Uredba je podijeljena u više cjelina, i to I. Opće odredbe, (članak 1.), II. Obrazac gospodarskog programa, (članci 2.-3.), III. Vrednovanje gospodarskog programa (članci 4.-9.). Sastavni dijelovi ove Uredbe su i obrasci, te prilozi (Prilog 2C: Obrazloženje pojedine sastavnice gospodarskog programa, Prilog II 2d Obrazloženje pojedine sastavnice gospodarskog programa za zakup ribnjaka. Napominjemo, da sve odredbe sadržane u ovoj Uredbi poprimaju svoj pravni značaj i smisao, isključivo ukoliko se promatraju zajedno s komparativnim odredbama u pojedinim Prilozima.

Obrazac Gospodarskog programa

Odredbom sadržanom u članku 1. (Opće odredbe) Uredbe propisan je obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Gospodarski program), koji je sastavni dio ponude sudionika javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (države) daje u zakup i zakup za ribnjake, te način vrednovanja Gospodarskog programa. Odredbama članka 2. Uredbe propisano je da je Obrazac Gospodarskog programa (Obrazac) koji ispunjavaju sudionici javnog poziva kojim se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup i zakup za ribnjake propisan Prilogom I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Odredbama sadržanim u članku 3. Uredbe propisano je da sudionici javnog poziva ispunjavaju Obrazac na računalu, šalju elektronički, te ispisane obrasce potpisuju i šalju poštom kao sastavni dio ponude za zakup. Način elektroničkog slanja, odnosno adresa elektroničke pošte na koju se šalje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta bit će navedena u javnom pozivu. 

Popunjeni Obrazac (Prilog I. OGP br. 1. – 5.) sastavni je dio ponude sudionika javnog poziva za zakup, te ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Popunjeni Obrazac (Prilog I. OGPR br. 1. – 4.) sastavni je dio ponude sudionika javnog poziva za zakup za ribnjake, te ugovora o zakupu za ribnjake.

Vrednovanje gospodarskog programa

U dijelu III. (Vrednovanje gospodarskog programa, članci 4.-9.), odredbama članka 4. propisano je da je Tablica vrednovanja Gospodarskog programa (Tablica vrednovanja) propisana Prilogom II.a za zakup i Prilogom II.b za zakup za ribnjake, koji su sastavni dijelovi ove Uredbe. Odredbama sadržanim u članku 5. propisano je da Sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti bodove samo po jednoj od sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao specifični bodovi. Najveći broj specifičnih bodova koje sudionik na javnom pozivu može ostvariti za sastavnicu iz stavka 1. ovoga članka je 20 bodova. Odredbama sadržanim u članku 6. Uredbe propisano je da sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti bodove po svakoj od sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao opći bodovi. Najveći broj općih bodova koje sudionik na javnom pozivu može ostvariti po sastavnicama iz stavka 1. ovoga članka, je 40 bodova. Člankom 7. Uredbe propisano je da se specifični bodovi iz članka 5. ove Uredbe i opći bodovi iz članka 6. ove Uredbe zbrajaju i čine vrijednost i ocjenu Gospodarskog programa svakoga pojedinog sudionika na javnom pozivu za zakup.Najveći broj bodova iz stavka 1. ovoga članka koje sudionik na javnom pozivu za zakup može ostvariti na temelju Gospodarskog programa je 60 bodova. Odredbama članka 8. propisano je da sudionik na javnom pozivu za zakup za ribnjake može ostvariti bodove po sastavnicama čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.b. Najveći broj bodova koje sudionik na javnom pozivu za zakup za ribnjake može ostvariti na temelju Gospodarskog programa je 60 bodova. Člankom 9. propisano je da su obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup, te tablice izračuna uvjetnih grla (Tablica 1.), potrebne radne snage (Tablica 2.) i potrebne mehanizacije (Tablica 3.) propisani Prilogom II.c, koji je sastavni dio ove Uredbe, a obrazloženje pojedine sastavnice Gospodarskog programa za zakup za ribnjake propisano je Prilogom II.d, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Sastavnice Gospodarskog programa za Zakup

Specifični bodovi

""1. Sastavnica – Držanje stoke bez odgovarajućeg zemljišta – vrednuje se broj uvjetnih grla po ha u protekloj godini (Tablica 1. u Prilogu II. c). Broj uvjetnih grla na gospodarstvu dokazuje se izvodom iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ).
2. Sastavnica – Sjemenska proizvodnja – vrednuje se dužina bavljenja proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva. Dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.
3. Sastavnica – Trajni nasadi – ponuditelji koji imaju trajne nasade i registrirane objekte za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda koji kapacitetom premašuju proizvodnju koju sada imaju dobivaju najveći broj bodova. Najmanji broj bodova u ovoj sastavnici dobivaju ponuditelji koji nemaju trajni nasad, ali ga namjeravaju podići – početnici. Dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Registar objekata u poslovanju s hranom.
4. Sastavnica – Povrćarstvo, cvjećarstvo – najveći broj bodova dobiva ponuditelj koji ima objekte za skladištenje, doradu ili preradu proizvoda. Vrednuje se s manjim brojem bodova povećanje proizvodnje, sljedeći kriterij po bodovima je planirano unaprjeđenje tehnologije, a najmanji broj bodova dobivaju novi poljoprivrednici – početnici. Za povrćarstvo se dokazuje preslikom rješenja o upisu u Registar objekata u poslovanju s hranom.
5. Sastavnica – Ratarstvo i ostalo – vrednuju se proizvodnja hrane te posjedovanje objekta za skladištenje, doradu ili preradu. Sljedeći kriterij prema bodovima je povećanje proizvodnje, najmanji broj bodova dobivaju novi poljoprivrednici – početnici. 5 bodova dobivaju i podnositelji zahtjeva koji su dosadašnje zemljište koristili na temelju potvrda i zadržavaju razinu proizvodnje. Dokazuje se preslikom rješenja o upisu u Registar objekata u poslovanju s hranom.

