Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je sukladno Pravilniku o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini (NN br. 46/2024) podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa otvoreno do 05. svibnja 2024. godine.

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije;

Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije.

Prihvatljivi korisnici potpore:

Prihvatljivi korisnici potpore u obje mjere su mikro, mala i srednja poduzeća, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog, ili ne-životinjskog podrijetla, te udovoljavaju jednom od slijedećih uvjeta:

a) Upisani su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara, ili Odjeljak II – Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“;

b) Upisani su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara, ili Odjeljak II – Meso peradi i lagomorfa, ili Odjeljak 0 – Opće aktivnosti, SANTE djelatnost „CS“ i „PP“, te kao glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.11. Prerada i konzerviranje mesa, 10.12. Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi;

c) Upisani su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, a koji u 2023. godini imaju evidentiran otkup mlijeka od primarnih proizvođača, ili su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla s opisom djelatnosti „prerada mlijeka na gospodarstvu“;

d) Upisani su u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.31. Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32. Proizvodnja sokova od voća i povrća, 10.39. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća;

e) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani, s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.41. Proizvodnja ulja i masti, 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.81. Proizvodnja šećera.

Podnositelj iz točke c) upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, koji prerađuje isključivo mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu mora imati u Jedinstvenom registru držanih životinja u 2023. godini upisana grla mliječnih ili kombiniranih pasmina.

Podnositelji iz točaka d) i e) koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

Način podnošenja Zahtjeva za potporu:

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET-a, zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Podnositelji koji nemaju pristup AGRONET mrežnoj aplikaciji dužni su prije popunjavanja Zahtjeva dostaviti na računalu popunjen, ispisan i ovjeren obrazac Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta«.

Po upisu podataka u Evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta, Agencija za plaćanja odobrit će pristup podnositelja mrežnoj aplikaciji te mu, putem e-maila navedenog u Zahtjevu za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta, dostaviti korisničko ime i zaporku pomoću kojih pristupa AGRONET-u.

Uz popunjeni Zahtjev na AGRONET-u podnositelj je dužan učitati ZIP datoteku za svaku odabranu mjeru i u nju priložiti sljedeće:

  1. Ispisani i ovjereni obrazac Izjave popunjen na računalu;
  2. Ispravno popunjenu Tablicu izračuna iznosa potpore u XLSX ili XLS formatu;
  3. Presliku Izvatka iz obrtnog registra ili drugi prikladan dokaz o razvrstavanju prema NKD-u ako je podnositelj fizička osoba ili presliku posljednje izdane Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku ako je podnositelj pravna osoba u PDF formatu, izuzev podnositelja iz točaka a) i c);
  4. Dokaz o upisu u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata, izuzev podnositelja iz točaka a), b) i c);
  5. Geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu
  6. Preslike računa za nabavku energenata i njihove specifikacije iz kojih se jasno vidi na koja obračunska mjerna mjesta se odnose računi i kolika je potrošnja trošila za svako prijavljeno obračunsko mjesto u objektima u kojima se vrši prihvatljiva djelatnost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine,
  7. Ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja;
  8. Ako je tijekom prihvatljivog razdoblja došlo do zamjene plombe ili brojila kod obračunskih mjernih mjesta povezanih s prihvatljivom djelatnosti podnositelj je dužan priložiti potvrdu dobavljača ili izvođača o izvršenim radovima i zamjeni plombi.

U slučaju sumnje da se na prijavljenim obračunskim mjernim mjestima ne obavljaju djelatnosti prerade Agencija za plaćanja ima pravo tražiti naknadnu dostavu preslika ulaznih računa ili otkupnih blokova ako podnositelj nije obveznik poreza na dobit, odnosno kartice robno-materijalnog knjigovodstva ako je podnositelj obveznik poreza na dobit za proizvode koji se prerađuju.

Po popunjavanju Zahtjeva podnositelj je dužan preporučenom pošiljkom dostaviti ispisane obrasce Zahtjeva i Izjave, koji moraju biti ovjereni potpisom te pečatom ukoliko je podnositelj pravna osoba na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini«.

Obrasce i ostale detalje o potporama možete pronaći ovdje.

Foto: APPRRR

Prethodni članakKinder pingvin
Sljedeći članakStabilno na tržištu junadi
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska postala je osnivač Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.     Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore.  Osnovni poslovi APPRRR:  - provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja) -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka) - provedba mjera IPARD programa (6 mjera) - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ - naknada šteta od elementarnih nepogoda - provedba potpora osiguranja usjeva - provedba programa kapitalnih ulaganja   www.apprrr.hr