U razdoblju od 27. listopada do 2. studenog ove godine provedeno je javno savjetovanje za natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima radi provedbe tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (XVI. natječaj) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g.

Očekuje se uskoro raspisivanje navedenog natječaja. Za natječaj će više informacija biti dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr). Informacije će biti dostupne i na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa (skraćeno: prirodna nepogoda) i katastrofalnim događajima. Sve kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Bespovratna potpora po ovom natječaju ne dodjeljuje se za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020.g. i potresima od 28.12.2020.g.

Cilj navedene potpore je obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 HRK. Što se tiče visine javne potpore ona iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. I to na način da je intenzitet javne potpore određen u iznosu od 100 %; 85 % financira iz proračuna Europske unije, a 15 % iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore

Prihvatljivi su projekti Obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale nakon 1.1.2022. godine.

a) u slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama

– korisnik ima potpisan i ovjeren EN-P/PN obrazac. Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole vrši provjeru podataka u Registru šteta Ministarstva financija; u APIS sustavu uvidom u obrasce EN-1/EN-2/EN-3/EN-4/EN-6.  

– aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada, višegodišnjeg bilja te nabavu domaćih životinja korisnik nije započeo prije izlaska Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 i 14 od strane Ministarstva poljoprivrede

– korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda. Po dobivanju ovjerenog EN-P obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren;

– ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 i 14.

b) u slučaju šteta od prirodne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednom zemljištu

– korisnik ima potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete

– korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda

– korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 ovoga Natječaja na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2 i/ili EN-3.

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju prihvatljive opće troškove te prihvatljive materijalne troškove.

Prihvatljivi opći troškovi su prihvatljivi do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i to za:

a) troškove usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka

b) troškove izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Međutim, navedeni obuhvaćaju:

  1. troškove usluge konzultanata koji su prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
  2. troškovi studije izvedivosti koji su prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti;
  3. troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg nasada/bilja na dosadašnjoj čestici (i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije i/ili drugu procjenu koji su prihvatljivi su u iznosu do 1 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
  4. troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora koji su prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja navedenih troškova i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Međutim, što se tiče prihvatljivih materijalnih troškova to su:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

b) građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

d) nabava domaćih životinja

e) kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja

f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti

g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i

h) analiza tla.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Korisnik podnosi samo jedan zahtjev za potporu te ga popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. I to najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu po ovom Natječaju.

Troškovi mogu biti i kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakZapočela 18,7 milijuna kuna vrijedna sadnja 210 hektara nove šume
Sljedeći članakTlo je najveći problem za uzgoj hrane
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.