Opći bodovi

""6. Sastavnica – Zaposleni radnici – ocjenjuje se broj zaposlenih radnika sukladno kriteriju potrebnog broja radnika po ha, a prema određenoj vrsti proizvodnje (Tablica 2. u Prilogu II. c). Najviše se boduje onaj tko prema tom kriteriju ima potreban broj ili veći broj radnika po ha, a najmanje onaj tko ima 30 % manje od potrebnog broja radnika po ha za određenu proizvodnju. Broj zaposlenih se odnosi na proizvodnju prijavljenu na javnom pozivu kroz obrasce Gospodarskog programa. Također se uzima u obzir i proporcionalno se računa sezonska radna snaga (računa se puno radno vrijeme). Dokaz toga za pravne osobe su interni akti, a za OPG i obrte transakcija 117.
7. Sastavnica – Novozaposleni – bodove dobivaju ponuditelji koji planiraju zaposliti nove radnike pri čemu vrednovanje ovisi o broju novozaposlenih. Realizacija zapošljavanja ocjenjuje se u Izvješću o provedbi Gospodarskog programa.
8. Sastavnica – Posjedovanje potrebne mehanizacije – najveći broj bodova dobivaju ponuditelji sa postojećom mehanizacijom, manji broj bodova dobivaju oni koji planiraju kupnju mehanizacije (Tablica 3. u Prilogu II. c). Dokazuje se preslikom prometne knjižice koja mora glasiti na nositelja ili člana OPG-a, vlasnika obrta te zadrugu ili tvrtku.
9. Sastavnica – Tehničko-tehnološka cjelina – udaljenost tehničko-tehnološke cjeline boduje se u ovisnosti ima li ponuditelj stočnu farmu ili objekt za skladištenje/doradu/preradu ili samo poljoprivredno zemljište. Tako najveći broj bodova dobivaju oni čija se farma/objekt nalazi na udaljenosti do 1 km, a u slučaju da ima samo zemljište, oni koji se nalaze neposredno uz zemljište za koje je objavljen javni poziv. Bodovi se dobivaju samo po jednoj od ovih situacija.
10. Sastavnica – Registrirano sjedište ili objekt na području JLS za koju se raspisuje javni poziv ili susjedne JLS – ponuditelji registrirani duže od 5 godina na području JLS za koju se raspisuje natječaj dobivaju najveći broj bodova, a najmanji broj bodova dobivaju ponuditelji registrirani kraće od 2 godine.
11. Sastavnica – Osigurano tržište za proizvode – ponuditelji koji imaju ugovore o prodaji dobivaju veći broj bodova, a manji broj bodova ponuditelji koji prodaju svoje proizvode izravnom prodajom.
12. Sastavnica – Bavljenje poljoprivredom kao primarnom djelatnošću – ponuditelji kod kojih se više osoba iz OPG-a bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću dobivaju najveći broj bodova. Manji broj bodova dobiva onaj ponuditelj kod kojeg se samo nositelj OPG-a ili vlasnik obrta bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću kao i ponuditelj kojemu je po NKD-u poljoprivreda primarna djelatnost.
""13. Sastavnica – Stručna sprema (poljoprivredna) – najviše se vrednuju oni ponuditelji kod kojih nositelj ili član OPG-a, odnosno vlasnik obrta ili djelatnik obrta, ili odgovorna osoba/tehnolog imaju titulu dr. sc. iz polja poljoprivrede, a najmanje oni sa SSS poljoprivredne struke. Osoba na koju se ostvaruju bodovi po ovoj sastavnici mora biti član OPG-a, odnosno zaposlen u obrtu ili pravnoj osobi najmanje godinu dana od prijave na javni poziv.
14. Sastavnica – Ekonomski pokazatelji – boduju se ostvarena dobit, zatim ostvarena operativna dobit (EBIT), te pozitivan EBITDA. Pri čemu EBIT predstavlja operativnu dobit, odnosno dobit prije oporezivanja i kamata (eng. Earnings Before Interests and Tax), dok EBITDA predstavlja operativnu dobit prije amortizacije (eng. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization).
15. Sastavnica – Ekološka i/ili integrirana proizvodnja – ponuditelj u kojeg je više od 50% trenutne proizvodnje u sustavu ekološke i/ili integrirane po ovom kriteriju dobiva bodove, s tim da se ekološka proizvodnja boduje sa više bodova od integrirane, bodovi se ne zbrajaju. Površine poljoprivrednog zemljišta dobivene na predmetnom javnom pozivu također moraju biti u sustavu ekološke i/ili integrirane čija se realizacija ocjenjuje se u Izvješću o provedbi Gospodarskog programa.
16. Sastavnica – Broj godina u Upisniku – ponuditelj upisan u Upisnik više od 2 godine dobiva veći broj bodova, a manji dobiva ponuditelj koji je upisan u Upisnik kraće od 2 godine. Prigodom pregleda sastavnica, potrebno je voditi računa o Tablici 1 (Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje), Tablici 2 (Potrebna radna snaga po jedinici površine pojedine proizvodnje), i Tablici 3 (Potrebna mehanizacija po jedinici površine/kapacitetu pojedine proizvodnje).

""

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakEgzotične šnite
Sljedeći članakMozzarella
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.