Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu izazvao je proteklih tjedana burne reakcije, ponajviše zbog smanjenja potpora za nasade oraha i lijeske, o čemu je više riječi posvećeno u idućim člancima u ovom broju Gospodarskog lista. Na početku donosimo najbitnije odredbe koje se odnose na izravne potpore poljoprivredi u 2020.g.

Ukazujemo na činjenicu da je zbog utjecaja COVID-19 virusa na kompletnu gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj, pa tako i na poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede podnijelo zahtjev Europskoj komisiji radi dobivanja suglasnosti za produženje rokova za prijavu jedinstvenog zahtjeva za potporu te su isti produženi s 15. svibnja na 15. lipnja 2020. godine.

Kao sastavni dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja, s tim da je IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u isključivoj nadležnosti Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Koje kategorije potpora obuhvaća jedinstveni zahtjev ?

Jedinstveni zahtjev za potporu obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

a) za dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište i

b) aktiviranje prava na plaćanje

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

3. preraspodijeljeno plaćanje

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. program za male poljoprivrednike

6. proizvodno vezanu potporu za:

a) krave u proizvodnji mlijeka

b) tov junadi

c) ovce i koze

d) krave dojilje

e) povrće (osim krumpira)

f) voće (osim maslina)

g) šećernu repu

h) proteinske krmne kulture

7. mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače, očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja predviđene Programom ruralnog razvoja:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene:

– 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama:

– 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

– 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

– 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

– 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

– 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

– 10.1.6. Uspostava poljskih traka

– 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

– 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

– 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

– 10.1.10. Održavanje suhozida

– 10.1.11. Održavanje živica

– 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

– 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

– 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

– 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i

– 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

– 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode i

– 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

– 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima

– 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima i

– 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima

Mjera 14 Dobrobit životinja:

– 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (mliječne krave, tovna junad, telad)

– 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov)

– 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (brojleri, nesilice, purani)

– 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i

– 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Popunjavanje jedinstvenog zahtjeva za potporu

Potencijalni korisnik popunjava jedinstveni zahtjev elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr., koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

Također, za one mjere koje su već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije do 30. lipnja umjesto do 1. lipnja 2020. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

Iznimno, od navedenog roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, isti se može podnijeti do najkasnije 10. srpnja umjesto do 9. lipnja 2020. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja prema Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 640/2014. Nakon isteka roka za zakašnjele zahtjeve, zahtjev se smatra nedopuštenim osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti.

Prijava svih površina i aktivni poljoprivrednik

Korisnik u jedinstvenom zahtjevu mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima obavlja poljoprivrednu aktivnost, bez obzira podnosi li za njih ili ne podnosi zahtjev za potporu, s tim da je korisnik programa izravnih plaćanja aktivni poljoprivrednik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i obavlja poljoprivrednu djelatnost. Pravne i fizičke osobe mogu dokazati da su aktivni poljoprivrednici ako do 15. listopada 2020. godine dostave Agenciji za plaćanja podatke o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupnim prihodima za 2019. kalendarsku godinu 

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore su:

1. upis u Upisnik poljoprivrednika

2. ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti

4. upis svih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se koriste u ARKOD sustav i ostale propisane registre

5. upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke

6. pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije

7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora

8. ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

9. omogućavanje provedbe kontrola na terenu te svih drugih kontrola nadležnih tijela

10. poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu.

Prethodni članakTrebamo li dozvoliti urbano pčelarenje?
Sljedeći članakPrva ljubav
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.