Ministarstvo poljoprivrede u prosincu je provelo javno savjetovanje u vezi novog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. U ovom članku donosimo najbitnije odredbe navedenog Pravilnika kojima se propisuju uvjeti, sadržaj te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske. U digitalnom grafičkom obliku vodi je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća i člankom 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2022/1172;

2) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz šifrarnika u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

3) zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta« je dokument Agencije za plaćanja koji sadrži ARKOD podatke dobiven nakon unosa podataka u sustav uz nazočnost poljoprivrednika;

4) brza terenska provjera« je terenska provjera prihvatljivosti ARKOD podataka koju provodi Agencija za plaćanja;

5) jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva JIBG) je broj koji za svako gospodarstvo upisano u Registar farmi dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede;

6) privremeno neodržavana parcela je ARKOD parcela na kojoj poljoprivrednik trenutno ne obavlja poljoprivrednu djelatnost utvrđenu Zakonom o poljoprivredi, odnosno ne proizvodi poljoprivredne proizvode niti održava poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj u skladu s pravilnikom koji uređuje provedbu intervencija za izravna plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja.

Sadržaj ARKOD-a

Osnovni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

 • identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele
 • naziv poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika
 • vrsta uporabe zemljišta s pripadajućom šifrom iz šifrarnika u Prilogu I Pravilnika
 • naziv ARKOD parcele (domaće ime)
 • površina ARKOD parcele
 • koeficijent prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake

Agencija za plaćanja može ARKOD parceli dodavati druge raspoložive prostorne podatke. Podaci o ARKOD parceli su javni i dostupni su na ARKOD pregledniku (www.arkod.hr).

Iznimno od navedenog, na ARKOD pregledniku nisu dostupni atributni podaci koji se odnose na minski sumnjiva područja.

Jedinica upisa i najmanje površine

Osnovna jedinica upisa u ARKOD je ARKOD parcela. U ARKOD sustav se evidentiraju sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha. Iznimno od navedenog, u ARKOD sustav evidentiraju se i parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha. Međutim, ARKOD parcela isključuje sljedeće neprihvatljive elemente: nepoljoprivredne površine veće od 100 m², građevinske i infrastrukturne objekte te homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta.

Dokazi o vlasništvu ili posjedu su: izvadak iz zemljišnih knjiga; izvadak iz katastra; ovjereni ugovori o zakupu, prodaji, korištenju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom, privremenom korištenju, koncesiji, plodouživanju, osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, darovanju; pravomoćna sudska presuda/odluka/nagodba i drugo.

Poljoprivrednik koji ima upisano poljoprivredno zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, dužan je do 31.12.2023. dostaviti dokaze ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će isto biti brisano iz ARKOD sustava.

Ako prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD ili zahtjeva za promjenu vrste uporabe već upisanog zemljišta Agencija za plaćanja ne može odrediti vrstu uporabe zemljišta, za upis u ARKOD ili promjenu vrste uporabe poljoprivrednik treba nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaze da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost sukladno propisima koji uređuju područje poljoprivrede.

Nakon upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Agencija za plaćanja izdaje zapisnik koji potpisuje poljoprivrednik, a svojim potpisom jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u ARKOD istiniti i vjerodostojni.

Promjene ARKOD podataka

Promjene ARKOD podataka, ako je došlo do promjene na ARKOD parceli, može inicirati poljoprivrednik ili Agencija za plaćanja. Poljoprivrednik ih je dužan prijaviti podružnici Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od njihova nastanka.

Agencija za plaćanja inicira promjene ARKOD podataka:

 • prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka
 • na temelju rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere
 • na temelju zapisnika/rješenja poljoprivredne inspekcije
 • na temelju administrativnih odluka Agencije za plaćanja
 • na temelju provedene vizualne provjere i rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a
 • na temelju Sentinel satelitskih podataka dostupnih u okviru programa Copernicus i drugih satelitskih podataka,
 • na temelju rezultata Sustava za nadzor površina (Monitoring)
 • na temelju rezultata stručnog nadzora uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji u skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih kultura kratkih ophodnji.

ARKOD parcele u preklapanju

Ako  poljoprivrednik izjavi da koristi ARKOD parcelu koja je u ARKOD-u već upisana kod drugog poljoprivrednika i o tome dostavi dokaz, ista se u ARKOD-u i u zapisniku evidentira kao ARKOD parcela »u preklapanju«. Agencija za plaćanja poziva poljoprivrednike kojima je evidentirano preklapanje ARKOD parcela na sastanak za rješavanje preklapanja, odnosno usklađivanje ARKOD podataka.

Međutim, ako  se poljoprivrednici ne mogu dogovoriti oko korištenja ARKOD parcele, Agencija za plaćanja će nakon provedene administrativne kontrole pridružiti ARKOD parcele u preklopu onom poljoprivredniku koje svoje pravo vlasništva ili posjeda može potkrijepiti dokumentacijom.

Ako se jedan od poljoprivrednika čije su ARKOD parcele u preklapanju ne odazove na sastanak za rješavanje preklapanja, preklapanje se rješava sukladno dokumentaciji na temelju koje poljoprivrednik koji se odazvao na sastanak ima pravo na pridruživanje ARKOD parcele, s time da o provedenoj promjeni Agencija za plaćanja dostavlja obavijest poljoprivredniku koji se nije odazvao na sastanak. Nadalje, ako stranke u preklapanju ne riješe preklapanje dogovorno, a pravo korištenja  nije moguće utvrditi iz priložene dokumentacije o vlasništvu ili posjedu, Agencija za plaćanja preklapanje rješava prema rješenju nadležnog suda.

Brza terenska provjera (BTP)

U svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka, Agencija za plaćanja provodi BTP koristeći AgroTP mobilnu aplikaciju ili fotoaparat, laserski daljinomjer i GPS uređaj minimalne točnosti 1,5 metara. Brza terenska provjera se prema potrebi provodi tijekom cijele kalendarske godine kako bi se utvrdilo korištenje odnosno prihvatljivost ARKOD parcele na dijelu ili na čitavoj površini, s time da se odabir parcela za brzu terensku provjeru vrši temeljem administrativnih provjera.

Nakon obavljenog mjerenja i fotografiranja na terenu, Agencija za plaćanja provjerava podatke i prenosi ih u ARKOD, odnosno o namjeri provođenja brze terenske provjere i o njenim rezultatima ne obavještava poljoprivrednika, osim u slučaju utvrđene nepravilnosti.

Prethodni članakPosavska kukmasta kokoš postaje izvorna pasmina domaćih životinja
Sljedeći članakObavijest o objavi odluka za Nacionalne potpore i vezane za Privremeni okvir COVID-19
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.