Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi Pravilnik  o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (Narodne novine, broj 7/21), kojim se propisuju postupci primjenjivi na državne potpore sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju kao i potpore male vrijednosti, a primjenjuje se od 4. veljače ove godine.

Prijava državne potpore

Kod prijave prijedloga državne potpore za koju postoji obveza prijave Europskoj komisiji, davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu poljoprivrede u pisanom i elektroničkom obliku prijedlog Programa ili pojedinačne državne potpore radi prijave Europskoj komisiji, s  time da iste uz popunjene obrasce sadrži prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente nužne za provedbu postupka ocjene usklađenosti državne potpore s važećim propisima Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede na koje se davatelj državne potpore poziva. Nakon toga, Ministarstvo poljoprivrede u roku od 45 dana od dana primitka potpunog prijedloga daje mišljenje o usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

Naime, ako Ministarstvo poljoprivrede utvrdi da je prijedlog usklađen s pravilima o državnim potporama, bez odgode prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja državne potpore. Međutim, ako utvrdi da prijedlog nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s pravilima o državnim potporama, predlaže u pisanom obliku davatelju državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti. Davatelj državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune u roku koji odredi Ministarstvo poljoprivrede, a koji ne može biti dulji od 45 dana.

Ministarstvo poljoprivrede prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku ispravljenog prijedloga ako utvrdi da je prijedlog usklađen s pravilima o državnim potporama, s time da davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu prije odobrenja Europske komisije.

Prijava prijedloga izuzete državne potpore

Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu poljoprivrede prijedlog državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji radi dobivanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori kako bi nakon toga Ministarstvo poljoprivrede dalo mišljenje na prijedlog najkasnije u roku od 45 dana od primitka potpunog prijedloga državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji te usklađenosti s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

Međutim, ako Ministarstvo poljoprivrede utvrdi da je prijedlog usklađen s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori, bez odgode šalje prijedlog programa izuzete državne potpore ili pojedinačne izuzete državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja. Nadalje, davatelj izuzete državne potpore ne može dodijeliti izuzetu državnu potporu prije primitka obavijesti Europske komisije s identifikacijskim brojem potpore.

Prijava prijedloga potpore male vrijednosti i davanje mišljenja

Davatelj potpore male vrijednosti dostavlja Ministarstvu poljoprivrede prijedlog potpore male vrijednosti radi dobivanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom de minimis uz koji prilaže popunjeni obrazac prijave potpore male vrijednosti koji se preuzima u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Naime, ako Ministarstvo poljoprivrede utvrdi da je dostavljen prijedlog potpore male vrijednosti potpun i usklađen s pravilima o potporama male vrijednosti, daje mišljenje o usklađenosti prijavljenog prijedloga potpore male vrijednosti u roku od 30 dana od primitka potpunog prijedloga.

Davatelj potpore male vrijednosti ne može dodijeliti potporu male vrijednosti bez pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga s pravilima o potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede. Davatelj potpore male vrijednosti koji će izmijeniti planirani iznos potpore za više od 20 %, dužan je o tome dostaviti Ministarstvu poljoprivrede obavijest u roku od 30 dana od dana promjene.

Zahtjeve Europske komisije za dodatnim pojašnjenjima i dostavom dokumentacije davateljima državnih potpora te pojašnjenja i dokumentaciju davatelja državnih potpora Europskoj komisiji prosljeđuje Ministarstvo poljoprivrede.

Naime, nakon što Europska komisija odluči o prijavljenom prijedlogu Programa ili pojedinačne državne potpore, Ministarstvo poljoprivrede o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore kako bi on nakon odobrenja prijedloga Programa, odnosno prije dodjele državnih potpora, objavio Program na svojim mrežnim stranicama.

Mrežne stranice Ministarstva poljoprivrede sadrže objedinjene podatke o programima državnih potpora i pojedinačnim državnim potporama, s time da davatelji državne potpore vode detaljnu evidenciju s informacijama i pratećom dokumentacijom koja se čuva deset godina od datuma dodjele jednokratne potpore ili dodjele posljednje potpore na temelju Programa potpora.

Prikupljene podatke o dodijeljenim državnim potporama, u skladu s pravilima o državnim potporama, Ministarstvo poljoprivrede dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Kumulacija dodijeljenih sredstva državne potpore

Ukupni iznos dodijeljenih sredstva državne potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore iz Uredbe o izuzetoj državnoj potpori, Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 204, 1. 7. 2014.), a za potpore male vrijednosti Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i Program po kojem je državna potpora dodijeljena.

Davatelj državne potpore mora zatražiti od korisnika državne potpore i izjavu da za iste prihvatljive troškove za koje mu se dodjeljuju sredstva nije primio potporu iz drugih izvora ili koji iznos sredstava za iste prihvatljive troškove je već primio iz drugih izvora.

Izvješćivanje o državnim potporama i izuzetim državnim potporama

Davatelj državne potpore dužan je voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora, te Ministarstvu poljoprivrede dostavljati godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama, u pisanom i elektroničkom obliku na pripadajućem obrascu  koji se preuzima u elektroničkom obliku s mrežne stranici Ministarstva poljoprivrede.

Nadalje, davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede navedeno izvješće najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, time da onaj davatelj koji u prethodnoj godini nije dodjeljivao državne potpore dužan je o tome dostaviti Ministarstvu poljoprivrede izjavu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvješćivanje o dodijeljenim potporama male vrijednosti

Davatelj potpore male vrijednosti vodi zasebnu evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti, te dostavlja Ministarstvu poljoprivrede izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti. Međutim, onaj davatelj potpore male vrijednosti koji u prethodnoj godini nije dodjeljivao potpore male vrijednosti na temelju odobrenog Programa dužan je o tome dostaviti Ministarstvu poljoprivrede izjavu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo poljoprivrede vodi registar svih državnih potpora dodijeljenih u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku.  

Isplata prve rate potpora kreće 17. veljače 

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je da u srijedu, 17. veljače 2021. godine započinje isplata prve rate izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od gotovo 2,3 milijardi kuna. Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje te za mlade poljoprivrednike. 

U prvoj rati isplatit će se i proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve te potpore male vrijednosti za: duhan, maslinovo ulje, rasplodne krmače, mliječne krave, očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara. Također će u prvoj rati biti isplaćena potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja Potpora područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima  (Mjera 13) i Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (M10.1.9). 

U ožujku i travnju započinje isplata potpora poljoprivrednicima za Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (Mjera 10), Dobrobit životinja (Mjera 14), Ekološki uzgoj (Mjera 11) te Proizvodno vezanu potporu za tov junadi.  

Podsjetimo, u studenom 2020. godine poljoprivrednicima je isplaćen predujam izravnih plaćanja u iznosu od 1,6 milijarde kuna što je gotovo 300 milijuna kuna više nego godinu prije.  

Također, tijekom siječnja je isplaćeno 93 milijuna kuna potpore za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za područja koja su pogođena katastrofalnim potresom i poplavama. 

Kroz sve oblike Izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja poljoprivrednicima će se ove godine isplatiti ukupno 4,1 milijardi kuna, temeljem podnesenih jedinstvenih zahtjeva za potporu u 2020. godini. U završnom dijelu odobravanja isplate slijedi poravnanje računa za sve potpore te će kroz poravnanje biti isplaćeno oko 100 milijuna kuna.

Prethodni članakPrijeti li Hrvatskoj nestašica sjemena ?
Sljedeći članakGorak okus nakon zatvaranja šećerana
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.