Novim Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 76/14.) koji je u primjeni od 2. srpnja 2014. godine stavljen je izvan snage dosadašnji Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 20/13.), koji je bio u primjeni od 28. veljače 2013. godine. Navedenim podzakonskim aktom koji je donesen radi reguliranja uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, želi se s jedne strane obavljanje navedene djelatnosti učiniti zakonitim i transparentnim, a s druge strane omogućiti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima obavljanje dopunskih djelatnosti i ostvarivanje prihoda od istih unutar zakonom propisanih okvira.

Oblici dopunskih djelatnosti na OPGu

Sukladno navedenom Pravilniku na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu se obavljati sljedeće dopunske djelatnosti, i to: 1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe, 3. Pružanje usluga, 4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i 5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti. Obzirom da se na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu može obavljati jedna ili više dopunskih djelatnosti i/ili zanimanja, detaljan popis istih objavljen je Prilogu I i II Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

Način i uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti

Odredbama Pravilnika propisano je da za obavljanje dopunske djelatnosti OPG mora ispunjavati i ostale uvjete sukladno posebnim propisima koji uređuju navedenu djelatnost, odnosno, ukoliko se za obavljanje dopunske djelatnosti traže posebne kvalifikacije za osobe ili posebna tehnološka oprema, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo neće biti u mogućnosti obavljati dopunsku djelatnost ukoliko ne ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se reguliraju takvi uvjeti. Opći uvjet za obavljanje pojedine ili više dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu predstavlja upis u Upisnik one dopunske djelatnosti za koju obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo posjeduje potrebne resurse, te ispunjava potrebne posebne uvjete za obavljanje navedene djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan sukladno Pravilniku ili posebnom propisu koji uređuje navedenu djelatnost.

Obzirom da je dozvoljeni opseg obavljanja dopunske djelatnosti određ en visinom godišnjeg dohotka iz dopunske djelatnosti. Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti je ukupni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ostvaren na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po svim vrstama dopunskih djelatnosti i po svim nositeljima dopunske djelatnosti. Dozvoljeni prosječni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ne smije biti veći od 50% ukupnog godišnjeg dohotka obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Također napominjemo, da za obavljanje dopunske djelatnosti u obuhvatu utvrđenom ovim Pravilnikom, OPG mora ispunjavati pojedine posebne uvjete sukladno propisima koji uređuju tu djelatnost.

Dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu čine one djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta, odnosno bolje korištenje rada članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Primarna poljoprivredna djelatnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva obuhvaća obavljanje gospodarskih aktivnosti iz skupina 01.1 – 01.6 iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007 koje obuhvaćaju bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva i stočarstva, te proizvoda prvog stupnja njihove prerade.

Međutim, za obavljanje pojedine djelatnosti u većem obuhvatu od onog utvrđenog ovim Pravilnikom, poslovni subjekt je dužan registrirati navedenu djelatnost temeljem propisa i sukladno općim i posebnim uvjetima koji uređuju navedenu djelatnost.

""Nositelj OPGa

Nositelj OPG-a ujedno je nositelj aktivnosti upisa dopunske djelatnosti, time da mora dokazati da OPG ili pojedina osoba na OPG-u ispunjava potrebne uvjete. Međutim, kao nositelj dopunske djelatnosti može u Upisnik biti upisan nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili član/članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Također je važno istaknuti da za obavljanje jedne dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan nositelj dopunske djelatnosti, a za obavljanje više dopunskih djelatnosti može biti upisan jedan ili više nositelja dopunske djelatnosti, ovisno o tome koji od njih ispunjava potrebne uvjete za određenu dopunsku djelatnost. Uz pojedinu dopunsku djelatnost OPG može upisati i zanimanje tradicijskog obrta i/ili tradicijska vještina koju nositelj ili pojedini član OPG-a posjeduju.

Obzirom da svi članovi OPG-a mogu pomagati u svim poslovima gospodarstva tako i pri obavljanju registriranih dopunskih djelatnosti, ističemo da pri obavljanju dopunske djelatnosti mogu sudjelovati i zaposlenici na OPG-u.

Mjesto obavljanja dopunske djelatnosti

Dopunska djelatnost OPG-a obavlja se u objektima i/ili na zemljištu kojima gospodarstvo raspolaže i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te s resursima kojima raspolaže gospodarstvo, osim obavljanja onih djelatnosti i pružanja onih usluga koje se odvijaju izvan gospodarstva. Glede provedbe edukacijskih praktikuma na poljoprivrednom gospodarstvu, OPG mora imati sporazum o provedbi edukacijskog programa s ustanovom koja ima odobren program sukladno posebnim propisima koji uređuju navedenu djelatnost.

Upis dopunske djelatnosti u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Prilikom upisa dopunske djelatnosti u Upisnik OPG mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, time da dobrovoljno odabire dopunsku djelatnost za koju ispunjava propisane uvjete. OPG podnosi predmetni zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, time da se isti provodi prema prebivalištu nositelja OPG-a (npr. ako nositelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebačkoj županiji, upis dopunske djelatnosti obavit će se u regionalnom uredu, odnosno podružnici za Zagrebačku županiju), kako bi na temelju podnesenog zahtjeva Agencija nositelju dopunske djelatnosti izdala izvod o upisu u navedeni upisnik. Navedeni zahtjev se mora podnijeti najmanje 30 dana prije početka obavljanja djelatnosti uz koji je potrebno priložiti dokaz o udovoljavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost ovisno o vrsti djelatnosti i/ili zanimanja, i to:
a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika sukladno poreznim propisima;
b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika sukladno posebnom propisu;
c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta pod posebnim uvjetima i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe;
d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;
e) rješenje o odobrenju za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu kojim su uređene te usluge u seljačkom domaćinstvu;
f) presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju zdravstvenog odgoja;
g) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta;
h) izjava o poznavanju tradicijskih vještina.

Promjena podataka i prestanak djelatnosti

Svaku nastalu promjenu kao i prestanak obavljanja dopunske djelatnosti, nositelj dopunske djelatnosti je obvezan prijaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u roku od 30 dana od nastanka promjene. Međutim, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom, uputit će OPG da se u primjerenom roku uskladi, a u protivnom će ga obavijestiti o ispisu iz Upisnika OPG-a. Međutim, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje do dana stupanja na snagu Pravilnika o obavljanju dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obavlja i/ili ima već upisane dopunske djelatnosti u skladu s ranije važećim propisima, mora se uskladiti s istim u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika, tj. do zaključno 2. siječnja 2015. godine. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG-ima predstavlja prvi pokušaj sustavnijeg reguliranja obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-ima. Naime, cilj je ovog podzakonskog akta “ozakonjenje” obavljanja djelatnosti, te preciznije određivanje dopunskih djelatnosti kojima se obiteljska gospodarstva mogu baviti. Međutim, što se tiče samog postupka upisa, promjene djelatnosti i ispisa, pojednostavljen je i unificiran za sve koji ulaze u sustav obavljanja dopunskih djelatnosti, dok je ujedno skraćen rok za prilagodbu s godinu dana na šest mjeseci, odnosno usklađivanje upisa za one koji se već bave dopunskim djelatnostima omogućuje prilagodbu u roku propisanom navedenim Pravilnikom.

Prethodni članakBakin kolač
Sljedeći članakNewsletter 15/2014
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.