Najnovije izvješće obuhvaća podatke prikupljene u okviru nacionalnih programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani, koje provode države članice EU-a, Norveška i Island, kao i podatke prikupljene u okviru  koordiniranog višegodišnjeg programa kontrole EU-a (engl. EU-coordinated multiannual control programme – EU MACP).

Od ukupno 87.863 analiziranih uzoraka, 96,1 % uzoraka zadovoljavalo je zakonski dozvoljene razine ostataka pesticida u hrani. Od toga, za podskup od 13.845 uzoraka analiziranih u okviru EU MACP programa, 97,9 % uzoraka bilo je u skladu sa zakonski dozvoljenim razinama.

Koordinirani višegodišnji program kontrole u EU-u

S obzirom na to da se prehrana u Europskoj uniji temelji na 30 do 40 prehrambenih proizvoda, potrebno je redovito pratiti razinu ostataka pesticida u njima, ocjenjivati izloženost potrošača i stupanj usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a. U tim proizvodima se u okviru  EU MACP programa razina ostataka pesticida prati tijekom niza trogodišnjih ciklusa. U 2021. godini metodom slučajnog odabira analizirali su se uzorci sljedećih 12 vrsta hrane: patlidžan, banana, brokula, uzgojene gljive, grejp, dinja, slatka paprika, stolno grožđe, djevičansko maslinovo ulje, pšenica, goveđi loj i kokošja jaja. 

Rezultati analiza utvrdili su kako u 58,1 % uzoraka nisu detektirane mjerljive razine ostataka pesticida, dok je u 39,8 % uzoraka utvrđena prisutnost ostataka jednog ili više pesticida u razinama ispod ili jednakim onima koje su zakonski dozvoljeni (MDK). Također, 2,1 % uzoraka hrane sadržavalo je ostatke pesticida u količinama koje su iznad zakonski dozvoljenih vrijednosti.

S obzirom na to da EU MACP program obuhvaća slične vrste hrane svake tri godine, moguće je pratiti trendove rasta ili pada razine ostataka pesticida u pojedinoj vrsti hrane. U 2021. godini je u odnosu na 2018. godinu uočen porast postotka prekoračenja zakonski dozvoljenih razina ostataka pesticida s 1,4 %. na 2,1 %. Tijekom 2021. godine države članice skrenule su pozornost na veću prisutnost ostataka pesticida u grejpu uvezenom izvan EU-a zbog čega je Europska komisija pojačala granične kontrole. Izuzevši grejpfrut, prekoračenja MDK vrijednosti na namirnicama u 2021. godini iznosi 1,4 % odnosno jednako je kao i u 2018. godini.

Stanje u Republici Hrvatskoj

U okviru EU MACP programa tijekom 2021. godine analizirano je 260 uzoraka, dok je monitoringom bilo obuhvaćeno 549 uzoraka. Naime, izuzev namirnica uzorkovanih u skladu s EU programom, analizirani su uzorci hrane od nacionalne važnosti zbog zastupljenosti u prehrani stanovništva (krumpir, ječam, mrkva) te proizvodi kod kojih su bila utvrđena premašenja MDK vrijednosti u prethodnim godinama (jagoda, breskva, jabuka, limun, kivi, špinat, sjeme sezama i dr.) te malina. Rezultati monitoringa utvrdili su u 6,38 % uzoraka prisustvo ostataka pesticida iznad zakonski dozvoljenih razina.

Rezultati monitoring programa vrijedan su izvor informacija prilikom procjene izloženosti EU potrošača ostacima pesticida iz hrane. EFSA je za 2021. godinu provela i procjenu rizika kojom je utvrđeno kako nije vjerojatno da hrana analizirana na ostatke pesticida predstavlja zabrinutost za zdravlje potrošača.

Rezultati monitoringa ostataka pesticida u hrani dostupni su u interaktivnom alatu za vizualizaciju, a cjelovitom godišnjem izvješću možete pristupiti na mrežnim stranicama EFSA-e.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje