Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je sredinom listopada natječaje na kojima se dodjeljuju bespovratne potpore za mlade i „male“ poljoprivrednike. Natječaji su otvoreni od 15. studenoga do 28. prosinca ove godine.

Radi se o natječajima za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«; provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« te Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«; provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Navedene podmjere za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava potpore provode se sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 62/16, 101/17 i 111/18.) i Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 91/19, 37/20 i 31/21), s time da su detaljne informacije o navedenom dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Potpora mladim poljoprivrednicima

Svrha natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1 je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja. Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41. godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju za dodjelu sredstava bespovratne potpore pod uvjetima iz ovog natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 152.563.412,00 HRK. Visina javne potpore predstavlja fiksni iznos 50.000,00 EUR/ u protuvrijednosti u kunama. S time da korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu. Intenzitet javne potpore iznosi 100 %  iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Svrha natječaja za tip operacije – 6.3.1. je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području. Time se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika a to su:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru;

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela);

e) te zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća sukladno Prilogu I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 112.500.000,00 HRK. Visina javne potpore predstavlja fiksni iznos 15.000,00 EUR/ u protuvrijednosti u kunama. S time da korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu. Intenzitet javne potpore iznosi 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Način podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora za podmjere 6.1.1. i 6.3.1.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. S time da je dužan kako bi podnio navedeni zahtjev biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Naime, korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za navedeni Natječaj. Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Nju je korisnik dužan ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Provedba postupka dodjele potpora za podmjere 6.1.1. i 6.3.1.

Provedba postupka dodjele potpore na navedene podmjere sastoji se od sljedećih faza:

a. podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu;

b. rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabira;

c. i administrativna kontrola uvjeta prihvatljivosti.

Naime, sam postupak dodjele potpora započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Završava sklapanjem ugovora o financiranju.

Obveza donošenja akata nakon završenog postupka dodjele potpora

Agencija za plaćanja nakon završenog postupka dodjele potpore:

a. donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b. donosi Odluku o odbijanju

c. donosi Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava

d. sklapa s korisnikom Ugovor o financiranju.

Tko sve ima pravo kontrole na terenu?

Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (kontrolori). Ista obuhvaća provedbu kontrole izvršenih usluga, radova i nabavljene opreme. Kod konačne isplate potpore kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni. Kontrolori provode redovnu kontrolu prije isplate. Osim redovne kontrole, mogu na terenu provoditi kontrole u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno. Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

 • pregledati objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju korisnika
 • izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu
 • provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika
 • provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika
 • provjeravati dokumente 
 • provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu
 • provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu
 • provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika
 • provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga
 • provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje
 • izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti i
 • prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

Nadalje, osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Trogodišnje razdoblje nakon konačne isplate potpore

Obveze korisnika i sankcije za neispunjavanje obveza tijekom razdoblja od tri godine od datuma konačne isplate potpore propisane su Prilogom 1 ovoga Natječaja (dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Moguća financijska korekcija

Naime, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdi da korisnik ne ispunjava propisane uvjete, može tražiti od korisnika dodatna pojašnjenja. Također, može mu ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije. Međutim, kada se utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju i/ili ovim Natječajem, na ukupno isplaćeni iznos potpore primijenit će s financijska korekcija. Također može se i tražiti povrat dijela isplaćene potpore ili cjelokupno isplaćene potpore. Također će neispunjenje obveza u trogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore rezultirati i donošenjem odluke o povratu dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene potpore.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članak3,42 milijarde eura za hrvatsku poljoprivredu – na što će se potrošiti?
Sljedeći članakSjemenski uljni lan posijan na 70 hektara
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.