Utvrđ ivanje akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida

""

Svrha ovog Zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka
od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja, te zaštita okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede.
U prilogu donosimo najvažnije odredbe Zakona.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309, 24. 11. 2009.).

Područje primjene

Zakon se primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja.

Zakon je stupio na snagu 13.veljače i time je prestao važiti Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05., 25/09. i 80/13.)

""Na pesticide stavljene na tržište, te one kojima je istekao rok valjanosti registracije ili dozvole, rok uporabe, rok prodaje i primjene zaliha, pesticide čije je stavljanje na tržište i primjena zabranjena u Republici Hrvatskoj, ostatke pesticida u ambalaži, ostatke škropiva i praznu ambalažu, primjenjuju se u odgovarajućoj mjeri propisi kojima je uređeno gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona ne sprječavaju primjenu načela predostrožnosti

na način da ograničavaju ili zabranjuju uporabu pesticida u posebnim okolnostima ili područjima. Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje: »Profesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima. »Profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu« je profesionalni korisnik koji koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika. »Neprofesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima (korisnici amateri). »Distributer« je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače. »Savjetnik« je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo. »Strojevi za primjenu pesticida« su svi strojevi posebno namijenjeni za primjenu pesticida, uključujući sve pripadajuće dijelove potrebne za učinkovito funkcioniranje takvih strojeva, poput mlaznica, manometara, pumpi, filtara, sita, opreme za čišćenje spremnika i drugih dijelova. »Tretiranje« je svaka primjena pesticida.. »Primjena iz zraka« je primjena pesticida iz letjelice (zrakoplova ili helikoptera). »Integrirana zaštita bilja« je procjena i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprječava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba pesticida i drugi oblici suzbijanja na razini koji su ekonomski i ekološki opravdani te smanjuje ili svodi na najmanju moguću mjeru rizike za zdravlje ljudi i za okoliš. Kod »integrirane zaštite bilja« stavlja se naglasak na uzgoj »zdravih« usjeva i nasada na način koji osigurava najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i potiču prirodni mehanizmi kontrole štetnih organizama. »Pokazatelj rizika« je rezultat izračuna koji se primjenjuje pri procjeni rizika od pesticida na zdravlje ljudi i/ili na okoliš. »Nekemijske mjere« su alternativa kemijskim mjerama za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama, koje se zasnivaju na agrotehničkim, fizikalnim, mehaničkim, biotehničkim i biološkim mjerama suzbijanja štetnih organizama. Pojmovi »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22. 12. 2000.).. »Pesticid« je: (a) sredstvo za zaštitu bilja, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/ EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) (b) biocidni proizvod, kako je definirano u Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27. 6. 2012.).

Uvjeti za prodaju pesticida

Odredbama Zakona propisano je da se pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama za pesticide. Iznimno, pesticidi se mogu prodavati i u posebnom dijelu ostalih prodavaonica u kojima se ne prodaje hrana i hrana za životinje. Pesticidi namijenjeni neprofesionalnim korisnicima smiju se prodavati u prodavaonicama u kojima se ne prodaje hrana kao što su trgovački centri, vrtni centri, cvjećarnice, odjeli za vrt i sl. i ne moraju se prodavati u fizički odvojenom dijelu prodavaonice, ali se moraju držati odvojeno i na način koji sprječava bilo kakav nepovoljan utjecaj na druge proizvode.

Posebni dio prodavaonice mora biti fizički odvojen od ostalog dijela prodavaonice i mora ispunjavati uvjete u pogledu zaposlenika, prostorija i opreme koji su propisani za specijalizirane prodavaonice. 

""Mjesta prodaje određuje Ministarstvo rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli kao i kojim korisnicima je pesticid namijenjen. Kriterije na temelju kojih se određuje je li pesticid namijenjen profesionalnim ili neprofesionalnim korisnicima propisat će ministar pravilnikom. Distribucijom i prodajom pesticida mogu se baviti pravne i fizičke osobe (distributeri) koji imaju sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj i koji su upisani u središnju evidenciju Fitosanitarnog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: FIS) Ministarstva, koja se vodi elektroničkim putem. Podaci za upis i/ ili izmjenu i dopunu podataka za potrebe središnje evidencije FIS-a dostavljaju se elektroničkim obrascem. Distributeri ili vlasnici registracije pesticida su obvezni voditi evidencije o prodaji pesticida u skladu s člankom 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostavljati podatke Ministarstvu. Podaci o prodanim količinama pesticida dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS. Distributer mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe. Ako distributer ima više prodajnih mjesta, u svakom prodajnom mjestu koje obuhvaća prodaju pesticida krajnjem profesionalnom korisniku mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika, osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba. Distributeri moraju imati dovoljan broj zaposlenika koji imaju položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona. Pesticidi namijenjeni profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo osobama koje imaju odgovarajuću izobrazbu i položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona. Zaposlenici iz stavka 6. ovoga članka moraju biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje, kako bi kupcima pružili odgovarajuće informacije o uporabi pesticida, o zdravstvenim i ekološkim rizicima, kao i sigurnosne upute za sprječavanje opasnosti od rukovanja i uporabe pesticida, te drugim ograničenjima uporabe.

Za kupnju pesticida koji su namijenjeni neprofesionalnim korisnicima nije potrebna izobrazba ili položen ispit (prema odredbama ovog Zakona), ali osoba koja prodaje takve pesticide treba imati odgovarajuću izobrazbu i položen ispit.

Distributeri moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za skladištenje i prodaju pesticida glede mjesta, objekata, prostorija, opreme i uvjete za skladištenje i prodaju pesticida i postupanja s praznom ambalažom i opasnim otpadom od pesticida do njihove predaje ovlaštenoj osobi, sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom. Uvjete za upis u evidenciju i brisanje iz središnje evidenciju FIS-a, sadržaj elektroničkog obrasca za upis u središnju evidenciju, rokove za dostavu podataka za upis i izmjenu i dopunu podataka, uvjete za odgovornu osobu, savjetnika i distributera i njihove obveze, opće i posebne uvjete glede mjesta, objekata, prostorija, opreme za skladištenje i prodaju pesticida, uvjete za skladištenje i prodaju pesticida, postupanja s praznom ambalažom, te način, sadržaj i rok dostave podataka o prodaji pesticida propisat će ministar pravilnikom.

Strojevi za primjenu

U Zakonu su sadržane i odredbe koje se odnose na strojeve za primjenu pesticida.

Propisano je da se novi strojevi za primjenu pesticida stavljaju na tržište u skladu s posebnim zakonom kojim se uređ uju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređ uje sigurnost strojeva. Novim strojevima za primjenu pesticida podrazumijevaju se oni strojevi koji su prodani nakon 1. siječnja 2013.

