Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sredinom listopada objavila je treći natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu Podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena – provedba tipa operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša.

U nastavku članka na sažeti način bit će više riječi o natječaju, odnosno uvjetima za mogućnost ostvarenja potpore i iznosima raspoloživih sredstava.

I. Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici koji se mogu prijaviti na natječajni postupak su sljedeći:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (Javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 16. Priloga 1. ovoga Natječaja)
 • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020.g. od 12.00 sati do 11. siječnja 2021.g. do 12.00 sati.

II. Visina potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, dok  najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR. Intenzitet sufinanciranja je 100 % (85 % udjela Europska unija, a 15 % udjela Republika Hrvatska).

III. Prihvatljiva ulaganja i prihvatljivi iznosi potpore

Prihvatljiva ulaganja i iznosi troškova potpore koji se mogu ostvariti temeljen raspisanog natječaja su sljedeći:

 1. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka (za zaštitu od medvjeda, vukova i risova) – najviši iznos potpore po dužnom metru: 48,15 HRK/m na kontinentu, 56/99 HRK/m na otoku.
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka – najviši iznos potpore za kupnju autohtonog pastirskog psa (tornjaka) 3.500, 00 HRK/kom.
 • Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku na područjima prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri –  najviši iznos potpore:
 • zidana nastamba 1.287,54 HRK/m²,
 • drveno- betonska nastamba  877,63 HRK/m²,
 • čelično –betonska nastamba 1.368, 48 HRK/m².

Jednostavne nastambe za stoku služe isključivo za sklanjanje stoke i zaštitu od napada velikih zvijeri za vrijeme ispaše (stoka: krave, ovce, koze, konji, magarci).

Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih nastambi za stoku moraju se baviti stočarskom proizvodnjom u trenutku objave natječaja na e-savjetovanja, a što dokazuju upisom stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju.

Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe, s tim da zemljište mora biti evidentirano u evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u RH (ARKOD) ili u zemljišnim knjigama označeno kao poljoprivredno zemljište. Ako zemljište na kojem se provodi ulaganje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, tada je korisnik obvezan evidentirati zemljište u ARKOD sustavu najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o tome na najmanje 10 g. računajući od 1. siječnja 2020.g. Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku.

 • Ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju (vanjskih) suhozida – najviši iznos potpore po kubnom metru: 739,98 HRK/m³, povećanje iznosa potpore za otežane uvjete:
 • nagib terena 20-50 % – koeficijent 1,2;
 • nagib terena >50 % – koeficijent 2,0;
 • otoci bez javne brodske veze  – koeficijent 1,5 %.
 • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta  na jednokratnoj osnovi.

Prihvatljive invazivne strane vrste uključuje sljedeće vrste:

 • Pajasen – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
 • Amorfa ili čivitnjača – Amorfa fruticosa L.,
 • Vrste iz roda Reynoutria ( Reynoutria  japonica, R. sachalinesis i Reynoutria x bohemica)
 • Bagrem – Robinia pseudoacacia L.

Prihvatljivo je ulaganje na prijavljenoj površini na kojoj je utvrđeno više od 50 % zaraslosti invazivnom stranom vrstom. S obzirom na veliku regeneracijsku sposobnost ovih drvenastih vrsta uklanjanje se provodi tijekom tri godine. Nakon trogodišnjeg razdoblja korisnik je dužan sam održavati površinu čistu od invazivnih stranih vrsta.

 • Ulaganje u građenje terasastih parcela – najviši iznos potpore po dužnom metru: 417,17 HRK/m

Povećanje iznosa potpore za otežane uvjete:

 • nagib terena 20-50 % – koeficijent 1,2
 • nagib terena >50 % – koeficijent 2,0
 • otoci bez javne brodske veze – koeficijent 1,5

Ulaganje u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su oni tradicionalno prisutni (Dubrovačko – neretvanska, Istarska, Ličko – senjska, Splitsko -dalmatinska, Šibensko -kninska, Primorsko – goranska i Zadarska županija).

 • Ulaganje u sadnju živica – najviši iznos potpore po dužnom metru: 120,23 HRK/m. Moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste, od kojih svaka mora biti zastupljena s najmanje 20 %.
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke – najviši iznos potpore po kvadratnom metru:
 • bez popratnog suhozida: 129,10 HRK/m²
 • s popratnim suhozidom – uvećavanje troškova za 382,48 HRK/m obzida

Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke se provodi na područjima gdje se uzgaja stoka. Naime, ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 g. računajući od 1. siječnja 2019.g. Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za sljedeća ulaganja koja se provode u područjima ekološke mreže:

 • ulaganje u građenje terasastih parcela
 • ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku
 • ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke u područjima ekološke mreže s ciljnim prioritetnim stanišnim tipom 3170 Mediteranske povremene lokve (otok Krk, otok Cres, otok Rab, otok Vis….).
 • Kupnja poljoprivrednog zemljišta

Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganja u građenje terasastih parcela, ulaganja u građenje suhozida i izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).

IV. Podnošenje zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik treba popuniti tražene podatke i učitati propisanu dokumentaciju. Obvezna dokumentacija koja je propisana za sve korisnike je: potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da korisnik ima podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu, ovjerena od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda). U slučaju zajedničkih obrta, dokument je potrebno dostaviti za sve vlasnike obrta, tablica troškova i izračuna potpore, Opis ulaganja/Plan provedbe aktivnosti ovisno o ulaganju, Potpisana Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu. Ostala propisana dokumentacija se nalazi u prilogu IV. Natječaja. Također, korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi mogao podnio zahtjev za potporu.

V. Postupak za dodjelu potpore

Postupak za dodjelu potpore prolazi kroz nekoliko faza: podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu, rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabira, administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika, administrativna kontrola prihvatljivosti projekta, administrativna kontrola prihvatljivosti troškova. Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava sklapanjem ugovora o financiranju, koji će se sklopiti isključivo s korisnicima koji se na rang-listi, nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu i dalje nalaze iznad praga raspoloživih sredstava. Potrebno je naglasiti da s jednim korisnikom unutar ovoga Natječaja može biti sklopljen samo jedan ugovor o financiranju.

Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena, kao i preuzimanje obveza koje mora ispunjavati/ispuniti u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od 5.g. od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, su moguća odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

Predmetnim natječajem poljoprivrednicima se nudi široka lepeza mogućnosti kroz osigurane iznose potpora za ulaganja u svoja poljoprivredna gospodarstva, a kako bi povećali vrijednost svojih poljoprivrednih zemljišta, osigurali bolju prohodnost zemljišta,  sačuvali ih i zaštitili od divljih životinja te ujedno pridonijeli zaštiti okoliša od štetnih utjecaja.

Sve ostale informacije vezane uz uvjete natječaja dostupne su na web stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr, te web stranici www.ruralnirazvoj.hr.