""Odgovorne osobe u Ministarstvu poljoprivrede iz Sektora fitosanitarne politike, Službe za sredstva za zaštitu bilja i Odjela za održivu uporabu pesticida, potvrdile su za Gospodarski list kako je odaziv vlasnika strojeva za primjenu pesticida na obavezan tehnički pregled nezadovoljavajući, jer velik broj korisnika tih strojeva nije još obavio tu Zakonom propisanu dužnost. Budući da su iz Ministarstva poljoprivrede najavljene pojačane poljoprivredne inspekcije, upozoravamo na velike novčane kazne. U nastavku, o najvažnijim odredbama Zakona i Pravilnika vezano uz strojeve za primjenu pesticida piše Anamarija Bokulić Petrić, voditeljica Odjela za održivu uporabu pesticida u Ministarstvu poljoprivrede.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 14/2014.) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/2012.) strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu svake tri godine. Pregledom se provjerava zadovoljavaju li strojevi za primjenu pesticida određene tehničke zahtjeve radi postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

Strojevi koji ne moraju proći redoviti pregled

Strojevi za primjenu pesticida koji se ne moraju pregledavati niti imati znak o obavljenom pregledu su:
• prskalice na ručni pogon,
• leđne prskalice na ručni, baterijski i motorni pogon,
• leđni motorni atomizeri.
Strojevi za primjenu pesticida koji se ne moraju pregledati nego se samo zatraži znak o obavljenom pregledu od ispitne stanice su:
• novi strojevi kupljeni nakon 1. siječnja 2013. godine.
Strojevi za primjenu pesticida koji se ne moraju pregledati, jer im se priznaje pregled u nekoj drugoj državi su:
• rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su kupljeni u nekoj od država Europske unije i imaju znak o obavljenom pregledu nadležnog tijela u toj državi uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi isti kao i u Hrvatskoj (tri godine).
Za nove strojeve potrebno je obratiti se ovlaštenoj ispitnoj stanici, prijaviti stroj i zatražiti znak o obavljenom pregledu u roku od tri mjeseca nakon kupnje stroja, ako su ti strojevi u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva. Uz zahtjev mora priložiti dokaz o kupnji, dokumente s tehničkim podacima o stroju i izjavu o sukladnosti. Ako je prošlo više od tri mjeseca, a manje od pet godina od kupnje, novi stroj nije potrebno odvesti na pregled, nego što prije zatražiti znak o obavljenom pregledu. Rabljene strojeve kupljene u EU vlasnik uređaja treba prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici, dostaviti podatke o državi članici EU u kojoj je stroj kupljen kao i informaciju ima li stroj važeći znak o obavljenom pregledu, u kojoj državi članici je znak izdan i do kada je važeći, a ispitna stanica mu na temelju tih podataka izdaje novi znak o obavljenom pregledu. U ovom slučaju znak o obavljenom pregledu u drugoj državi ne smije biti oštećen, a podatak o roku važenja znaka mora biti vidljiv. Najviša naknada za znak o obavljenom pregledu iznosi 20,00 kn bez PDV-a.

Strojevi koji moraju proći redoviti pregled

Strojevi koji ne služe primjeni pesticida (kosilice, strojevi za pripremu tla, sadnju, žetvu itd.) nisu predmet ovih redovitih pregleda.

1. Strojevi za primjenu pesticida proizvedeni prije 1995. godine:
• krajnji rok prvog pregleda je bio 26. studenog 2014.
• svi takvi strojevi koji do sada nisu pregledani podliježu prekršajnim odredbama iz Zakona o održivoj uporabi pesticida.
• ovi strojevi se zatim pregledavaju svake 3 godine.
2. Rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su i dalje u uporabi:
• krajnji rok prvog pregleda je 26. studeni 2016.
• Navedeni strojevi nakon tog datuma podliježu prekršajnim odredbama iz Zakona o održivoj uporabi pesticida.
• Ovi strojevi se zatim pregledavaju svake 3 godine.
3. Novi strojevi koji su dobili znak o obavljenom pregledu bez samoga pregleda moraju se odvesti na redoviti pregled:
• nakon 5 godina od kupnje, i
• zatim svake treće godine
Vlasnik/korisnik stroja za primjenu pesticida treba ispitnoj stanici prijaviti i sljedeće:

Dokumentacija koju vlasnik/korisnik stroja treba donijeti na pregled za rabljene strojeve su dokazi o kupnji (kupoprodajni ugovor, račun i sl.) i tehnički podaci o stroju (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan i sl.).Općenito je potrebno sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno ga je napisati i donijeti na pregled ili predočiti iz nekog drugog dokumenta.