""Strojevi za primjenu pesticida koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu. Pregledima se provjerava zadovoljavaju li strojevi za primjenu pesticida određene tehničke zahtjeve radi postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Pregledani strojevi za uporabu pesticida označavaju se znakom o obavljenom pregledu koji izdaju ovlaštene ispitne stanice. Iznimno, na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša te učestalosti uporabe, mogu se izuzeti od obveze redovitog pregleda određene vrste strojeva za primjenu pesticida, a novi uređaji kupljeni nakon 1. siječnja 2013. dobivaju znak o obavljenom pregledu bez obavljenog redovitog pregleda, ako su u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva. Priznati se može pregled obavljen u drugoj državi članici Europske unije, ako je pregled u pogledu tehničkih i sigurnosnih zahtjeva, te istog razdoblja učestalosti pregleda istovjetan pregledu koji se obavlja u Republici Hrvatskoj. Detaljnije uvjete o redovitom pregledu i priznavanju pregleda, tehničkim zahtjevima za pregled strojeva za primjenu pesticida, učestalost redovitih pregleda, rokove do kojih strojevi za primjenu pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani, iznimke od redovitog pregleda, te izgled i način izdavanja znaka o obavljenom pregledu, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka i oštećenja znaka, propisat će ministar pravilnikom. ""Redovite preglede mogu obavljati samo ovlaštene ispitne stanice za pregled strojeva za primjenu pesticida. Podaci o ovlaštenim ispitnim stanicama, odgovornim osobama i zaposlenicima vode se u FIS-u. Ovlaštena stanica mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika u svojstvu odgovorne osobe i najmanje jednog zaposlenika u punom radnom vremenu, te posjedovati odgovarajuću opremu za pregled. Zaposlenici moraju imati završen osnovni program izobrazbe za obavljanje redovitih pregleda, te redovito obnavljati znanje dopunskim programom izobrazbe koji provode ovlaštene institucije. Ovlaštena ispitna stanica mora čuvati izvještaje o pregledu i voditi podatke o strojevima za primjenu pesticida, tehničkim podacima strojeva, njihovim vlasnicima ili trajnim korisnicima, izdanim izvještajima o pregledu i izdanim znakovima o obavljenom pregledu i druge podatke vezane uz pregled u računalnoj aplikaciji Ministarstva. Ispitna stanica mora unijeti podatke ka u računalnu aplikaciju Ministarstva odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon izdanog znaka o obavljenom pregledu ili prijemu obavijesti o promjeni podataka i sinkronizirati, te podatke sa središnjom aplikacijom FIS-a odmah ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primljene obavijesti o promjeni podataka. Informacije o ovlaštenim ispitnim stanicama Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva. Dodatne uvjete za ovlaštenje ispitnih stanica, uvjete za ukidanje ovlaštenja, uvjete glede opreme, zaposlenika i mjesta pregleda, izobrazbe zaposlenika i programa izobrazbe, stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, uvjete za dobivanje znaka o obavljenom pregledu, načinu vođenja evidencija i brisanje iz evidencija, te druge potrebne uvjete za obavljanje redovitih pregleda propisat će ministar pravilnikom. Ministarstvo rješenjem ovlašćuje i ukida ovlaštenje ispitnim stanicama.

Obveza vlasnika ili korisnika strojeva za primjenu pesticida, propisane su tako da su vlasnici strojeva za primjenu pesticida ili njihovi trajni korisnici obvezni prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici nove strojeve za primjenu pesticida radi dobivanja znaka, obaviti redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida u uporabi u propisanom roku, kao i zatražiti priznavanje pregleda i izdavanje znaka za rabljene strojeve koji su pregledani u nekoj od država članica Europske unije i imaju važeći znak o pregledu izdan od ovlaštenog tijela te države. Vlasnici strojeva obvezni su čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg pregleda i prijaviti ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu, najkasnije u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama. Vlasnici strojeva obvezni su prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici strojeve koje ne planiraju koristiti, ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka radi odjave takvih strojeva.

Posebni postupci uporabe i primjene pesticida

U zakonu se propisuju pojedini postupci uporabe i primjene pesticida. Odredbama je propisano da Primjena pesticida iz zraka nije dopuštena. Iznimno, primjena pesticida iz zraka može se dopustiti samo u posebnim slučajevima. Odobrenje za primjenu pesticida iz zraka izdaje Ministarstvo. Slučajeve u kojima se može izdati odobrenje za primjenu pesticida iz zraka i uvjete za izdavanje odobrenja propisat će ministar pravilnikom. Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka je upravni akt.

Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja tretiranja obavijestiti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima zanošenjem škropiva pri tretiranju ili na drugi način.

Način obavještavanja, sadržaj i vrijeme obavijesti, te druge pojedinosti vezane uz obavještavanje propisat će ministar pravilnikom. Odredbama sadržanim u članku 18. propisano je da korisnici pesticida moraju poštovati ograničenja primjene pesticida radi zaštite voda i vodnog okoliša sukladno uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi, ili rješenju o registraciji, ili rješenju o dozvoli pesticida, te poštivati zabrane i ograničenja uporabe pesticida na određenim tlima i u određenim područjima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu voda, te da će detaljne mjere za zaštitu vodnog okoliša i pitke vode propisati ministar pravilnikom. Uzimajući u obzir nužne higijenske i zdravstvene zahtjeve javne higijene, kao i potrebu očuvanja biološke raznolikosti, odnosno rezultate odgovarajuće procjene rizika, u određenim specifičnim područjima uporabu pesticida potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru ili zabraniti njihovu uporabu. Koja područja se smatraju specifičnim u smislu uporabe pesticida, kao i mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida te ograničenja i zabrane uporabe određenih pesticida u tim područjima propisat će ministar pravilnikom. Mjere za smanjenje uporabe pesticida ili njihove zabrane mogu biti propisane općim aktima o zaštiti i očuvanju zaštićenog područja koji se donose sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

Korisnik ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati pesticide koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, koji nemaju valjano rješenje o registraciji, ili rješenje o dozvoli, ili ako je istekao rok valjanosti, ili istekao dopušteni rok za prodaju i primjenu postojećih zaliha.

Korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva za osobnu zaštitu i posebna zaštitna sredstva, te strojeve za primjenu pesticida i opremu u skladu s uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida ovisno o pesticidu i metodi tretiranja koju primjenjuju. Pesticidi se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje, te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.

Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija, ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređ uje gospodarenje otpadom.

U slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš, profesionalni korisnici moraju postupiti u skladu s uputama na etiketi ili sigurnosno tehničkom listu, te o nesreći odmah obavijestiti Državni centar 112. Ako profesionalni korisnik tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje pesticida ili ostataka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš, tretirane usjeve ili usjeve koji slijede u plodoredu, mora o tome odmah obavijestiti Ministarstvo ili nadležnog poljoprivrednog inspektora. Profesionalni korisnik je obvezan čistiti strojeve za primjenu pesticida u skladu s uputama na etiketi određenog pesticida. Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida sukladno članku 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostaviti navedene podatke na zahtjev Ministarstva.

Tijekom obavljanja tretiranja profesionalni korisnici moraju imati iskaznicu (prema odredbama ovoga Zakona) i osobnu iskaznicu.

Poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida

Odredbama je propisano da će Ministarstvo poduzimati mjere za poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida, dajući kad god je to moguće prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja od štetnih organizama, a profesionalni korisnici pesticida uvijek trebaju dati prednost postupcima i pesticidima sa smanjenim rizikom za zdravlje ljudi i za okoliš te kod odabira pesticida iste namjene uvijek dati prednost pesticidu manjeg rizika za okoliš i zdravlje ljudi i životinja. Zaštita bilja sa smanjenom uporabom pesticida, temelji se na primjeni temeljnih načela integrirane zaštite bilja i na ekološkoj proizvodnji bilja u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (SL L 189, 20.7. 2007.). Izvještajno-prognoznim poslovima, koji se provode u skladu s posebnim zakonom, koji uređuje biljno zdravstvo, sustavno se prate i registriraju dinamika pojave, štete i mjere suzbijanja određenih štetnih organizama, kao i njihov intenzitet napada i proširenje, te negativne posljedice tretiranja pesticidima. Osim prikupljanja podataka o štetnim organizmima, izvještajni poslovi obuhvaćaju i prikupljanje podataka o prisutnosti, pojavi, rasprostranjenosti i brojnosti korisnih organizama. Prognoznim poslovima predviđa se jačina pojave, utvrđuju se optimalni rokovi i mjere suzbijanja štetnih organizama, i to na osnovi rezultata izvještajnih poslova.

