Prema članku 5 Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/2018 i 32/19) OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti. Temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Isti članak definira ekonomsku veličinu poljoprivrednoga gospodarstva koja se iskazuje kao standardni ekonomski rezultat – SO vrijednost za Standardni prinos (SO od engleskog Standard output) i označava ukupni standardni ekonomski rezultat poljoprivrednoga gospodarstva. Izračunava se prema međunarodnoj metodologiji – FADN kalkulatoru sukladno odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji.

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i Pravilnik o upisniku OPG-ova (NN 62/19) omogućuje da se organizacijski oblik OPG-a izdvoji od ostalih mogućih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva (samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – SOPG, obrt, trgovačka društva, zadruge).

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – SOPG definira Zakon o poljoprivredi (NN 118/2018) kao fizičku osobu poljoprivrednika koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje. Temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka vrijednosti od 3.000 eura.

Prag za upis u Upisnik OPG-ova

Dakle, ekonomska veličina od 3.000 eura čini prag na temelju kojega se razdvajaju OPG-ovi od SOPG-ova, te se ona poljoprivredna gospodarstva s ekonomskom veličinom iznad 3.000 eura upisuju u Upisnik OPG-ova, dok se oni ispod 3.000 eura upisuju u Upisnik poljoprivrednika.

Promjena organizacijskog oblika je moguća u slučaju porasta ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) tijekom kalendarske godine, upisa u registar poreznih obveznika (porez na dohodak ili porez na dobit) ili na vlastiti zahtjev ako će u sljedećoj godini prijeći EVPG od 3.000 EUR.

Postavlja se pitanje na koji način je moguće izračunati ekonomsku veličinu gospodarstva?

Kao što smo ranije naveli, ekonomska veličina gospodarstva se definira kao standardni ekonomski rezultat (SO). Predstavlja novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze. U biljnoj proizvodnji se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke ili pčelinju zajednicu.

Ekonomska veličina se računa kao potencijalni prihod kojega gospodarstvo može ostvariti na temelju proizvodnje koje na gospodarstvu postoji, na način da se množi površina kulture koju gospodarstvo posjeduje/broj grla stoke/pčelinjih zajednica sa SO koeficijentom čija je vrijednost unaprijed definirana. Ukupna ekonomska veličina gospodarstva dobiva se kao zbroj SO vrijednosti svake proizvodnje koja na gospodarstvu postoji.

Primjer određivanja ekonomske veličine

Primjer: poljoprivredno gospodarstvo se nalazi u kontinentalnoj regiji Hrvatske te proizvodi kukuruz na površini od 1 ha, suncokret na površini od 0,2 ha, ima 3 ha livada i uz to dvije mliječne krave. Kolika je ekonomska veličina ovoga gospodarstva?

Najjednostavniji način izračuna je korištenje EVPG kalkulatora kojega možete naći na stranicama Ministarstva poljoprivrede. U tom kalkulatoru dobit ćete Excel tablicu u kojoj prvo morate odabrati regiju u kojoj se gospodarstvo nalazi. Broj 1 označava kontinentalnu Hrvatsku, a broj 2 jadransku. Nakon toga unosite osnovne podatke gospodarstva u tablicu. To su naziv gospodarstva, MIBPG, adresa, kontakt broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte (e-mail).

Potom se pristupa unosu podataka o proizvodnji i to na način da se podaci o biljnoj proizvodnji (hektari) unose na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu), a podaci o stočarskoj proizvodnji (broj grla) na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, JRDŽ, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu) s time da uneseni podaci moraju odgovarati razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, a koje odgovara kalendarskoj ili proizvodnoj godini.

Treba napomenuti da je broj ha u biljnoj proizvodnji potrebno temeljiti isključivo na podacima iz ARKOD-a, a broj grla stoke na podacima iz JRDŽ-a, i to na dan izdavanja Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednika. Ako postoje proizvodnje koje nisu zavedene u administrativnim izvorima (gljive, puževi, ostala perad) podaci se unose na temelju popratnih dokaza kao što su: evidencija prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ugovori o uslužnom tovu, držanju, kooperaciji, ugovori za otkup proizvoda, rješenja o upisu u odgovarajuće registre.

Dakle, u našem slučaju u bijela polja ćemo unijeti pod kukuruz u zrnu 1 ha, pod suncokret 0,2 ha, pod livade i trajne pašnjake 3 ha te pod mliječne krave 2 grla te će nam excel automatski izračunati da je ekonomska veličina gospodarstva 6.448,96 EUR, da se gospodarstvo nalazi u razredu ekonomske veličine 3 (4.000 do 8.000 EUR), te da je u tipu 450 (mliječna goveda).

Na ovaj način svaki poljoprivrednik može sebi sam izračunati ekonomsku veličinu, ali kad se podnose Zahtjevi za potporu za mjere iz Programa ruralnog razvoja korisnici moraju dostaviti službeni dokument iz kojega je vidljiva ekonomska veličina gospodarstva. Za to se potrebno obratiti djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede koji su zaduženi za izdavanje Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva.

Prethodni članakTrend kretanja cijena maslinovog ulja
Sljedeći članakU „Trezoru sudnjeg dana“ pohranjene i hrvatske primke
dr. sc. Vesna Očić
Vesna Očić radi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak-viši suradnik. Vesna Očić je rođena 1. studenog 1977. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Sveučilištu u Zagrebu akademske godine 1996./97. upisuje na Agronomskom fakultetu studij Bilinogojstvo na kojem je diplomirala 12. rujna 2002. Po završetku studija zapošljava se kao znanstveni novak na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Akademski stupanj doktora znanosti stječe 29. ožujka 2012. obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj krmnoga slijeda na dohodak proizvodnje kravljega mlijeka”. U suradničko zvanje asistenta izabrana je 01. prosinca 2003, a u zvanje viši asistent 2012. godine. Suradnica je u nastavi na dva modulu na preddiplomskim i četiri modula na diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet. Pristupnica se stručno se usavršavala na Montana State University, SAD i Wageningen UR Centre for Development Innovation, Nizozemska. Članica je Hrvatskog agroekonomskog društva.