Javnim pozivom za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ dodjeljuju se sredstva bespovratne potpore u iznosu od ukupno 6.250.000,00 kuna, s tim da najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR, a najviša 100.000 eura. Intenzitet javne potpore po ovom natječaju iznosi 100% i to na način da 90% iznosa financira iz proračuna Europske unije, a 10% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kratki lanci opskrbe podrazumijevaju smanjivanje broja posrednika do najmanje mjere koja je moguća kako bi gotov proizvod bio dostavljen na mjesto krajnje potrošnje, a idealna situacija kada proizvođač izravno prodaje potrošaču bez ijednog posrednika. Korištenjem kratkih lanaca opskrbe, lokalnim proizvođačima ostaje veći udio dodane vrijednosti proizvoda. Osim toga, jača se lokalna ekonomija koja omogućava održivost bavljenja poljoprivredom i opstojnost malih poduzeća, obrta i poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici potpore

Na javni poziv, koji jeotvoren do zaključno 30. rujna 2020. godine, mogu se javiti operativne skupine, s time da partneri operativne skupine mogu biti:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR

b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru

c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su:

a) Tekući troškovi (troškovi plaća) provedbe projekta su troškovi rada djelatnika koje zapošljava/ju partner/i operativne skupine za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta

b) Izravni troškovi provedbe projekta

izravni troškovi mogu biti npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, oprema za prostor za maloprodaju (rashladna/izložbena vitrina, vage, fiskalna blagajna i slično), nova gospodarska vozila za prijevoz tereta (kombi, pick-up ili lako gospodarsko vozilo), izrada web stranice za internetsku prodaju poljoprivrednih proizvoda partnera operativne skupine i slično. Maksimalni iznos troška za sufinanciranje gospodarskog vozila iznosi 150.000,00 kn bez PDV-a, s tim da gospodarsko vozilo mora biti predmetni trošak u prvoj godini provedbe projekta.

c) Neizravni troškovi u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 su troškovi koji nisu izravno prikazane aktivnosti, ali se stvaraju kao trošak tijekom provedbe projekta Neizravni troškovi izračunavaju se kao paušalna stopa te iznose 15 % od prihvatljivih tekućih troškova rada (plaća) djelatnika partnera operativne skupine, te se mogu financirati troškovi poput uredskog potrošnog materijala (papir za pisač, toner za pisač), trošak interneta, režijski izdaci prostora za prodaju, pristojbe javnog bilježnika, time da je korisnik dužan voditi evidenciju neizravnih troškova

d) Troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama: zakup izložbenih prostora i štandova, trošak postavljanja i rastavljanja štandova

e) Promotivne aktivnosti: izrada logotipa operativne skupine, izrada vizualnog identiteta operativne skupine, izrada plakata, reklamnih banera i slično.

Zahtjev za potporu, u ime korisnika, popunjava odgovorna osoba operativne skupine u elektroničkom obliku putem AGRONET-a., s traženim podacima i dokumentacijom koja je navedena u Prilogu 4 ovoga Natječaja. Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi mogao podnijeti zahtjev za potporu, i putem AGRONET-a može ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje od zahtjeva.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“, s tim da je odgovorna osoba operativne skupine dužna potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do zaključno 30. rujna 2020. godine.

Partneri operativne skupine moraju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji u kojem definiraju odgovornu osobu koja će biti podnositelj zahtjeva za potporu u ime operativne skupine, s tim da se u Evidenciju korisnika upisuje pravna osoba, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje u toj pravnoj osobi, temeljem ugovora o poslovnoj suradnji; koja potpisuje Potvrdu o podnesenom zahtjevu za potporu. Također napominjemo, da ista operativna skupina/ista odgovorna osoba operativne skupine može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga javnog natječaja.

Agencija za plaćanja u roku od 120 dana od dana zatvaranja ovoga javnog natječaja donijet će odgovarajuće odluke u svezi dodjele sredstava bespovratnih potpora korisnicima.

Prethodni članakJesenska gnojidba
Sljedeći članakZanimljive penjačice za uzgoj na okućnici
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.