Preporuke i informacije o izvještajno prognoznim poslovima javno su dostupne korisnicima pesticida na regionalnoj razini na mrežnim stranicama Savjetodavne službe (http://www.savjetodavna.hr), a na državnoj razini na mrežnim stranicama Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za zaštitu bilja (http://www.hcphs.hr).

Za dodatnu provedbu integrirane zaštite bilja izrađuju se tehnološke upute za integriranu proizvodnju bilja. Tehnološke upute pripremaju se i objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva sukladno posebnom propisu koji uređuje integriranu proizvodnju bilja. Temeljna načela integrirane zaštite bilja, te rok za njihovu obveznu primjenu propisat će ministar pravilnikom. Profesionalni korisnici koji pružaju uslugu tretiranja moraju ispunjavati uvjete koje će propisati ministar pravilnikom. Za potrebe procjene napretka smanjenja rizika od uporabe pesticida na okoliš i zdravlje ljudi i životinja, te za praćenje napretka postizanja općih i posebnih ciljeva NAP-a, kao i za upravljanje rizikom na nacionalnoj razini i za potrebe obrade podataka i izvještavanja koriste se pokazatelji rizika. Pokazatelje rizika propisat će ministar pravilnikom. Informacije o rezultatima i napretku u smanjenju rizika od uporabe pesticida na okoliš, zdravlje ljudi i životinja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva i dostavljaju se Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU-a.

Naknade i troškovi

Pravne i fizičke osobe plaćaju naknade za: 1. izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice 2. stručnu kontrolu redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida koje obavljaju ovlaštene ispitne stanice 3. izobrazbu odgovornih osoba i zaposlenika ovlaštenih ispitnih stanica i polaganje ispita 4. redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida i izdavanje znaka o obavljenom pregledu Naknade su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada. Prihodom od naknada mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom. Visinu naknada propisat će ministar pravilnikom. Troškovi provedbe programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja iz članka 68. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prekršajne odredbe

""Zakon sadrži prekršajne odredbe i zaprečene kazne. Stavkom 2. istog članka propisano je da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Stavak 3. propisuje da će se novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba obrtnik, a stavak 4. da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba.

Odredbama članka 32. propisano je da ce se novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako:
1. provodi izobrazbu obveznika izobrazbe bez ovlaštenja Ministarstva, odnosno ne ispunjava uvjete sukladno članku 6. ovoga Zakona
2. obavlja prodaju i distribuciju pesticida, a nije upisana u evidenciju FIS-a ili nema sjedište i adresu u Republici Hrvatskoj sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona
3. prodaje pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima osobama koje nemaju izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i iskaznicu iz članka 7. ovoga Zakona
sukladno članku 9. stavku 8. ovoga Zakona
4. provodi pregled strojeva za primjenu pesticida bez ovlaštenja Ministarstva iz članka 13. stavka 1. i 9. ovoga Zakona
5. provodi primjenu pesticida iz zraka bez odobrenja Ministarstva sukladno članku 16. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona
6. pruža usluge tretiranja, a ne ispunjava propisane uvjete iz članka 22. ovoga Zakona
7. ako ne postupi po rješenju inspektora sukladno članku 30. stavku 2. ovoga Zakona
8. inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu ili ga pri tom sprječava, vrijeđ a, ili mu ne da na uvid zahtijevanu dokumentaciju, obrazloženja, informacije i podatke ili potrebne predmete sukladno članku 31. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

Odredbama članka 33. propisano je da će se novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ako:
1. obavlja poslove distribucije i prodaje pesticida, daje savjete o sigurnoj i pravilnoj primjeni pesticida, a nema propisanu izobrazbu sukladno članku 5. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona i iskaznicu sukladno članku 7. stavcima 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona
2. kupi, posjeduje ili koristi pesticid namijenjen profesionalnim korisnicima, a nema izobrazbu iz članka 5. ovoga Zakona, položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona i iskaznicu iz članka 7. i članka 20. stavka 9. ovoga Zakona
3. obavlja predavanje i sudjeluje u provedbi izobrazbe predavač koji nije ovlašteni predavač sukladno članku 6. stavcima 3. i 5. ovoga Zakona i nema iskaznicu sukladno članku 7. stavcima 2., 3. i 6. ovoga Zakona
4. za potrebe provedbe izobrazbe sklopi ugovor s osobom koja nije ovlašteni predavač sukladno članku 6. ovoga Zakona
5. ne postupi na propisan način s ukinutom i nevažećom iskaznicom i ne pridržava se obveza vlasnika iskaznice sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona
6. obavlja poslove distribucije, tretiranja, predavanja, davanja savjeta s iskaznicom koja nije izdana sukladno članku 7. ovoga Zakona
7. nastavi obavljanje poslova distribucije, davanja savjeta, obavlja tretiranje ili obavlja predavanje ako se iskaznica smatra nevažećom sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona ili je iskaznica ukinuta sukladno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona, odnosno nastavi obavljanje poslova distribucije, davanja savjeta i tretiranja nakon isteka iskaznice
8. prodaje pesticide u suprotnosti
s člankom 8. ovoga Zakona
9. ne ispunjava uvjete za distribuciju i prodaju pesticida glede zaposlenika, objekata, mjesta prodaje, prostorija, opreme, skladištenja, postupanja s pesticidima i njihovom ambalažom, vođenja evidencija o prodaji pesticida i dostavi podataka o prodaji, vođenju ostalih evidencija i dostavi podataka i ostale uvjete sukladno člancima 8. i 9. te članku 24. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona
10. ne dostavi izmjenu podataka u FIS sukladno članku 9. stavku 2. i članku 24. stavku 9. ovoga Zakona
11. koristi strojeve za primjenu pesticida koji nisu pregledani ili nemaju znak o obavljenom pregledu sukladno članku 12. stavcima 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona
12. ne ispunjava uvjete glede zaposlenika i opreme, ne vodi potrebne podatke o strojevima za primjenu pesticida u računalnoj aplikaciji Ministarstva i ne razmjeni te podatke sa središnjom računalnom aplikacijom Ministarstva, ne čuva izvještaje o pregledu i ne ispunjava druge uvijete sukladno članku 13. stavcima 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga Zakona, a obavlja redovite preglede strojeva za primjenu pesticida
13. ne prijavi novi stroj za primjenu pesticida iz članka 11. ovoga Zakona ovlaštenoj ispitnoj stanici ili ne zatraži priznanje pregleda, ne čuva izvještaje o pregledu, ne prijavi ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu ili ne odjavi strojeve za primjenu pesticida sukladno članku 14. ovoga Zakona
14. ne obavijesti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima pri tretiranju sukladno članku 17. ovoga Zakona
15. korisnik pesticida ne poduzima propisane mjere radi zaštite vodnog okoliša i pitke vode sukladno članku 18. ovoga Zakona
16. korisnik pesticida ne provodi mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida sukladno članku 19. ovoga Zakona
17. korisnik pesticida obavlja tretiranje, a ne koristi odgovarajuća osobna zaštitna sredstva sukladno članku 20. stavku 1. ovoga Zakona
18. ne čuva pesticide u skladu s članku 20. stavku 2. ovoga Zakona i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi
19. posjeduje, drži ili primjenjuje pesticid koji nije registriran u Republici Hrvatskoj, nema valjano rješenje o registraciji ili dozvoli, ako je istekao rok za prodaju zaliha i primjenu pesticida sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona
20. ne postupa s ambalažom pesticida, ostacima pesticida u ambalaži, ostacima škropiva sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom sukladno članku 20. stavku 4. ovoga Zakona
21. u slučaju nesreće ne postupi sukladno članku 20. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona
22. ne čisti strojeve za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi pojedinog pesticida sukladno članku 20. stavku 7. ovoga Zakona
23. ne posjeduje iskaznicu i osobnu iskaznicu pri obavljanju tretiranja sukladno članku 20. stavku 9. ovoga Zakona
24. ne primjenjuje temeljna načela integrirane zaštite bilja u skladu s člankom 21. ovoga Zakona
25. ne dostavi podatke potrebne za vođenje zbirki podataka i evidencija u skladu s propisanim načinom dostave i rokom u kojem se podaci trebaju dostaviti sukladno članku 24. stavcima 9. i 10. ovoga Zakona
26. stručne institucije iz članka 15. ne obavljaju svoje zadaće ili ne isprave nepravilnosti koje su utvrđene kod inspekcijskog nadzora sukladno članku 30. stavku 2. točki 16. ovoga Zakona.

