vezane uz pregled u računalnoj aplikaciji Ministarstva. Ispitna stanica mora unijeti podatke ka u računalnu aplikaciju Ministarstva odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon izdanog znaka o obavljenom pregledu ili prijemu obavijesti o promjeni podataka i sinkronizirati, te podatke sa središnjom aplikacijom FIS-a odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primljene obavijesti o promjeni podataka. Informacije o ovlaštenim ispitnim stanicama Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva. Dodatne uvjete za ovlaštenje ispitnih stanica, uvjete za ukidanje ovlaštenja, uvjete glede opreme, zaposlenika i mjesta pregleda, izobrazbe zaposlenika i programa izobrazbe, stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, uvjete za dobivanje znaka o obavljenom pregledu, načinu vođenja evidencija i brisanje iz evidencija, te druge potrebne uvjete za obavljanje redovitih pregleda propisat će ministar pravilnikom. Ministarstvo rješenjem ovlašćuje i ukida ovlaštenje ispitnim stanicama.

Obveza vlasnika ili korisnika strojeva za primjenu pesticida, propisane su tako da su vlasnici strojeva za primjenu pesticida ili njihovi trajni korisnici obvezni prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici nove strojeve za primjenu pesticida radi dobivanja znaka, obaviti redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida u uporabi u propisanom roku, kao i zatražiti priznavanje pregleda i izdavanje znaka za rabljene strojeve koji su pregledani u nekoj od država članica Europske unije i imaju važeći znak o pregledu izdan od ovlaštenog tijela te države. Vlasnici strojeva obvezni su čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg pregleda i prijaviti ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu, najkasnije u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama. Vlasnici strojeva obvezni su prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici strojeve koje ne planiraju koristiti, ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka radi odjave takvih strojeva.

Posebni postupci uporabe i primjene pesticida

U zakonu se propisuju pojedini postupci uporabe i primjene pesticida. Odredbama je propisano da Primjena pesticida iz zraka nije dopuštena. Iznimno, primjena pesticida iz zraka može se dopustiti samo u posebnim slučajevima. Odobrenje za primjenu pesticida iz zraka izdaje Ministarstvo. Slučajeve u kojima se može izdati odobrenje za primjenu pesticida iz zraka i uvjete za izdavanje odobrenja propisat će ministar pravilnikom. Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka je upravni akt.

Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja tretiranja obavijestiti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima zanošenjem škropiva pri tretiranju ili na drugi način.

Način obavještavanja, sadržaj i vrijeme obavijesti, te druge pojedinosti vezane uz obavještavanje propisat će ministar pravilnikom. Odredbama sadržanim u članku 18. propisano je da korisnici pesticida moraju poštovati ograničenja primjene pesticida radi zaštite voda i vodnog okoliša sukladno uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi, ili rješenju o registraciji, ili rješenju o dozvoli pesticida, te poštivati zabrane i ograničenja uporabe pesticida na određenim tlima i u određenim područjima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu voda, te da će detaljne mjere za zaštitu vodnog okoliša i pitke vode propisati ministar pravilnikom. Uzimajući u obzir nužne higijenske i zdravstvene zahtjeve javne higijene, kao i potrebu očuvanja biološke raznolikosti, odnosno rezultate odgovarajuće procjene rizika, u određenim specifičnim područjima uporabu pesticida potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru ili zabraniti njihovu uporabu. Koja područja se smatraju specifičnim u smislu uporabe pesticida, kao i mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida te ograničenja i zabrane uporabe određenih pesticida u tim područjima propisat će ministar pravilnikom. Mjere za smanjenje uporabe pesticida ili njihove zabrane mogu biti propisane općim aktima o zaštiti i očuvanju zaštićenog područja koji se donose sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

Korisnik ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati pesticide koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, koji nemaju valjano rješenje o registraciji, ili rješenje o dozvoli, ili ako je istekao rok valjanosti, ili istekao dopušteni rok za prodaju i primjenu postojećih zaliha.

Korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva za osobnu zaštitu i posebna zaštitna sredstva, te strojeve za primjenu pesticida i opremu u skladu s uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida ovisno o pesticidu i metodi tretiranja koju primjenjuju. Pesticidi se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje, te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.

Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija, ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređ uje gospodarenje otpadom.

U slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš, profesionalni korisnici moraju postupiti u skladu s uputama na etiketi ili sigurnosno tehničkom listu, te o nesreći odmah obavijestiti Državni centar 112. Ako profesionalni korisnik tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje pesticida ili ostataka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš, tretirane usjeve ili usjeve koji slijede u plodoredu, mora o tome odmah obavijestiti Ministarstvo ili nadležnog poljoprivrednog inspektora. Profesionalni korisnik je obvezan čistiti strojeve za primjenu pesticida u skladu s uputama na etiketi određenog pesticida. Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida sukladno članku 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostaviti navedene podatke na zahtjev Ministarstva.

