Europska komisija je 13. travnja 2022. godine, službeno predstavila prijedlog izmjena i dopuna Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo; kao jedan od mehanizama kojim bi se omogućile posebne mjere potpore sektoru ribarstva i akvakulture namijenjene ublažavanju negativnih učinaka, posebno poremećaja tržišta, uzrokovanih vojnom agresijom Rusije na Ukrajinu.

Za Hrvatsku prvenstveno su značajne izmjene kojima se predlaže omogućavanje potpore sektoru ribarstva, akvakulture i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture u obliku kompenzacije za dodatne troškove i izgubljene prihode koji su nastali zbog poremećaja na tržištu i negativnih učinka u lancima opskrbe. Republika Hrvatska je predlagala omogućavanje ove potpore, kako kroz zajedničke inicijative država članica putem Vijeća Europske unije, tako i izravno prema Europskoj komisiji, te pozdravlja ovaj prijedlog.

Uvođenje ove posebne mjere pomoći predstavlja prikladno rješenje i brzi odgovor na situaciju u kojoj se sektor nalazi, s obzirom da bi se ova mjera potpore financirala kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za 2014.-2020. godine odnosno u slučaju Republike Hrvatske kroz postojeći Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za 2014.-2020. godine.

Za donošenje ove izmjene Uredbe provodi se redovna zakonodavna procedura Europske unije, nakon usuglašavanja trebaju je usvojiti Europski parlament i Vijeće kako bi stupila na snagu i time se omogućila provedba ove potpore i na nacionalnoj razini. Prve aktivnosti na razini Vijeća kojega sačinjavaju države članice Europske unije predviđene su već sljedeći tjedan te će se Republika Hrvatska zalagati da se potrebne radnje i procedura za donošenje izmjena Uredbe provedu u najkraćem mogućem roku.