Stavkom 2. istog članka propisano je da će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi, stavkom 3. propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba obrtnik, a stavkom 4. da će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kazniti fizička osoba.

Do donošenja propisa iz članka 22. ovoga Zakona pružanje usluga tretiranja mogu obavljati samo one pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja sukladno Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, br. 142/12.).

Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.): Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine «, br. 142/12.), Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanje dozvola za sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 94/07., 36/10., 55/10. i 38/13.), Pravilnik o sastavu, djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 67/09.). Odredbama stavka 3. istog članka propisano je da Osim propisa iz stavka 1. ovoga članka ministar može donijeti pravilnike, naredbe i naputke radi provedbe izmjena i dopuna Direktive 2009/128/ EZ i delegiranih akata Europske komisije potrebnih za provedbu ovoga Zakona.

Distributeri ili vlasnici rješenja o registraciji pesticida koji su obavljali poslove distribucije i prodaje pesticida do stupanja na snagu ovoga Zakona, obvezni su dostaviti podatke za upis u središnju evidenciju FIS-a iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona i podatke o prodaji pesticida iz članka 9. stavka 2. i 3. ovoga Zakona najkasnije do 1. travnja 2014.

Zakonsko reguliranje uporabe pesticida nikada nije bila jednostavna zadaća. U ovom slučaju možemo konstatirati da je zakonodavac putem ovog propisa postavio dobre temelje za buduću uporabu pesticida, te nadzor nad distribucijom i rukovanjem pesticidima. Ono što nedostaje u ovom trenutku su provedbeni propisi, čiji nedostatak nije moguće do kraja adekvatno premostiti primjenom starijih podzakonskih akata. U svakom slučaju, našim bismo čitateljima savjetovali da dobro prouče propise, jer će se iste primjenjivati neovisno o eventualnom nedostacima podzakonskih akata od trenutka stupanja na snagu ovog Zakona. U protivnom, izložiti će se vrlo visokim novčanim kaznama.

Izobrazba poljoprivrednika o održivoj uporabi pesticida

""Sredinom veljače stupio je na snagu novi Zakon o održivoj uporabi pesticida koji donosi brojne odredbe značajne za sve koji se na bilo koji način bave sredstvima za zaštitu bilja, od distributera, prodavatelja – poljoprivrednih ljekarni do krajnjih kupaca i korisnika, odnosno poljoprivrednih proizvođača. Budući da u Gospodarski list svakodnevno pristižu brojni upiti zainteresiranih pretplatnika vezano uz ovaj Zakon, bio je to povod za razgovor s voditeljem službe za sredstva za zaštitu bilja, Vladom Novakovićem iz Ministarstva poljoprivrede.

● Gospodine Novaković, ovim Zakonom, između ostalog, propisano je tko sve može kupiti sredstva za zaštitu bilja. Možete li objasniti koja je razlika između kategorije »profesionalni korisnik « i »profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu« i koji pesticidi (sredstva za zaštitu bilja – u daljnjem tekstu – SZB) su namijenjeni jednoj, a koji drugoj kategoriji?

 

– Sredstva za zaštitu bilja mogu biti odobrena sljedećim kategorijama korisnika:
● profesionalnim korisnicima pesticida,
● profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu i
● amaterskim korisnicima pesticida

Pesticidi

Profesionalni korisnik pesticida je korisnik pesticida koji su sukladno rješenju o registraciji kojim se daje odobrenje za njihovo stavljanje na tržište i uporabu namijenjeni profesionalnim korisnicima pesticida. U tu kategoriju pripadaju s vi pesticidi koji ne ispunjavaju kriterije da budu odobreni neprofesionalnim (amaterskim) korisnicima pesticida. Da bi se pesticid odobrio amaterskim korisnicima pesticida, mora ispuniti sigurnosne kriterije u pogledu opasnih svojstava vezanih uz mogući utjecaj na osobu koja rukuje, priprema za primjenu i primjenjuje određeni pesticid, utjecaj na radnike, druge izložene osobe, stanovnike koji žive u blizini primjene, utjecaj na okoliš, posebice na površinske i podzemne vode, korisne organizme u tlu, vodi i usjevu ili nasadu, druge organizme koji nisu predmet suzbijanja, pčele i bumbare, svojstva aktivnih tvari da se nakupljaju u okolišu i vremena potrebnog za njihovu razgradnju, veličini ambalaže, načinu izvedbe ambalaže, formulaciji tj. obliku u kojem je pripravak proizveden, načinu primjene i drugim kriterijima. Također, treba uzeti u obzir da i sama namjena za koju se pesticid odobrava ima utjecaj je li pesticid namijenjen profesionalnim ili amaterskim korisnicima. Tako primjerice, pesticid namijenjen za suzbijanje bolesti, štetnika ili korova u šećernoj repi, uljanoj repici duhanu i drugim kulturama koje se ne uzgajaju u vrtovima ne može se smatrati pesticidom namijenjenim amaterskim korisnicima. Pesticidi namijenjeni amaterskim korisnicima su pesticidi namijenjeni za suzbijanje bolesti i štetnika na ukrasnom bilju, vrtovima i okućnicama. Pesticidi koji prema opasnim svojstvima tvari koje sadrže i načinu primjene zahtijevaju dodatne mjere opreza, koje su iznad mjera opreza koje se odnose za profesionalne korisnike pesticida, odobravaju se uskoj kategoriji korisnika koji se nazivaju profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu. U to kategoriju uvrštavaju se pesticidi koji se prema klasifikaciji razvrstani u vrlo opasne kemikalije i koji sadrže tvari koje su sukladno odobrenju takve tvari zbog njezinih opasnih svojstava namijenjeni uskoj, posebno specijaliziranoj i obučenoj skupini. Ovdje pripadaju pesticidi koji djeluju u obliku plina (fumiganti) koji se koriste za suzbijanje štetnika u skladištima, silosima, brodovima i sl., pesticidi za tretiranje sjemena, pesticidi koji zahtijevaju poseban postupak primjene i dodatne mjere za smanjenje rizika. Kriteriji za razvrstavanje propisani su Pravilnikom o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (NN 142/2012), a informacije o registriranim sredstvima za zaštitu vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu i dostupne su javnosti putem internetske tražilice kojom se može pristupiti preko naslovne internetske stranice Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) ili izravno (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

»Neprofesionalni korisnici«, odnosno korisnici amateri ne moraju završiti izobrazbu i položiti ispit, ali neće smjeti kupovati SZB za profesionalne korisnike. Ima li, i hoće li biti do 26.11.2015. dovoljno proizvoda na tržištu namijenjenih takvim korisnicima ? Što ako, prema najavama proizvođača i distributera, takvih sredstava za zaštitu bilja ipak ne bude dovoljno?