Tijekom obavljanja tretiranja profesionalni korisnici moraju imati iskaznicu (prema odredbama ovoga Zakona) i osobnu iskaznicu.

Poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida

Odredbama je propisano da će Ministarstvo poduzimati mjere za poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida, dajući kad god je to moguće prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja od štetnih organizama, a profesionalni korisnici pesticida uvijek trebaju dati prednost postupcima i pesticidima sa smanjenim rizikom za zdravlje ljudi i za okoliš te kod odabira pesticida iste namjene uvijek dati prednost pesticidu manjeg rizika za okoliš i zdravlje ljudi i životinja. Zaštita bilja sa smanjenom uporabom pesticida, temelji se na primjeni temeljnih načela integrirane zaštite bilja i na ekološkoj proizvodnji bilja u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (SL L 189, 20.7. 2007.). Izvještajno-prognoznim poslovima, koji se provode u skladu s posebnim zakonom, koji uređuje biljno zdravstvo, sustavno se prate i registriraju dinamika pojave, štete i mjere suzbijanja određenih štetnih organizama, kao i njihov intenzitet napada i proširenje, te negativne posljedice tretiranja pesticidima. Osim prikupljanja podataka o štetnim organizmima, izvještajni poslovi obuhvaćaju i prikupljanje podataka o prisutnosti, pojavi, rasprostranjenosti i brojnosti korisnih organizama. Prognoznim poslovima predviđa se jačina pojave, utvrđuju se optimalni rokovi i mjere suzbijanja štetnih organizama, i to na osnovi rezultata izvještajnih poslova.

Preporuke i informacije o izvještajno prognoznim poslovima javno su dostupne korisnicima pesticida na regionalnoj razini na mrežnim stranicama Savjetodavne službe (http://www.savjetodavna.hr), a na državnoj razini na mrežnim stranicama Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja (http://www.hcphs.hr).

Za dodatnu provedbu integrirane zaštite bilja izrađuju se tehnološke upute za integriranu proizvodnju bilja. Tehnološke upute pripremaju se i objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva sukladno posebnom propisu koji uređuje integriranu proizvodnju bilja. Temeljna načela integrirane zaštite bilja, te rok za njihovu obveznu primjenu propisat će ministar pravilnikom. Profesionalni korisnici koji pružaju uslugu tretiranja moraju ispunjavati uvjete koje će propisati ministar pravilnikom. Za potrebe procjene napretka smanjenja rizika od uporabe pesticida na okoliš i zdravlje ljudi i životinja, te za praćenje napretka postizanja općih i posebnih ciljeva NAP-a, kao i za upravljanje rizikom na nacionalnoj razini i za potrebe obrade podataka i izvještavanja koriste se pokazatelji rizika. Pokazatelje rizika propisat će ministar pravilnikom. Informacije o rezultatima i napretku u smanjenju rizika od uporabe pesticida na okoliš, zdravlje ljudi i životinja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva i dostavljaju se Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU-a.

Naknade i troškovi

Pravne i fizičke osobe plaćaju naknade za: 1. izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice 2. stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice 3. izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica i polaganje ispita 4. redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida i izdavanje znaka o obavljenom pregledu Naknade su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada. Prihodom od naknada mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom. Visinu naknada propisat će ministar pravilnikom. Troškovi provedbe programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja iz članka 68. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prekršajne odredbe

""Zakon sadrži prekršajne odredbe i zaprečene kazne. Stavkom 2. istog članka propisano je da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Stavak 3. propisuje da će se novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba obrtnik, a stavak 4. da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba.

Odredbama članka 32. propisano je da ce se novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako:
1. provodi izobrazbu obveznika izobrazbe bez ovlaštenja Ministarstva, odnosno ne ispunjava uvjete sukladno članku 6. ovoga Zakona
2. obavlja prodaju i distribuciju pesticida, a nije upisana u evidenciju FIS-a ili nema sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona
3. prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima osobama koje nemaju izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona
sukladno članku 9. stavku 8. ovoga Zakona
4. provodi pregled strojeva za primjenu pesticida bez ovlaštenja Ministarstva iz članka 13. stavka 1. i 9. ovoga Zakona
5. provodi primjenu pesticida iz zraka bez odobrenja Ministarstva sukladno članku 16. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona
6. pruža usluge tretiranja, a ne ispunjava propisane uvjete iz članka 22. ovoga Zakona
7. ako ne postupi po rješenju inspektora sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Zakona
8. inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu ili ga pri tom sprječava, vrijeđ a, ili mu ne da na uvid zahtijevanu dokumentaciju, obrazloženja, informacije i podatke ili potrebne predmete sukladno članku 31. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

