""U općim odredbama, člankom 1. definiran je opseg normativnog oblikovanja (vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti.

Što se smatra dopunskom djelatnošću na OPG-u?

U članku 2. definira se značenje pojedinih pojmova koji se pojavljuju u pravilniku (OPG, izravna prodaja, poljoprivredni proizvodi, krajnji potrošač, prerada).

Skrećemo pozornost na odredbu sadržanu u članku 2., stavku 5. kojom se dopunske djelatnosti na OPG-u de finiraju kao djelatnosti koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. »obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo « (u daljem tekstu: OPG) je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse i upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. »izravna prodaja« je prodaja poljoprivrednih proizvoda i/ili prerađevina iz poljoprivrednih proizvoda i/ili nepoljoprivrednih proizvoda i/ili usluga koje OPG proizvodi i prodaje krajnjem potrošaču ne dovodeći u pitanje druge propise;
3. »poljoprivredni proizvodi« jesu proizvodi iz članka 3. točka 2. Zakona o poljoprivredi;
4. »krajnji potrošač« je fizička osoba koja nabavlja hranu za udovoljavanje vlastitih potreba, a ne koristi je niti u jednoj fazi poslovanja s hranom sukladno propisima o hrani;
5. »dopunske djelatnosti na OPG-u« (u daljem tekstu: dopunske djelatnosti) jesu djelatnosti koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a;
6. »prerada« podrazumijeva pojam sukladno propisima o hrani.

Vrste dopunskih djelatnosti

U drugom dijelu Pravilnika (II. Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u), odredbama sadržanim u članku 3. propisane su dozvoljene dopunske djelatnosti na OPGu, a koje su detaljno razrađene u Dodatku I: Popis dopuštenih dopunskih djelatnosti na OPG-u u obliku tabličnog prikaza.

Na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:
1. Izravna prodaja,
2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,
3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,
4. Turizam na OPG-u,
5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,
6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,
7. Usluge u poljoprivredni i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,
8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,
9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u.

(2) izravna prodaja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine:
1. na OPG-u (u dvorištima, proizvodnim objektima OPG-a, kušaonicama i na polju),
2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,
5. prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),
6. dostavom do potrošača,
7. pokretnom prodajom (pokretna vozila, plovila, kolica),
8. prodaja putem automata,
9. kioska,
10. prodaja putem interneta.

Napominjemo da je odredbe ovog članka nužno sagledavati kao popis dopuštenih djelatnosti, a djelatnosti koje nisu navedene u članku 3. i Dodatku I ne smatraju se dopuštenima i ne predstavljaju dopunsku djelatnost kojom se OPG smije baviti sukladno odredbama ovog Pravilnika. Obavljanje dopunskih djelatnosti protivno odredbama ovog Pravilnika može biti sankcionirano sukladno drugim važećim propisima u RH, naročito iz domene poreznog zakonodavstva.

Način i uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u

U ovom dijelu Pravilnika normirani su opći i posebni uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u. Odredbama članka 4. propisano je da za obavljanje dopunske djelatnosti OPG mora ispunjavati i ostale uvjete sukladno posebnim propisima koji uređuju tu djelatnost, odnosno, ukoliko se za obavljanje dopunske djelatnosti na OPG-u traže posebne kvalifikacije za osobe ili posebna tehnološka oprema, OPG neće biti u mogućnosti obavljati dopunsku djelatnost ukoliko ne ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se normiraju takvi uvjeti. Odredbama članka 5. ovog Pravilnika propisano je da je nositelj dopunske djelatnosti nositelj OPG-a ili član OPG-a uz suglasnost nositelja OPG-a, upisan u Upisnik. Za obavljanje iste vrste dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan samo jedan nositelj. Za obavljanje različitih vrsta dopunskih djelatnosti može biti upisano više nositelja. Pri obavljanju dopunske djelatnosti mogu pomagati svi članovi OPG-a koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i radnici na OPG-u sukladno
posebnim propisima.

Odredbom cčlanka 6. propisano je da se dopunska djelatnost mora obavljati na zemljištu i/ili u objektima koje su nositelj ili članovi OPG-a upisali u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, čime se isključuje obavljanje dopunskih djelatnosti izvan zemljišta i/ili objekata koja pripadaju OPG-u koji je prijavio dopunsku djelatnost. 

Odgovarajuća stručna sprema

Skrećemo posebnu pozornost na odredbu sadržanu u članku 7. Pravilnika kojom je propisano da nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju (školsku ili stručnu spremu i stečeno zvanje) potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju obavljanje pojedine dopunske djelatnosti. Navedena je odredba kogitivne (prisilne) naravi, a cilj joj je da se onemogući obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u osobama koje ne raspolažu odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje određene dopunske djelatnosti (npr. točka 3.3. Dodatka I – Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u). Posebni uvjeti za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u normirani su odredbama članka 8. ovog Pravilnika. Dopunska djelatnost prerade hrane obavlja se u registriranim ili odobrenim objektima sukladno propisima o hrani.U okviru dopunske djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u pripremaju se i uslužuju jela, pića i ostali napitci od namirnica koje moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje, a sukladno propisima koji reguliraju ugostiteljsku djelatnost. U okviru dopunske djelatnosti proizvodnje energije iz bio mase, udio sirovina koje potječu s vlastitog OPG-a mora biti najmanje 20% od količine ukupno potrebnih sirovina ne dovodeći u pitanje posebne propise. Odrebom članka 9. propisano je da je dozvoljeni opseg obavljanja dopunske djelatnosti određen visinom godišnjeg dohotka iz dopunske djelatnosti. Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti je ukupni godišnji dohodak izdopunske djelatnosti ostvaren na OPG-u po svim vrstama dopunskihdjelatnosti i po svim nositeljima dopunske djelatnosti. Dozvoljeni prosječni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ne smije biti veći od 50% ukupnog godišnjeg dohotka OPG-a. Odredbama članka 10. ovog Pravilnika propisano je da OPG mora bilježiti primitke i izdatke iz dopunske djelatnosti u Knjizi primitaka i izdataka (Obrazac KPI) i utvrditi godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti. Godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti utvrđuje se kao razlika između primitaka i izdataka iz dopunske djelatnosti tijekom jedne kalendarske godine. Nadalje, odredbom stavka 3. ovog članka propisano je da Evidencija iz stavka 1. i 2. ovoga članka služi kao podloga za provjeru ispunjava li OPG uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika koji se odnose na opseg obavljanja dopunske djelatnosti. Ova Evidencija mora se čuvati najmanje 5 godina. Dio IV., Uvjeti za upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u sadrži odredbe koje se odnose na upis, promjenu i prestanak obavljanja dopunske djelatnosti na OPG-u, a sadržan je u odredbama članka 11. (postupak upisa), članka 12. (promjena podataka i prestanak obavljanja djelatnosti) i članka 13. (provjera uvjeta i ispis iz upisnika).

Drugi dio članka možete pročitati OVDJE

"" 

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakHrvatska udruga mladih poljoprivrednika organizira konferenciju „Mladi na djelu“
Sljedeći članakTalijanski sendvič
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.