Što donosi objavljeni natječaj za provedbu Podmjere 9.1. » Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine?

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija; najduže za prvih pet godina od priznavanja, međutim, ne duže od 1. lipnja 2025. godine. Sve u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. i kojima je odobren Poslovni plan.

Iznimku čine proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Tamo se utržena vrijednost može računati i temeljem vrijednosti utržene proizvodnje svakog pojedinog člana proizvođačke organizacije; uz uvjet da proizvođačka organizacija pregovara u ime svojih članova proizvođača. Za taj obujam proizvodnje potpisuje ugovor s prerađivačem. Nadalje, ako je proizvodnja, koja je temelj pregovora proizvođačke organizacije s prerađivačima, manja od vrijednosti utržene proizvodnje svih članova proizvođačke organizacije, ta se proizvodnja uzima u izračun iznosa potpore.

Proizvođačke organizacije će uz pomoć sredstava ovog natječaja, između ostalog, moći sufinancirati troškove sakupljanja, sortiranja, skladištenja i pakiranja proizvoda svojih članova, organiziranja i usmjeravanja u primjeni inovativnih procesa i digitalizacije, kupnje informatičke opreme i tehnologije te zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Isplata potpore

Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog Poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama; s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu. Isplata se obavlja u najviše četiri rate za razdoblje do najviše četiri poslovne godine kako slijedi:

  • I rata – 10 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje , ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i odobrenog Poslovnog plana za potporu iz EPFRR
  • II rata – 9 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz Poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu
  • III rata – 8 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz Poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu
  • IV rata – 7 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura; isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i dostavljenog završnog izvješća o ostvarenju ciljeva planiranih u Poslovnom planu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.000.000,00 HRK; s tim da se potpora odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 400.000 eura; odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet navedene javne potpore po ovome javnom natječaju iznosi 100 %; i to na način da Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti proizvodnje utržene putem proizvođačke organizacije; i to u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i to samo vrijednosti onih proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koji su proizvedeni od članova proizvođača.

Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Međutim mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Naime, korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika. I to najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj; uz napomenu da može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik ju je dužan ispisati i potpisati; zatim i dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovisno o lokaciji ulaganja korisnika. Navedeni postupak dodjele potpora započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Završava sklapanjem ugovora o financiranju.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde je od 4. srpnja do 30. rujna 2022.

Korisnik mora osigurati trajnost projekta tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore. Neispunjenje obveza u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore rezultirat će izdavanjem odluke o povratu dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene potpore.

Prethodni članakOvaj put smo mi stradali od tuče, tko je sljedeći?
Sljedeći članakKako izbjeći nesreće na traktorima i poljoprivrednim strojevima?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.