– Amaterski korisnici pesticida izuzeti su od obveza pohađanja izobrazbe i polaganja ispita. Takvi korisnici moći će kupovati pesticide namijenjene amaterskim korisnicima. Trenutno je mali broj pesticida koji ispunjavaju kriterije da budu odobreni amaterskim korisnicima. Puno je razloga za takvo stanje. Glavni razlog za takvo stanje je dostupnost pesticida svima, osim pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima pesticida za profesionalnu primjenu. Takvo stanje će biti do 26.11.2015. godine kada je krajnji rok za države članice Europske unije da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovarajuću izobrazbu za sigurno rukovanje i primjenu pesticida. Iz tog razloga proizvođači i distributeri pesticida ne podnose zahtjeve za odobravanje pesticida za amaterske korisnike. Jedan od razloga je i malo tržište, jer se vrlo često pesticidi namijenjeni za amaterske korisnike posebno formuliraju tj. stavljaju u oblik gdje korisnik nema izravni doticaj s koncentratom npr. u obliku sprej doza (aerosola), vodotopivih vrećica koje se izravno bez otvaranja stavljaju u spremnik s vodom, u posebno dizajnirana pakiranja u kojima je spremnik s koncentratom unutar pakiranja u koji se doda voda i onda slomi cjevčica koja omogući miješanje, gotovih formulacija za primjenu bez miješanja i sl. Na ovaj način i pesticidi koji ne ispunjavaju kriterije za odobravanje amaterima, zahvaljujući prilagođenoj formulaciji, tj. obliku u kojem se nalaze, prilagođenoj ambalaži i načinu pripreme škropiva kojim se izbjegava izravan doticaj s koncentratom mogu biti odobreni za amatersku primjenu. Uzimajući u obzir postojeće stanje i zakonske zahtjeve i mogućnosti, Ministarstvo poljoprivrede iskoristilo je mogućnost koju pruža Direktiva 2009/128/EZ o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i izuzelo od obveze izobrazbe kategoriju korisnika koji će svoje potrebe moći zadovoljiti pesticidima odobrenim za amatere i drugim nekemijskim mjerama zaštite bilja. Zahtjevi ove Direktive su usmjereni ka smanjenju uporabe pesticida točnije smanjenju rizika za zdravlje ljudi životinja i okoliš u cjelini, te primjeni općih načela integrirane zaštite bilja i promoviranju ekološke proizvodnje bilja. Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s Udrugom CROCPA (Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja) poduzelo mjere s ciljem motiviranja proizvođača i distributera pesticida da podnesu zahtjeve za odobravanja pesticida za amatersku uporabu za one pesticide koji ispunjavaju kriterije. Na taj način određeni broj korisnika neće morati pohađati izobrazbu i polagati ispit. Ako takvih pripravaka ne bude dovoljno, oni korisnici pesticida koji ne budu mogli zadovoljiti potrebe pesticidima za amaterske korisnike morat će pristupiti izobrazbi i položiti ispit.

● Zakonom je predviđena mogućnost pružanja usluga tretiranja koje mogu obavljati samo one pravne i fizičke osobe koje su upisane u sukladni Upisnik. Hoće li se pravilnikom odrediti i nadležnost za nadzor rada tih pravnih i fizičkih osoba koje će moći pružati usluge tretiranja bilja i na okućnicama? Kome će se korisnici moći obratiti u slučaju žalbe na rad pružatelja usluga tretiranja?

– Uvjeti za pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge tretiranje i nadzor nad radom ovih osoba su već propisani Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (nn142/2012). Ovaj Pravilnik donesen je na temelju Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/2005). Stupanjem na snagu Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), prestao je u potpunosti važiti Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, a novim propisom na temelju novog Zakona propisat će se ponovno uvjeti i nadzor za ove osobe.

Obavezna izobrazba

● Mnogi poljoprivredni proizvođači negoduju radi obvezne izobrazbe, koju Zakon propisuje ako žele kupiti szb. Mnogi kažu da se cijeli život bave poljoprivredom i da im nije potrebna ta vrsta izobrazbe. Moraju li svi koji žele kupiti sredstva za zaštitu bilja odslušati izobrazbu ? Vrijedi li to i za sveučilišne profesore iz područja zaštite bilja, vrsne stručnjake fitopatologe, entomologe, herbologe i sl.? Postoje li iznimke, odnosno može li se pristupiti samo polaganju ispita, bez pohađanja izobrazbe?

– Ova vrsta izobrazbe bit će korisna velikim broju korisnika pesticida posebice poljoprivrednim proizvođačima. Uzimajući u obzir postojeću obrazovnu strukturu poljoprivrednih proizvođača i upite koje dobivamo u Ministarstvu, jasno je vidljiva, rekao bih hitno je nužna uspostava izobrazbe. Činjenica je da određeni dio proizvođača posjeduje znanja za sigurno rukovanje i uporabu pesticida ali se to ne može reći za sve proizvođače. Mišljenja sam da je ovu izobrazbu trebalo uspostaviti puno prije nego što je Europski propis obvezao sve države da uspostave ovakvu izobrazbu u određenom roku. Ova izobrazba će biti od koristi i drugim kategorijama obveznika izobrazbe kao što su savjetnici i distributeri.

Svatko tko pripada nekom od reguliranih zanimanja koje uređ uje predmetna Direktiva obveznik je izobrazbe, točnije mora do 26.11.2015. godine položiti ispit i ishoditi iskaznicu kojom dokazuje da posjeduje traženo znanje i vještine, a uz osobnu iskaznicu dokazuju i svoj identitet. Obveznici izobrazbe su profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici. Iskaznica se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu. Obveza poha đanja izobrazbe nije propisana niti za jednu kategoriju obveznika izobrazbe. Propisani su samo najniži uvjeti koje treba ispunjavati obveznik izobrazbe da bi pristupio izobrazbi i polaganju ispita. Propisana je samo obveza polaganja ispita.

Iznimke od polaganja ispita nisu predviđene predmetnom Direktivom 2009/128/EZ pa tako nije bilo mogućnosti da se iznimke predvide hrvatskim propisima koji su usklađeni s ovom Direktivom. Iznimke i da su bile predviđene bile bi teško provedive u praksi. Obrazovni programi ne obuhvaćaju svih 13 područja koja trebaju biti obuhvaćena izobrazbom. Obveznici izobrazbe stekli su obrazovanje na različitim obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Programi na obrazovnim institucijama se razlikuju i razlikuju se na istoj obrazovnoj instituciji kroz vremensko razdoblje. U području pesticida u posljednjih deset godina došlo je do velikih promjena, postoji još puno razloga koji su ograničavajući za uspostavu kriterija za izuzeće. Izuzete osobe morale bi imati pojedinačna izuzeća radi dokazivanja izuzeća.

Svatko tko je mišljenja da posjeduje traženu razinu znanja može prijaviti ispit bez poha đanja izobrazbe. Rezultatima na ispitu to znanje ce i dokazati.

