""I. Uvod

Vlada Republike Hrvatske donijela je novi jamstveni Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG- BICRO, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 99/2017, te se primjenjuje počevši od 5. listopada 2017. godine. Dana 30. lipnja 2016. godine prestao je važiti dosadašnji Jamstveni program „POLJOPRIVREDNICI“ koji je bio usvojen temeljem Odluke o usvajanju jamstvenih programa Vlade Republike Hrvatske i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo od 27. travnja 2012, godine (Narodne novine br. 51/12.). Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije više nije od tada izdavala Nova jamstva za osiguranje potraživanja po kreditima za poduzetničke projekte u sektoru poljoprivrede, jer se očekivala izrada novog programa za navedenu ciljnu skupinu poduzetnika nakon završetka ex ante analize od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno, nakon uspostave financijskih instrumenata u okviru Europskih strukturnih investicijskih fondova – skraćeno ESI fondova. Međutim, kako navedeni financijski instrumenti nisu još uspostavljeni, pripremljen je novi Jamstveni program za sektor poljoprivrede u okviru nacionalnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Nastavno na navedeno, jamstveni potencijal Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije nije potrebno povećavati jer postoji dovoljno neiskorištenog potencijala za izdavanje jamstava prema predmetnom Jamstvenom programu za poljoprivrednike. Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12,56/13,121/16) propisano je da kriterije i uvjete za davanje jamstava na kredite utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji se objavljuju u javnim glasilima, time da pojedine odluke o davanju jamstava za kredite donosi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

II. Jamstveni program „Poljoprivrednici”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede, time da je cilj ovog Programa potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.

III. Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju oni subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:
• su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
• su u privatnom vlasništvu više od 50%
• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
• imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
• imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
• nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
• imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje

""

IV. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

Jamstvo se u sklopu navedenog Programa ne može izdati za:
1. Djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (knowhow) subjekta malog gospodarstva;
2. Kupnju poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta;
3. Izgradnju/kupnju stambenih prostora;
4. Izgradnju/kupnju poslovnih prostora radi prodaje;
5. Izgradnju/kupnju poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva;
6. Kupnju pokretnina radi prodaje;
7. Kupnju nekretnina i pokretnina od povezanih osoba;
8. Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
9. Mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, UVJETI JAMSTVENOG PROGRAMA revolving kredite, te okvire za garancije, kredite i sl.;
10. Refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora;
11. Investicije koje služe u osobne svrhe;
12. Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno propisima o potporama male vrijednosti.

""

V. Potpora male vrijednosti (de minimis) i državna potpora (aber)

Ovim Programom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICROa i/ili državna potpora (ABER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede HAMAG-BICRO-a.

VI .Način podnošenja prijave za izdavanje jamstva

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji (banci) zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a, time da ista dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga uz potrebnu propisanu dokumentaciju.

VII. Rok važenja jamstvenog programa Poljoprivrednici

Navedeni jamstveni program vrijedi do iskorištenja sredstava, a najduže do uvođenja financijskih instrnmenata u sektoru poljoprivrede iz ESI fondova ili do 31. prosinca 2018. godine.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakIzraelski ministar poljoprivrede prvi put u Hrvatskoj- stiže nam ekspertiza za navodnjavanje
Sljedeći članakNewsletter 21/2017
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.