Odredbama članka 33. propisano je da će se novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako:
1. obavlja poslove distribucije i prodaje pesticida, daje savjete o sigurnoj i pravilnoj primjeni pesticida, a nema propisanu izobrazbu sukladno članku 5. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona i iskaznicu sukladno članku 7. stavcima 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona
2. kupi, posjeduje ili koristi pesticid namijenjen profesionalnim korisnicima, a nema izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i iskaznicu iz članka 7. i članka 20. stavka 9. ovoga Zakona
3. obavlja predavanje i sudjeluje u provedbi izobrazbe predavač koji nije ovlašteni predavač sukladno članku 6. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona i nema iskaznicu sukladno članku 7. stavcima 2., 3. i 6. ovoga Zakona
4. za potrebe provedbe izobrazbe sklopi ugovor s osobom koja nije ovlašteni predavač sukladno članku 6. ovoga Zakona
5. ne postupi na propisan način s ukinutom i nevažećom iskaznicom i ne pridržava se obveza vlasnika iskaznice sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona
6. obavlja poslove distribucije, tretiranja, predavanja, davanja savjeta s iskaznicom koja nije izdana sukladno članku 7. ovoga Zakona
7. nastavi obavljanje poslova distribucije, davanja savjeta, obavlja tretiranje ili obavlja predavanje ako se iskaznica smatra nevažećom sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona ili je iskaznica ukinuta sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona, odnosno nastavi obavljanje poslova distribucije, davanja savjeta i tretiranja nakon isteka iskaznice
8. prodaje pesticide u suprotnosti
s člankom 8. ovoga Zakona
9. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede zaposlenika, objekata, mjesta prodaje, prostorija, opreme, skladištenja, postupanja s pesticidima i njihovom ambalažom, vođenja evidencija o prodaji pesticida i dostavi podataka o prodaji, vođenju ostalih evidencija i dostavi podataka i ostale uvjete sukladno člancima 8. i 9. te članku 24. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona
10. ne dostavi izmjenu podataka u FIS sukladno članku 9. stavku 2. i članku 24. stavku 9. ovoga Zakona
11. koristi strojeve za primjenu pesticida koji nisu pregledani ili nemaju znak o obavljenom pregledu sukladno članku 12. stavcima 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona
12. ne ispunjava uvjete glede zaposlenika i opreme, ne vodi potrebne podatke o strojevima za primjenu pesticida u računalnoj aplikaciji Ministarstva i ne razmjeni te podatke sa središnjom računalnom aplikacijom Ministarstva, ne čuva izvještaje o pregledu i ne ispunjava druge uvijete sukladno članku 13. stavcima 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga Zakona, a obavlja redovite preglede strojeva za primjenu pesticida
13. ne prijavi novi stroj za primjenu pesticida iz članka 11. ovoga Zakona ovlaštenoj ispitnoj stanici ili ne zatraži priznanje pregleda, ne čuva izvještaje o pregledu, ne prijavi ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu ili ne odjavi strojeve za primjenu pesticida sukladno članku 14. ovoga Zakona
14. ne obavijesti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima pri tretiranju sukladno članku 17. ovoga Zakona
15. korisnik pesticida ne poduzima propisane mjere radi zaštite vodnog okoliša i pitke vode sukladno članku 18. ovoga Zakona
16. korisnik pesticida ne provodi mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida sukladno članku 19. ovoga Zakona
17. korisnik pesticida obavlja tretiranje, a ne koristi odgovarajuća osobna zaštitna sredstva sukladno članku 20. stavku 1. ovoga Zakona
18. ne čuva pesticide u skladu s članku 20. stavku 2. ovoga Zakona i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi
19. posjeduje, drži ili primjenjuje pesticid koji nije registriran u Republici Hrvatskoj, nema valjano rješenje o registraciji ili dozvoli, ako je istekao rok za prodaju zaliha i primjenu pesticida sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona
20. ne postupa s ambalažom pesticida, ostacima pesticida u ambalaži, ostacima škropiva sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom sukladno članku 20. stavku 4. ovoga Zakona
21. u slučaju nesreće ne postupi sukladno članku 20. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona
22. ne čisti strojeve za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi pojedinog pesticida sukladno članku 20. stavku 7. ovoga Zakona
2

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakLagani desert
Sljedeći članak337 tisuća kuna za rekonstrukciju i opremanje tradicijske drvene kuće
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.