Zahtjev predmetne Direktive je da države uspostave mrežu institucija za provedbu izobrazbe i omoguće da obveznici izobrazbe mogu dobiti dodatnu izobrazbu kako bi mogli obavljati svoje aktivnosti. Mišljenja sam da velikom broju poljoprivrednih proizvođača će potrebno pohađanje izobrazbe jer će se na taj način lakše položiti ispit. Predmetna Direktiva ne uređuje područje znanosti. Znanost je uređena zasebnim propisima. Znanstvenici za potrebe znanstvenih istraživanja i predavanja o rukovanju i primjeni pesticida nisu obveznici ove izobrazbe niti ova Direktiva uređuje njihovu djelatnost. Mišljenja sam da će ljudi uskoro prepoznati korist od znanja koja će steći izobrazbom. Danas je teško naći segment ljudske djelatnosti u kojem nije potrebna dopunska izobrazba kao dio cjeloživotnog obrazovanja, čak i kad i nisu u pitanju sigurnost zdravlja ljudi, životinja i zaštita okoliša od onečišćenja. Tako se npr. i osobe koje oblikuju frizuru redovito educiraju kako bi mogli pratiti aktualne trendove i zadržati sve zahtjevnije klijente. Doktori, ljekarnici, kirurzi i mnogi drugi stručnjaci redovito obnavljaju stečeno znanje. Ova izobrazba iako se sastoji iz osnovne i dopunske izobrazbe nema namjeru niti može zamijeniti izobrazbu stečenu kroz redoviti sustav obrazovanja pa je tako i osnovna izobrazba samo dopuna znanja nakon završetka standardne izobrazbe.

Hoće li se izobrazba prilagođavati ciljanoj skupini ? Ili je jednaka za sve proizvođače (ratare, stočare, voćare, vinare, maslinare, povrćare itd.)?

– Jedan od zahtjeva Direktive je da izobrazba bude što više prilagođena ciljanoj skupini. Zbog toga smo uspostavili različite module: modul za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike. Unutar svakog od tri modula uspostavljene su kategorije i potkategorije izobrazbe koje idu do razine određenog proizvodnog sektora (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, rasadničarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje, maslinarstvo).

● Vrijedi li ova Direktiva EU za sve članice i da li se u drugim državama članicama moraju polagati ispiti i kupovati zaštitna sredstva samo uz iskaznicu ? Hoće li se moći uz hrvatsku iskaznicu kupovati sredstva za SZB u drugim državama članicama?

– Ovu Direktivu bile su obvezne prenijeti u nacionalno zakonodavstvo sve države članice EU-a do 26.11.2011. godine. Hrvatske je svoje propise uskladila s ovom Direktivom u 2012. godini. U svim državama obvezno je polagati ispit i posjedovati certifikat. Sredstva za zaštitu bilja nije dopušteno kupovati u inozemstvu i nezakonita je njihova kupovina u inozemstvu. Korisnicima pesticida dopuštena je kupovina samo registriranih sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Na sredstva za zaštitu bilja ne primjenjuju se u potpunosti odredbe slobode kretanja roba. Svaka država odobrava sredstva za zaštitu bilja na svom teritoriju. Zahtjev za registraciju podnose proizvođači, zastupnici i distributeri ili od njih ovlaštene osobe. Distributeri mogu kupovati, dobavljati i uvoziti sredstva za zaštitu bilja, ali i oni trebaju položiti ispit. Korisnici pesticida mogu kupovati sredstva za zaštitu bilja u nekoj od država Europske unije ali uz prethodnu dozvolu za paralelnu trgovinu koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Uvjet za izdavanje takve dozvole je da je sredstvo za zaštitu bilja u toj državi članici u potpunosti jednako i mora biti isti vlasnik registracije sredstva za zaštitu bilja kao kod referentnog registriranog sredstva za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Dozvola za paralelnu trgovinu izdaje se na isto vremensko razdoblje do kojem vrijedi registracija referentnom sredstvu za zaštitu bilja u Hrvatskoj.

""Moraju li na izobrazbu svi članovi OPG-a, ili samo nositelj? Član OPG-a koji je završio izobrazbu smjet će kupovati i koristiti pesticide. Smije li član OPG-a koji nije završio naobrazbu koristiti pesticide? Koja je kazna (novčani iznosi) fizičkim osobama, ako poljoprivredna inspekcija primijeti prekršaj prema odredbama Zakona?

– Ispit treba položiti onaj član OPG-a koji kupuje i primjenjuje pesticide. Za početak je dovoljno da se prijavi jedan član OPG-a, nije nužno da to bude nositelj. Kasnije se mogu prijaviti i drugi članovi OPG-a ako obavljaju kupnju ili primjenjuju sredstva za zaštitu bilja. Osobe koje nemaju ispit ne smiju koristiti pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima nakon 26.11.2015. Kazne za prekršaje propisane su Zakonom o održivoj uporabi pesticida. Iznosi propisanih kazni za prekršaje fizičkih osoba kreće se od 2.000,00 do 15.000,00 kuna. Odluku o konačnom iznosu donosi nadležni sud uzimajući u obzir sve okolnosti. Inspektori također mogu ovisno o težini prekršaja, zapisnički utvrditi stanje i dati primjereno vremensko razdoblje za otklanjanje nepravilnosti ili pratiti da li će se nepravilnost ponoviti, bez podnošenja optužnog prijedloga nadležnom sudu. U slučaju ponavljanja nepravilnosti inspekcija je dužna podnijeti optužni prijedlog.

● Gdje će se moći ići na izobrazbu, koje su sve institucije nadležne za provedbu izobrazbe i tko sve može postati predavač ? Koliko ima registriranih predavača i kad kreću predavanja?

– Na izobrazbu i polaganje ispita moći će se ići na kod najbliže ovlaštene institucije ili najbližeg mjesta gdje je ovlaštena institucija organizirala izobrazbu i polaganje ispita. Ovlašteni predavač može postati osoba koja ima završen diplomski studij u trajanju od najmanje 4 godine iz prirodnih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti koji ima najmanje 3 godine radnog iskustva u području za koje traži ovlaštenje. Ovlaštene institucije moraju ispuniti uvjete u pogledu prostora, opreme i organizacije izobrazbe i polaganja ispita koji su propisani Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Uz ove uvjete ovlastiti se može samo ona institucija koja ima dovoljan broj ovlaštenih predavača da može obuhvatiti svih 13 područja izobrazbe za ciljanu skupinu za koju traži ovlaštenje. Trenutno je ovlašten 201 predavač, još je zaprimljeno oko 200 zahtjeva za ovlaštenje. Vlada veliki interes,što nam je dobro, tako da se očekuje još veliki broj zahtjeva za ovlaštenje predavača. Trenutno se ne može reći točan datum početka predavanja. Ministarstvo će obavijesti javnost o početku predavanja i mogućnosti polaganja ispita. Ovlaštene institucije će također obavješćivati javnost o svakom organiziranju izobrazbe. Provedba izobrazbe i polaganja ispita već su trebala započeti. Proces ovlaštenja pojedinih predavača traje duže od planiranog jer ne dostavljaju potrebnu dokumentaciju i obrazloženja na temelju kojih možemo utvrditi da ispunjavaju uvjete za ovlaštenje za neko od područja izobrazbe. Dodatni problemi su dugogodišnje pomanjkanje zaposlenika u Odjelu za održivu uporabu pesticida. Na te nedostatke ukazivali smo i svakim danom ukazujemo. Uvjereni smo da će osobe koje odlučuju o mogućnosti zapošljavanja ili premještanju zaposlenika razumjeti naše potrebe i nadamo se skorom rješenju tog problema kako bi cijeli sustav mogao što prije krenuti.

● Može li 500 predavača, koliko će ih najviše biti, do navedenog roka educirati najmanje 100 tisuća polaznika, a da oni nešto korisno i nauče u predviđenih 15 sati trajanja edukacije?

– S obzirom da vlada veliki interes očekuje se da će biti ovlašten puno veći broj predavača i veliki broj institucija. Jedan dio obveznika među koji imaju znanje i vještine i prate sva događanja i novine u području pesticida, vjerojatno će se odlučiti za polaganje ispita bez pohađanja izobrazbe. Veći broj institucija i predavača omogućit će organizaciju i provedbu izobrazbe u malim grupama što će doprinijeti kvaliteti izobrazbe.

