Stopostotnu potporu, a najviše do 150.000 kuna, mogu dobiti poljoprivredna gospodarstva Zagrebačke županije. Ona svoje cjelokupno poslovanje žele preusmjeriti u ekološku proizvodnju. Za ostvarivanje potpore Zagrebačka županija uskoro će raspisati javni natječaj.

Program poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije podijeljen je na mjere u poljoprivredi, ekološkoj poljoprivredi i ruralnom prostoru. U poljoprivredi i ekološkoj poljoprivredi potpore je moguće dobiti za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom; za okrupnjavanje poljoprivrednoga zemljišta; za plaćanje premije osiguranja; za unapređenje i očuvanje genskoga potencijala u stočarstvu; za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; za edukaciju i stručno osposobljavanj;, za razvoj proizvodnje i marketing proizvoda; za ulaganja u razvoj nepoljoprivredne djelatnosti i usluga u ruralnom području.

Prihvatljivi troškovi

Programom poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora od 2022. do 2024. godine, prihvatljivi troškovi za jednokratno preusmjerenje cjelokupnoga poljoprivrednoga gospodarstva u ekološku proizvodnju jesu građenje novih i/ili rekonstrukcija (vlastitih) postojećih zatvorenih, odnosno zaštićenih proizvodnih objekata za ekološki uzgoj bilja i gljiva najmanje površine 500 četvornih metara; uključujući opremu za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje, poboljšanje mikroklimatskih uvjeta te proizvodne stolove i police.

Nadalje, prihvatljivi troškovi su i građenje novih i/ili rekonstrukcija (vlastitih) postojećih gospodarskih objekata na farmi za ekološki uzgoj i držanje životinja; skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje, kao i kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskoga gnoja, gnojovke i gnojnice. Potpora se može dobiti i za podizanje novih i/ili rekonstrukciju postojećih ekoloških višegodišnjih nasada na površini od najmanje 0,25 hektara; uključujući opremu za zaštitu od oborina, navodnjavanje i gnojidbu, kao i za nabavu novih i/ili rabljenih priključnih strojeva, opreme i oruđa. Također i za kupnju poljoprivrednoga zemljišta i kupnju matičnoga stada, a sve namijenjeno primarnoj ekološkoj proizvodnji.

Programom poticanja županija će od ove godine, provoditi i mjeru “Uvođenje ekološke i lokalne hrane u javne institucije”. Njome se žele uspostaviti kratki lanci opskrbe kojima će se lokalni i ekološki poljoprivredni proizvođači povezati s javnim institucijama; prvenstveno osnovnim i srednjim školama i specijalnim bolnicama (“Naftalan” i Gornja Bistra). U suradnji s gradovima i općinama ova se mjera može proširiti i na dječje vrtiće.  

Poticat će se projekti i aktivnosti kojima se unapređuje povezivanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, podiže razina znanja u poljoprivredi, poboljšavaju uvjeti za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru, razvijaju prepoznatljivi oblici selektivnog turizma i jačaju prepoznatljive tradicijske vrijednosti.

Poticanja i u šumarstvu

Poticat će se i ulaganja u sektoru šumarstva i već spomenuto preusmjerenje cjelokupnoga gospodarstva u ekološku poljoprivredu. Mjere za razvoj ruralnoga prostora obuhvaćaju i dodjelu kapitalne pomoći gradovima i općinama za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u funkciji razvoja poljoprivrede i šumarstva. Također i gradnju, adaptaciju, sanaciju ili opremanje objekata društvene namjene i područnih škola.

Također, najslabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave (od I. do IV. skupine razvijenosti) sufinancirat će se program predškolskog odgoja i obrazovanja. Dodijelit će se i potpore za povećanje energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima. Novac je predviđen i za organizaciju gospodarskih manifestacija od značaja za Zagrebačku županiju.

 class=