Koje potpore u maslinarstvu postoje da se može aplicirati i koliko te potpore iznose prema sljedećim stavkama: zemljište od 1800 m2 (dva ZK uloška) 51 stablo masline, 140 litara maslinovog ulja u 2020. (ekološka proizvodnja)?

ODGOVOR

Iz upita nije vidljivo imate li registrirano poljoprivredno gospodarstvo te obavljate li poljoprivrednu proizvodu na navedenih 1.800 m2 ili u proizvodnji, osim masline, imate još neke kulture na drugim površinama? U skladu s prethodno navedenim, odgovor dajemo u kontekstu bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom na samo 1.800 m2 te da, u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima, imate registrirano poljoprivredno gospodarstvo. Vaše poljoprivredno gospodarstvo može, iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore, ostvariti potporu za preradu ploda maslina u maslinovo ulje za proizvedene, isporučene i prodane količine ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja. Korisnik potpore za preradu ploda masline jest poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednika koji je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) podnio Jedinstveni zahtjev za potporu za 2021. godinu. Također, kako bi ostvario potporu, korisnik mora imati najmanje 30 stabala maslina te do 01. veljače 2022. godine podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaze kojima potvrđuje proizvodnju ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja. Dokazi kojima se potvrđuje proizvodnja jesu: prijava o minimalno prodanih 50 litara ekstra djevičanskog i/ili djevičanskog maslinovog ulja, račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u 2021. godini te potvrda, izdana od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize. Navedene i druge uvjete te postupak podnošenja Zahtjeva možete pronaći u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 23/2021. Vaše poljoprivredno gospodarstvo ne može primiti potporu iz Programa izravnih plaćanja za osnovno plaćanje, zbog neispunjavanja uvjeta ukupne veličine svih parcela za koje je podnesen Zahtjev. Također, u sklopu plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. moguće je ostvariti prava na plaćanja za: 1. Mjeru 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“, te Mjeru 11 „Ekološki uzgoj“. Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene obuhvaća sljedeće operacije u sklopu kojih je moguće ostvariti potporu za višegodišnje nasade (u vašem slučaju masline): 1. 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM). Uvjet je da je poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja označeno kao ekstenzivni maslinik s najmanje 25, a najviše 150 stabala po hektaru. 2. 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK). Uvjet je da je poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja označeno kao višegodišnji nasad. 3. 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ). Uvjet je da je poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja označeno kao višegodišnji nasad. 4. 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP). Uvjet je da je poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja označeno kao višegodišnji nasad s nagibom terena do 9 %. 5. 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG). Uvjet je da je poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja označeno kao višegodišnji nasad. 6. 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK). Uvjet je da je poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja označeno kao višegodišnji nasad. Moguće kombinacije operacija unutar M10 i iznosi potpore navedeni su u Tablici 11. i Tablici 11.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Također, u sklopu M11 moguće je ostvariti potporu za maslinu (za skupinu usjeva višegodišnji nasadi). Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama, a može se ostvariti kroz dvije podmjere: a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP). b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO). Za ostvarivanje potpore u sklopu navedenih mjera (M10 i M11) obavezan je upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 9. gore navedenog Pravilnika. Na istoj površini moguće je kombinirati M10 i M11 u skladu s Tablicom 12. iz Priloga 4. gore navedenog Pravilnika, a iznosi potpore za moguće kombinacije M10 i M11 nalaze se u Tablici 12.a istog Priloga.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje