Što donosi objavljeni natječaj za provedbu Podmjere 9.1. » Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine?

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija; najduže za prvih pet godina od priznavanja, međutim, ne duže od 1. lipnja 2025. godine. Sve u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. i kojima je odobren Poslovni plan.

Iznimku čine proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Tamo se utržena vrijednost može računati i temeljem vrijednosti utržene proizvodnje svakog pojedinog člana proizvođačke organizacije; uz uvjet da proizvođačka organizacija pregovara u ime svojih članova proizvođača. Za taj obujam proizvodnje potpisuje ugovor s prerađivačem. Nadalje, ako je proizvodnja, koja je temelj pregovora proizvođačke organizacije s prerađivačima, manja od vrijednosti utržene proizvodnje svih članova proizvođačke organizacije, ta se proizvodnja uzima u izračun iznosa potpore.

Proizvođačke organizacije će uz pomoć sredstava ovog natječaja, između ostalog, moći sufinancirati troškove sakupljanja, sortiranja, skladištenja i pakiranja proizvoda svojih članova, organiziranja i usmjeravanja u primjeni inovativnih procesa i digitalizacije, kupnje informatičke opreme i tehnologije te zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Isplata potpore

Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog Poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama; s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu. Isplata se obavlja u najviše četiri rate za razdoblje do najviše četiri poslovne godine kako slijedi:

  • I rata – 10 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje , ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i odobrenog Poslovnog plana za potporu iz EPFRR
  • II rata – 9 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz Poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu
  • III rata – 8 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz Poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu
  • IV rata – 7 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i dostavljenog završnog izvješća o ostvarenju ciljeva planiranih u Poslovnom planu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.000.000,00 HRK; s tim da se potpora odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 400.000 eura; odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet navedene javne potpore po ovome javnom natječaju iznosi 100 %; i to na način da Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti proizvodnje utržene putem proizvođačke organizacije; i to u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i to samo vrijednosti onih proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koji su proizvedeni od članova proizvođača.

Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Međutim mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Naime, korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika. I to najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj; uz napomenu da može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik ju je dužan ispisati i potpisati; zatim i dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovisno o lokaciji ulaganja korisnika. Navedeni postupak dodjele potpora započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Završava sklapanjem ugovora o financiranju.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde je od 4. srpnja do 30. rujna 2022.

Korisnik mora osigurati trajnost projekta tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore. Neispunjenje obveza u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore rezultirat će izdavanjem odluke o povratu dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene potpore.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakOvaj put smo mi stradali od tuče, tko je sljedeći?
Sljedeći članakKako izbjeći nesreće na traktorima i poljoprivrednim strojevima?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.