– strojeve za primjenu pesticida koji se više ne upotrebljavaju iz tehničkih ili drugih razloga ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka o obavljenom pregledu radi njihove odjave;
– strojeve kojima je znak o obavljenom pregledu uništen ili izgubljen – prijavljuju se ispitnoj stanici koja je izdala posljednji znak radi izdavanja novog znaka,
– svaku promjenu podataka o vlasništvu u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama. Dokaz o promjeni može biti i kupoprodajni ugovor ili neki drugi dokument iz kojeg su vidljivi svi potrebni podaci.
Nakon tehničkog pregleda na stroj se postavlja znak o obavljenom pregledu Vlasnik/korisnik stroja je obvezan:
– čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg redovitog pregleda,
– dostaviti izvještaj o obavljenom zadnjem pregledu ispitnoj stanici, ako doveze na pregled stroj koji je već bio pregledan, a znak o pregledu je izgubljen ili uništen,
– redovito provjeravati ispravnost stroja prije primjene pesticida, kalibrirati i zamjenjivati dotrajale dijelove, te provjeravati ispravnost uređaja prije primjene pesticida u skladu s odgovarajućom izobrazbom koju su prošli kao obveznici izobrazbe.

Ovlaštene ispitne stanice

""Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je zasad 11 ispitnih stanica: O datumu i vremenu dolaska u određeno mjesto, mjestu pregleda strojeva i ostalim detaljima ispitna stanica će unaprijed obavijestiti vlasnike/korisnike strojeva putem oglasa, objave na internetu, radija i ostalih dostupnih medija, te informativnim letcima, ili se mogu izravno obratiti poljoprivrednicima, a vlasnici/ korisnici se mogu i sami informirati kontaktirajući same ispitne stanice ili Savjetodavnu službu. Detaljne informacije o pripremi strojeva prije pregleda ovlaštene ispitne stanice navest će u obavijesti o obavljanju pregleda, a korisnici te informacije mogu i sami zatražiti od ispitnih stanica. Općenito vrijedi pravilo da vlasnici ili korisnici strojeva za primjenu pesticida moraju prije pregleda temeljito očistiti prskalice i raspršivače iznutra i izvana. Spremnik za škropivo mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegova volumena. Korištena voda pri pregledu bit će nakon završetka pregleda vraćena u spremnik za škropivo. Takva voda može se koristiti kod prve sljedeće pripreme škropiva.

Cjenik pregleda

Ministarstvo poljoprivrede propisalo je najviše iznose koji mogu biti naplaćeni za obavljanje pregleda radi zaštite vlasnika i korisnika strojeva od formiranja previsokih troškova pregleda. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju sapnica, te iznose od 400,00 do 800,00 kuna bez PDV-a. Naknade od naplaćenih pregleda prihod su ispitne stanice koja je obavila pregled. Najviši iznosi naknada za troškove redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida propisani su Pravilnikom o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 140/14).

""

PREKRŠAJNE KAZNE

Prema prekršajnim odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida, pravne ili fizičke osobe koje:
koriste strojeve za primjenu pesticida koji nisu pregledani ili nemaju znak o obavljenom pregledu,
ne prijave novi stroj za primjenu pesticida ovlaštenoj ispitnoj stanici,
ne zatraže priznanje pregleda ako su stroj kupili u nekoj od država članica EU,
ne čuvaju izvještaje o pregledu, ne prijave ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu,
ne odjave strojeve za primjenu pesticida ukoliko ih više ne koriste,
ne čiste strojeve za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi pojedinog pesticida,
kažnjavaju se na sljedeći način:
pravne osobe: novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna
odgovorna osoba u pravnoj osobi: novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna
fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna
fizička osoba novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.