Sukladno odredbi točke 7. Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16.) i članka 8. stavka 2. Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/16.) Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo raspisao je javni poziv radi prikupljanja prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji će biti otvoren do iskorištenja navedenih sredstava, odnosno do zaključno 1. listopada 2016. godine.

 

Osnovni pojmovi

Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

 

Poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture.

Poduzeće u smislu ovog javnog poziva predstavlja fizičku ili pravnu osobu ili skupinu fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

 

 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;
 2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
 3. trgovačko društvo ili zadrugu registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
 4. drugu pravnu osobu.

 

Vrsta i visina financijske potpore male vrijednosti

Ukupno planirana vrijednost natječaja iznosi 6.500.000,00 kuna, time da se potpora male vrijednosti može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se potpora dodjeljuje. Međutim, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Najviši iznos potpore male vrijednosti iznosi 100% od iznosa troškova za aktivnosti prije svih odbitaka poreza i drugog troška, time da porez na dodanu vrijednost (PDV) ne predstavlja prihvatljiv trošak pri odobrenju potpora. Potpore male vrijednosti  se dodjeljuju  iz Proračuna Grada Zagreba kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, uz iznimku:

 

 1. potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
 2. potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
 3. potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

 

Tko se može prijaviti na natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti?

Na natječaj se može prijaviti jedan poduzetnik koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na organizacijski oblik ili način financiranja i koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 

 1. da jeupisan u Upisnik poljoprivrednika,
 2. da je nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta s prebivalištem u Gradu Zagrebu ili pravna osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu,
 3. da aktivnosti za koje je odobrena potpora male vrijednosti obavlja na vlastitom gospodarstvu na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije.

 

Aktivnosti za koje se dodjeljuje potpora

 

Potpora male vrijednosti mogu se dodijeliti za niže navedene aktivnosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji:

 1. kupnja rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčela;
 2. kupnja sjemena i sadnog materijala;
 3. kupnja, građenje, rekonstrukcija, adaptacija i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata, te ostalih gospodarskih objekata;
 4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u zonama izvan građevinskih područja naselja u funkciji podizanja novih nasada ili stočarske proizvodnje;
 5. kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava;
 6. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 7. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 8. aktivnosti na pripremi prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima (oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjake, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća);
 9. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje;
 10. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva maksimalno do 10% ukupne vrijednosti odobrene potpore za aktivnosti navedene u točkama 1. do 9.

 

Način i mjesto podnošenja prijava

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu PMV koji se može dobiti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, odnosno koji je dostupan na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (www.zagreb-psv.org).

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEÄŚAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U 2016.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

 

GRAD ZAGREB

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo,

Avenija Dubrovnik 12, 10000 Zagreb

 

Postupak odobravanja potpora

Postupak dodjele potpora male vrijednosti se sastoji od sljedećih faza:

1. administrativne provjere prijave;

2. procjene poslovnog plana prema propisanim kriterijima;

3. utvrđivanja Liste korisnika za dodjelu potpora male vrijednosti.

 

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja administrativnu provjeru prijava po redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava, te poziva podnositelje nepotpunih prijava da u roku od 8 dana svoje prijave dopune.

Ured dostavlja Povjerenstvu za dodjelu sredstava potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju Izvješće o provedenoj administrativnoj provjeri prijave i procjeni poslovnog plana s obrazloženjem broja dodijeljenih bodova na razmatranje i utvrđivanje Prijedloga liste korisnika potpora male vrijednosti.

Povjerenstvo razmatra i utvrđuje koje prijave na natječaj ispunjavaju uvjete i kriterije iz natječaja, te predlaže gradonačelniku utvrđivanje liste korisnika potpora male vrijednosti, time da će oni podnositelji prijave koje neće biti uvrštene u Listu korisnika za dodjelu potpora biti o navedenom obaviješteni pismenim putem.

Liste korisnika potpora male vrijednosti bit će objavljene na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i sadržavat će sljedeće podatke:

 

 • podatke o korisniku potpore,
 • aktivnost za koju se potpora odobrava,
 • iznos potpore.

Korisnici potpora bit će obaviješteni pisanim putem o iznosu dodijeljene potpore male vrijednosti.

 

Sklapanje ugovora o korištenju potpora

Na temelju utvrđene liste korisnika potpora male vrijednosti s korisnicima će se sklapati ugovori o korištenju potpore kojima se uređuje način isplate potpore i potrebna dokumentacija za isplatu, rok za početak i dovršetak aktivnosti, produženje roka, prihvatljivi troškovi, kontrola utroška sredstava, izmjene i dopune ugovora, raskid ugovora, rješavanje sporova, te povrat sredstava u slučaju nevraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada se sklopi ugovor o korištenju potpore male vrijednosti. Međutim, ako se korisnici potpora ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora o korištenju u roku od 30 dana od dana primitka poziva smatrat će se da su odustali od  natječaja o čemu će biti obaviješteni pisanim putem.

 

Administrativna i terenska kontrola dodijeljenih potpora male vrijednosti

Administrativnu i terensku kontrolu provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo prije i nakon odobrenja potpora male vrijednosti u razdoblju od 5 godina nakon isplate sredstava.

 

Piše: Alan Vajda, mag. iur.

Prethodni članakPod kojim uvjetima bi mogao obavljati usluge ostalima u poljoprivredi bez zamrzavanja mirovine?
Sljedeći članakNaknada štete za stanare koji stanjuju 500 m od deponija
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.