Iskaznice

● Koja je cijena izobrazbe i tko će snositi troškove izobrazbe, ispita i izdavanja iskaznica?

– Radi zaštite obveznika izobrazbe od previsokih i neutemeljenih cijena izobrazbe, propisani su najviši iznosi izobrazbe. Budući da vlada veliki interes za bavljenjem izobrazbom, očekuje se da će ovlaštene institucije organizirati i provoditi izobrazbu po nižim cijenama od najviše propisanih iznosa kako bi bile konkurentne i privukle veći broj polaznika. Troškove izobrazbe, ispita i iskaznice snosi obveznik izobrazbe. Troškove može platiti i tvrtka u kojoj obveznik izobrazbe radi. Lokalna uprava se može, ovisno o mogućnostima, uključiti i sufinancirati troškove određenoj kategoriji obveznika izobrazbe.

Cijena za osnovnu (prvu) izobrazbu iznosi najviše 600,00 kuna, za polaganje ispita najviše 50,00 kuna, te za izdavanje iskaznice najviše 40,00 kuna. Navedeni iznosi su bez PDV-a. Prema propisanim iznosima najviša cijena osnovne izobrazbe s PDV-om iznosi 715,00 kuna. Osobe koje pristupe izobrazbi bez pohađ anja izobrazbe osnovna izobrazba će stajati najviše 112,50 kuna. Besplatni priručnik za izobrazbu je u izradi. Nakon položene obvezne izobrazbe, svakih najmanje 5 godina, obveznici izobrazbe trebaju obnoviti znanje putem dopunske izobrazbe. Cijena za dopunsku izobrazbu iznosi najviše 300,00 kuna bez PDV-a. Najviša cijena dopunske izobrazbe s troškovima izrade nove iskaznice i PDV-om iznosi 425,00 kuna. Naravno, osobe koje pristupe dopunskoj izobrazbi bez poha đanja izobrazbe dopunska izobrazba će stajati najviše 112,50 kuna.

Kakve će sve vrste iskaznica postojati?

– Predviđene su sljedeće vrste iskaznica:
● iskaznica za ovlaštenog predavača,
● Iskaznica za savjetnike i savjetnike prodavače,
● iskaznica za distributere,
● iskaznica za profesionalne korisnike
● iskaznica za profesionalne korisnike koji primjenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu.

Prodaja pesticida

U Zakonu su mnogobrojni detalji, uvjeti i razrade propisa ostavljene na utvrđivanje Pravilnikom koji će biti donošen i objavljen naknadno. Je li riječ o jedinstvenom Pravilniku, ili će ih biti više? Tko od nadležnih stručnih tijela i institucija sudjeluje u izradi Pravilnika i kad se očekuje objava?

– Radi se o jedinstvenom pravilniku koji će zamijeniti Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), a do objave novog pravilnika vrijedi navedeni pravilnik koji je na snazi. Ovim pravilnikom uređeni su detalji vezani uz izobrazbu. Nacrt pravilnika radi Ministarstvo poljoprivrede, a u Povjerenstvu za izradu pravilnika sudjelovati će predstavnici Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja, Savjetodavne službe, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog zavoda za toksikologiju, Hrvatskog društva biljne zaštite, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i ostalih relevantnih institucija. U izradi postojećeg važećeg Pravilnika također su sudjelovali stručnjaci iz navedenih institucija. Pravilnik će, kao što su bili i Pravilnik koji je trenutno na snazi i Zakon o održivoj uporabi pesticida, biti objavljen na web stranicama Ministarstva radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Objava pravilnika očekuje se u III. Kvartalu 2014.

● Hoće li postojati evidencija prodanih sredstava za zaštitu bilja po pojedinom potrošaču (korisniku) i može li se dogoditi da korisnici s iskaznicama kupuju sredstva za zaštitu bilja za one koji nemaju iskaznicu (iz usluge)?

– Na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja navoditi će se broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo za zaštitu bilja i osobe koja je kupila sredstvo za zaštitu bilja, međutim u ovoj prvoj fazi neće postojati sustav evidencije po pojedinom potrošaču, jer bi takav sustav bio skup i kompliciran te zahtijevao puno više resursa, dugo vrijeme izrade i testiranja sustava, za što trenutno Ministarstvo nema novčanih sredstava i administrativnih kapaciteta.

S obzirom da iskaznica profesionalnog korisnika, distributera i savjetnika vrijedi samo uz osobnu iskaznicu, koju je dakle korisnik obvezan dati na uvid uz svoju iskaznicu, ne može se dogoditi da pesticide kupuje netko drugi s tuđ om iskaznicom, no moguće je da netko tko ima iskaznicu kupuje pesticid nekome iz usluge. Međ utim, poljoprivredna inspekcija, koja nadzire pravilnu primjenu pesticida i rad poljoprivrednih apoteka, može provjeriti da li korisnik koji je kupio određ eni pesticid, a čiji je broj iskaznice na računu, ima proizvodnju kultura za koje je pesticid namijenjen.

Obveze poljoljekarni

Mnogobrojne su primjedbe i na obvezu poljoljekarni o postavljanju kontejnera i skupljanju ambalažnog otpada. Moraju li inženjeri poljoprivrede, koji su zaposleni u poljoljekarnama, prihvaćati i skladištiti ambalažni otpad? I zašto se taj otpad ne prikuplja u reciklažnim dvorištima i sličnim stovarištima za otpad?

– Odgovorna osoba u poljoprivrednoj apoteci obvezna je skrbiti o otpadu sredstava za zaštitu bilja,neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja, prazne ambalaže u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad i propisima koji uređuju opasnu ambalažu. Da li će ambalažni otpad koji nastane u poljoprivrednoj apoteci ili otpad koji je nastao prosipanjem ili prolijevanjem pesticida u spremnike odložiti odgovorna osoba, inženjer poljoprivrede ili neki drugi zaposlenik pod nadzorom odgovorne osobe nije predmet propisa o održivoj uporabi pesticida, nego je stvar organizacije rada u poljoprivrednoj apoteci. 

Ambalažni otpad koji nije nastao u poljoprivrednoj apoteci ili korištenjem pesticida na površinama na kojima poljoprivredna apoteka eventualno ima proizvodnju, poljoprivredna apoteka nije obvezna prihvatiti takav ambalažni otpad, no preporuča se prihvaćanje ambalaže pesticida namijenjenih neprofesionalnim korisnicima radi njihovog sigurnog zbrinjavanja i izbjegavanja da takav otpad završi u komunalnom otpadu.

Reciklažna dvorišta kao i cijeli sustav gospodarenja otpadom u nadležnosti su Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Poljoljekarne su podložne inspekciji čak 5 različitih ministarstava i hrvatski poljoljekarnici strahuju da će doći do masovnog zatvaranja poljoljekarni. Izobrazba, vođenje evidencije i prilagodba propisima o zbrinjavanju ambalažnog otpada iziskuju dodatne troškove u poslovanju. Ako dođe do pada prometa uzrokovanog manjom prodajom sredstava za amaterske korisnike, postavlja se pitanje isplativosti poslovanja. Je li takav stav (strah) opravdan?

