Najnovije izvješće obuhvaća podatke prikupljene u okviru nacionalnih programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na hrani, koje provode države članice EU-a, Norveška i Island, kao i podatke prikupljene u okviru  koordiniranog višegodišnjeg programa kontrole EU-a (engl. EU-coordinated multiannual control programme – EU MACP).

Od ukupno 87.863 analiziranih uzoraka, 96,1 % uzoraka zadovoljavalo je zakonski dozvoljene razine ostataka pesticida u hrani. Od toga, za podskup od 13.845 uzoraka analiziranih u okviru EU MACP programa, 97,9 % uzoraka bilo je u skladu sa zakonski dozvoljenim razinama.

Koordinirani višegodišnji program kontrole u EU-u

S obzirom na to da se prehrana u Europskoj uniji temelji na 30 do 40 prehrambenih proizvoda, potrebno je redovito pratiti razinu ostataka pesticida u njima, ocjenjivati izloženost potrošača i stupanj usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a. U tim proizvodima se u okviru  EU MACP programa razina ostataka pesticida prati tijekom niza trogodišnjih ciklusa. U 2021. godini metodom slučajnog odabira analizirali su se uzorci sljedećih 12 vrsta hrane: patlidžan, banana, brokula, uzgojene gljive, grejp, dinja, slatka paprika, stolno grožđe, djevičansko maslinovo ulje, pšenica, goveđi loj i kokošja jaja. 

Rezultati analiza utvrdili su kako u 58,1 % uzoraka nisu detektirane mjerljive razine ostataka pesticida, dok je u 39,8 % uzoraka utvrđena prisutnost ostataka jednog ili više pesticida u razinama ispod ili jednakim onima koje su zakonski dozvoljeni (MDK). Također, 2,1 % uzoraka hrane sadržavalo je ostatke pesticida u količinama koje su iznad zakonski dozvoljenih vrijednosti.

S obzirom na to da EU MACP program obuhvaća slične vrste hrane svake tri godine, moguće je pratiti trendove rasta ili pada razine ostataka pesticida u pojedinoj vrsti hrane. U 2021. godini je u odnosu na 2018. godinu uočen porast postotka prekoračenja zakonski dozvoljenih razina ostataka pesticida s 1,4 %. na 2,1 %. Tijekom 2021. godine države članice skrenule su pozornost na veću prisutnost ostataka pesticida u grejpu uvezenom izvan EU-a zbog čega je Europska komisija pojačala granične kontrole. Izuzevši grejpfrut, prekoračenja MDK vrijednosti na namirnicama u 2021. godini iznosi 1,4 % odnosno jednako je kao i u 2018. godini.

Stanje u Republici Hrvatskoj

U okviru EU MACP programa tijekom 2021. godine analizirano je 260 uzoraka, dok je monitoringom bilo obuhvaćeno 549 uzoraka. Naime, izuzev namirnica uzorkovanih u skladu s EU programom, analizirani su uzorci hrane od nacionalne važnosti zbog zastupljenosti u prehrani stanovništva (krumpir, ječam, mrkva) te proizvodi kod kojih su bila utvrđena premašenja MDK vrijednosti u prethodnim godinama (jagoda, breskva, jabuka, limun, kivi, špinat, sjeme sezama i dr.) te malina. Rezultati monitoringa utvrdili su u 6,38 % uzoraka prisustvo ostataka pesticida iznad zakonski dozvoljenih razina.

Rezultati monitoring programa vrijedan su izvor informacija prilikom procjene izloženosti EU potrošača ostacima pesticida iz hrane. EFSA je za 2021. godinu provela i procjenu rizika kojom je utvrđeno kako nije vjerojatno da hrana analizirana na ostatke pesticida predstavlja zabrinutost za zdravlje potrošača.

Rezultati monitoringa ostataka pesticida u hrani dostupni su u interaktivnom alatu za vizualizaciju, a cjelovitom godišnjem izvješću možete pristupiti na mrežnim stranicama EFSA-e.