Traktorska kabina čuva živote vozača traktora, a da je tako, potvrđuje i statistika. Prema statistici, najveći uzrok smrtnog stradanja traktorista (a često i suvozača) nakon prevrtanja traktora je neopremljenost traktora zaštitnom kabinom ili okvirom za zaštitu kod prevrtanja. Traktorska kabina pri prevrtanju ( kavez te zaštitni luk) označava konstrukciju na traktoru kojoj je bitna svrha spriječiti ili smanjiti opasnost za vozača u slučaju prevrtanja traktora pri uobičajenoj uporabi.

Kao i svake godine, tako smo i ove svjedoci brojnim nesrećama prevrtanja traktora koji najčešće završe s teškim ili smrtnim posljedicama.

Sukladno članku 156. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16 i 24/17) svi traktori koji su proizvedeni nakon 1983. godine, moraju imati obavezno ugrađenu zaštitnu konstrukciju. S obzirom da u Hrvatskoj ima puno traktora proizvedenih prije 1983. godine i za njih postoji rješenje – naknadna ugradnja zaštitne konstrukcije na način prikazan u tekstu.

Traktori kojima je zaštitna kabina evidentirana u prometnoj dozvoli zaključno s 8.12.2014. te koja je izrađena i postavljena u skladu s minimalnim uvjetima, ne moraju biti podvrgnuti postupku ispitivanja.

Kod naknadne ugradnje zaštitne kabine na traktore postoje tri mogućnosti:

  1. Naknadno ugrađena zaštitna kabina koja je originalna za taj tip traktora – traktor ne treba uputiti na ispitivanje već samo provjeriti je li kabina ispravno postavljena.
  2. Naknadno ugrađena zaštitna kabina koja nije originalna za taj tip traktora, ali je posebno odobrena ili ispitana kao dio te ispravno postavljena na traktor – traktor treba uputiti na „mali atest“.
  3. Ugrađena zaštitna kabina koja nije originalna, nije odobrena ili ispitana, ili je napravljena samogradnjom i ugrađena na traktor –  traktor treba uputiti na „veliki atest“ i vlasnik mora priložiti potrebnu dokumentaciju o zaštitnoj kabini. Zaštitna kabina koja je izrađena samogradnjom, ali nema potrebnu dokumentaciju ili nije ispravno postavljena na traktor neće zadovoljiti na ispitivanju.

Razlika između kabine i zaštitnog luka

Kako naši poljoprivrednici ne bi dolazili u zabludu, potrebno je razlikovati kabinu ili zaštitni luk koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora od kabine ili zaštitnog luka koji služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja (vidjeti fotografije).

zaštitna konstrukcija prevrtanje traktora
Traktori s ugrađenom kabinom koja služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja (Izvor: Centar za vozila Hrvatske, Službena obavijest III/19, broj: 2428-01/2017)
zaštitna konstrukcija prevrtanje traktora
Traktor s ugrađenom kabinom i zaštitnim lukom (Izvor: Centar za vozila Hrvatske, Službena obavijest III/19, broj: 2428-01/2017)

Osnovna razlika se može prepoznati i na oznakama samog luka ili kabine. Kabina ili luk koji služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja na pločici/naljepnici neće imati OECD broj, ali će postojati podaci o proizvođaču, tipu i serijskom broju.Kabina ili zaštitni luk koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja obavezno mora uz podatke o proizvođaču, tipu i serijskom broju kabine ili zaštitnog luka, posjedovati i OECD broj. Svi navedeni podaci nalaze se na pločici/naljepnici kabine ili zaštitnog luka.

zaštitna konstrukcija prevrtanje traktora
Primjer naljepnice s podacima o zaštitnom luku (Izvor: Centar za vozila Hrvatske, Službena obavijest III/19, broj: 2428-01/2017)

Brojni su slučajevi kad poljoprivrednici sami izrađuju zaštitnu konstrukciju i postavljaju je na traktor bez prethodnog ispitivanja od strane ovlaštenog tijela. Takva „zaštita“ je vrlo opasna jer pruža lažnu sigurnost.

zaštitna konstrukcija prevrtanje traktora
Primjer neispravno postavljenog zaštitnog luka na traktor koji nikako ne može zadovoljiti na ispitivanju. Potrebno je izgraditi i postaviti ispravan luk koji ispunjava minimalne uvjete (Izvor: Centar za vozila Hrvatske, Službena obavijestIII/19, broj: 2428-01/2017)

Tijelo nadležno za homologaciju zaštitne konstrukcije pri prevrtanju je Državni zavod za mjeriteljstvo koji će izdati certifikat o homologaciji tipa zaštitne konstrukcije pri prevrtanju, odnosno izdati prilog certifikatu o homologaciji tipu traktora s obzirom na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju ako taj tip zaštitne konstrukcije, odnosno tip traktora zadovoljava zahtjeve Pravilnika o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju traktora za poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje) TPV 316 (NN 124/2010). Poslove u postupku homologacije za zaštitne konstrukcije pri prevrtanju može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01). Ako traktor „prođe“ ispitivanje, izdaje se Potvrda o sukladnosti i u prometnu dozvolu se upisuje, ovisno o tome ima li pregledani traktor kabinu, zaštitni luk ili oboje: „S kabinom“, „Sa zaštitnim lukom“ ili „S kabinom i zaštitnim lukom“.

Zašto je bitno imati zaštitnu konstrukciju?

Koliko je bitno imati zaštitnu konstrukciju koja je ispitana i atestirana govori i podatak nastao na temelju istraživanja u Španjolskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine. U toj studiji provedena je usporedna studija o 388 nesreća sa smrtnim ishodom u kojima je u 272 slučaja došlo do kobnog prevrtanja traktora pri čemu je samo jedan traktor imao postupkom homologacije valjanu zaštitnu konstrukciju. Ostali traktori su bili bez zaštitne konstrukcije ili je ona bila tipa „uradi sam“ i neispitana. Ista situacija je i u Italiji gdje se problem pokušava riješiti izdavanjem smjernice o ugradnji zaštitne strukture u slučaju prevrtanja poljoprivrednih ili šumskih traktora od strane talijanskog Nacionalnog instituta za osiguranje od nezgoda (INAIL), koji sadrži detaljne upute za proizvodnju i ugradnju zaštitne strukture na sve rabljene traktore. Naime, tijekom razdoblja istraživanja 873 nesreće na traktoru sa smrtnim ishodom utvrđeno je da 61 % traktora uključenih u nesreće nije imalo ugrađenu zaštitnu strukturu kod prevrtanja. U većini slučajeva traktori su bili stari i nisu radili u skladu s općim i posebnim propisima o sigurnosti na radu.

Sva istraživanja pokazuju da je bitno imati ispitanu zaštitnu strukturu koja je prošla homologaciju jer to osigurava puno veće šanse da u slučaju prevrtanja traktora vozač neće biti smrtno ozlijeđen. Ovdje treba napomenuti da je bitno i vezanje sigurnosnog pojasa.

U mnogim državama EU, SAD-u i Kanadi došlo se do zaključka da kampanje o potrebi nadogradnje zaštitne strukture na traktore kao niti samo edukacija poljoprivrednika o tom problemu nisu dovoljni. Najučinkovitijim se pokazala jedino kombinacija kampanje, edukacije i djelomičnog financiranja troškova poljoprivrednika za ugradnju zaštitnih struktura. Jedino takvim sveobuhvatnim aktivnostima može se ostvariti osnovni cilj – povećani broj ugrađenih zaštitnih struktura sa svrhom smanjenja broja smrtno stradalih kod prevrtanja traktora.