""I. Uvod

Vlada Republike Hrvatske donijela je novi jamstveni Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG- BICRO, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 99/2017, te se primjenjuje počevši od 5. listopada 2017. godine. Dana 30. lipnja 2016. godine prestao je važiti dosadašnji Jamstveni program „POLJOPRIVREDNICI“ koji je bio usvojen temeljem Odluke o usvajanju jamstvenih programa Vlade Republike Hrvatske i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo od 27. travnja 2012, godine (Narodne novine br. 51/12.). Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije više nije od tada izdavala Nova jamstva za osiguranje potraživanja po kreditima za poduzetničke projekte u sektoru poljoprivrede, jer se očekivala izrada novog programa za navedenu ciljnu skupinu poduzetnika nakon završetka ex ante analize od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno, nakon uspostave financijskih instrumenata u okviru Europskih strukturnih investicijskih fondova – skraćeno ESI fondova. Međutim, kako navedeni financijski instrumenti nisu još uspostavljeni, pripremljen je novi Jamstveni program za sektor poljoprivrede u okviru nacionalnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Nastavno na navedeno, jamstveni potencijal Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nije potrebno povećavati jer postoji dovoljno neiskorištenog potencijala za izdavanje jamstava prema predmetnom Jamstvenom programu za poljoprivrednike. Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12,56/13,121/16) propisano je da kriterije i uvjete za davanje jamstava na kredite utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji se objavljuju u javnim glasilima, time da pojedine odluke o davanju jamstava za kredite donosi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

II. Jamstveni program „Poljoprivrednici”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede, time da je cilj ovog Programa potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.

III. Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju oni subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:
• su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
• su u privatnom vlasništvu više od 50%
• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
• imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
• imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
• nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
• imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje

""

IV. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

Jamstvo se u sklopu navedenog Programa ne može izdati za:
1. Djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (knowhow) subjekta malog gospodarstva;
2. Kupnju poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta;
3. Izgradnju/kupnju stambenih prostora;
4. Izgradnju/kupnju poslovnih prostora radi prodaje;
5. Izgradnju/kupnju poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva;
6. Kupnju pokretnina radi prodaje;
7. Kupnju nekretnina i pokretnina od povezanih osoba;
8. Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
9. Mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, UVJETI JAMSTVENOG PROGRAMA revolving kredite, te okvire za garancije, kredite i sl.;
10. Refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora;
11. Investicije koje služe u osobne svrhe;
12. Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno propisima o potporama male vrijednosti.

""

V. Potpora male vrijednosti (de minimis) i državna potpora (aber)

Ovim Programom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICROa i/ili državna potpora (ABER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede HAMAG-BICRO-a.

VI .Način podnošenja prijave za izdavanje jamstva

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji (banci) zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a, time da ista dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga uz potrebnu propisanu dokumentaciju.

VII. Rok važenja jamstvenog programa Poljoprivrednici

Navedeni jamstveni program vrijedi do iskorištenja sredstava, a najduže do uvođenja financijskih instrnmenata u sektoru poljoprivrede iz ESI fondova ili do 31. prosinca 2018. godine.

Prethodni članakIzraelski ministar poljoprivrede prvi put u Hrvatskoj- stiže nam ekspertiza za navodnjavanje
Sljedeći članakNewsletter 21/2017
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.