– Moguće je smanjenje prodaje pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima, no razmjerno tome, došlo bi do povećanja prodaje pesticida namijenjenih amaterskim korisnicima. Cilj propisa o održivoj uporabi pesticida je smanjenje uporabe pesticida i korištenje alternativnih metoda suzbijanja štetnih organizama, u čemu poljoprivredne apoteke mogu naći svoj interes, npr. prodajom živih antagonističkih mikroorganizama ili njihovih produkata, feromona, biljnih obrambenih aktivatora i sl. Poljoprivredne apoteke također prodaju i različite druge proizvode koji nisu pesticidi, te poslovnice gdje nema dovoljne prodaje pesticida mogu se orijentirati na ostale proizvode u ponudi, te ne prodavati pesticide čime više nisu obveznici navedenih propisa.

Skrb za očuvanje okoliša

""● S obzirom da je jedna od nakana Zakona između ostalih i sprječavanje zagađivanja okoliša neprimjerenom i nepravilnom primjenom szb, mnogi naši poljoprivrednici smatraju da nemaju toliko novaca da troše i prskaju s više sredstva nego što je to zaista potrebno. Koliko zapravo poljoprivreda sudjeluje u zagađivanju okoliša i koliko će ovaj Zakon imati utjecaja na smanjenje zagađivanja?

– U monitoringu površinskih i podzemnih voda nađene su nedopuštene količine određenih pesticida, a u monitoringu ostataka pesticida u hrani biljnog podrijetla nađena su prekoračenja maksimalnih razina ostataka pesticida čime je potvrđena nepravilna primjene pesticida kao i ilegalna uporaba pesticida. Primjena odredbi Zakona će značajno smanjiti rizik i učinke od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te poticati integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima i promovirati ekološku proizvodnju bilja Važno je također da pesticidi više neće biti dostupni svakoj osobi neovisno o njegovoj stručnoj spremi i znanju koje posjeduje, te da će se uspostavom sustava izobrazbe povećati zaštita zdravlja ljudi i okoliša od mogućih rizika povezanih uz uporabu sredstava za zaštitu bilja, te onemogućiti uvoz, nabava, distribucija, prodaja, davanje savjeta i uporaba sredstava za zaštitu bilja namijenjenih profesionalnim korisnicima onim korisnicima koji nisu prošli odgovarajuću izobrazbu temeljem koje bi imali pravo na odgovarajuću iskaznicu. Redovitim pregledima uređaja za primjenu pesticida osigurat će se zaštita korisnika i sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja uz točno doziranje i distribuiranje SZB, te spriječiti nenamjerno curenje ili izlijevanje SZB kod neispravnih uređaja. Doći će do većeg protoka informacija i podizanja razine svijesti vezano uz uporabu pesticida, a korisnik pesticida će na upit zainteresirane strane morati dati informaciju o nazivu primijenjenog pesticida, načinu, datumu i vremenu tretiranja, količini (doza/koncentracija) i tretiranoj površini. Stoga će se uspostavom svih ovih sustava i provođenjem navedenih aktivnosti značajno doprinijeti većoj sigurnosti pri primjeni SZB namijenjenih profesionalnim korisnicima i smanjenju rizika za ljude, životinje i okoliš.
Gospodine Novaković, hvala vam na razgovoru!

Iskustva iz Slovenije

""Kako su se poljoprivrednici i poljoljekarne u Sloveniji prilagodile primjeni Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. 10. 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309, 24. 11. 2009.). za Gospodarski list prenijela je Silva Kuharič-Grabovac, stručnjakinja Syngentinog predstavništva u Sloveniji.

Slovenija je počela s prilagođavanjem zakonodavstva EU već 1996 godine. Sličan zakon je u Sloveniji bio donesen prije ulaska Slovenije u Europsku uniju 2002. godine, a vrijeme za prilagodbu trajalo je 2 godine.

U Sloveniji postoji službeni popis sredstava za zaštitu bilja, samo manjih pakiranja, koja ispunjavaju odre đene kriterije za kupnju bez potvrde o znanju (obavljenog ispita) o zaštiti bilja. U popisu pripravaka (manja pakiranja), koje smiju kupovati svi koji nemaju iskaznicu, trenutno je 46 sredstava.

 

Primjer je na internetskoj stranici http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

Tko treba ići na izobrazbu?

Izobrazbu trebaju obavljati svi oni koji se na bilo koji način bave sredstvima za zaštitu bilja (distributeri, prodaja, korisnici); a edukacija se održava na različitim razinama. Svatko tko stekne uvjete i dobije iskaznicu, mora obnavljati znanje i mora ići na ponovno edukaciju (samo predavanja, bez ispita) nakon 3 godine.
Cjenik osnovnog i dodatnog osposobljavanja za rad sa sredstvima za zaštitu bilja u Sloveniji:
Cijena ne smije premašiti sljedeće iznose:
– osnovno osposobljavanje za savjetnika: 326,00 eura ,
– dodatno (ponovljeno) osposobljavanje za savjetnika: 61,00 eura,
– osnovno osposobljavanje za prodavača : 135,00 eura
– dodatno (ponovljeno) osposobljavanje za prodavača: 43,00 eura
– osnovno osposobljavanje za profesionalne korisnike: 54,00 eura
– dodatno (ponovljeno) osposobljavanje za profesionalne korisnike: 24,00 eura
Plus dodatno:
– pismena provjera znanja za savjetnika: 30 eura
– pismena provjera znanja za prodavača: 20 eura
– pismena provjera znanja za profesionalnog korisnika: 15 eura
Cijene su bez PDV-a.

Zbrinjavanje otpada od pesticidne ambalaže

Sakupljanje ambalažnog otpada (prazna ambalaža pesticida, vreće od tretiranog sjemena, ostaci nepotrošenih pesticida) organizirano je kroz organizaciju Slopak. Troškove su dužne platiti kompanije (Syngenta, BASF, Bayer, …). Ambalažu su dužne sakupljati poljoljekarne, koje imaju posebne spremnike za tu svrhu. Prema dosadašnjim iskustvima, nije bilo evidentnog pada prodaje ili kakvih drugih većih problema ili zatvaranja poljoljekarni u Sloveniji. U skladu s Direktivom distributeri moraju voditi evidencije (minimalno) o imenu i količinama prodanih pesticida. Nigdje posebno nije propisano, prodaja pesticida za strane državljane , iz neke druge članice EU (npr. Hrvatske). Zapravo, svaki, uvoznik pesticida u svojoj državi, morao bi imati dozvolu za paralelni uvoz, koji se dobije samo za sredstva, koja imaju registraciju u državi, u koju se sredstvo uvozi. Sredstva, koja nisu registrirana, ne bi smjeli uvoziti, niti upotrebljavati. No, činjenica je, da se pesticidi kupuju u drugim zemljama, da se uvoze bez dozvola, no nije jasno tko bi trebao to kontrolirati. Distributeri moraju podatke o imenu i količinama prodanih pesticida najkasnije do 31. 3. za prethodnu godinu proslijediti u nadležno Ministarstvo.

Tehnički pregled strojeva za primjenu pesticida

I u Sloveniji svi strojevi za primjenu moraju obavljati tehnički pregled ispravnosti, svake 3 godine. Strojevi za primjenu pesticida su često neispravni i dotrajali. A poznato je da učinkovitost sredstava za zaštitu bilja u velikoj mjeri ovisi o primjeni; od strojeva i od osobe, koja je primjenu odradila. U implementaciji zakona nije bilo nekih problema. Opći dojam je da je izobrazba, redoviti tehnički pregledi, zbrinjavanje otpada, sve vrlo potrebno i nije loše. Prema riječima ekspertice iz Slovenije, Silve Kuharič-Grabovac, „ne treba imati nekih strahova pred svim tim promjenama, jer zaista mogu donijeti i puno pozitivnog“.

""

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakLagani desert
Sljedeći članak337 tisuća kuna za rekonstrukciju i opremanje tradicijske drvene kuće
Gospodarski
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.