S obzirom da se novim Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu  (Narodne novine br. 83/22.), koji se primjenjuje od 26. srpnja 2022. godine, usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, istim su utvrđena nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe.

Kako bi se osigurala cjelovitost zakonodavstva u području higijene hrane, u odredbe ovoga zakona uključene su i određene odredbe Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.), pri čemu su te odredbe prestale važiti u Zakonu o veterinarstvu danom stupanja na snagu ovoga zakona, odnosno 26. srpnja 2022. godine.

Naime, radi se o:

– području praćenja rezidua u hrani životinjskog podrijetla te prekršajnim odredbama u tom području,

– osiguravanju temelja za donošenje pravilnika iz područja hrane životinjskog podrijetla te prekršajnim odredbama u tom području

– osiguravanu temelja za donošenje nacionalnih programa kontrole salmonela te prekršajne odredbe za nepridržavanje istih i

– osiguravanju prekršajnih odredbi u dijelu koji se odnosi na obvezno označavanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.

Navedenim Zakonom se utvrđuju obveze subjekata u poslovanju s hranom u pogledu mikrobioloških kriterija kojima mora udovoljavati hrana koju proizvode i stavljaju na tržište, kao i postupci u slučaju kada se dokaže odstupanje od propisanih mikrobioloških kriterija.

Također se navedenim zakonom osigurava zakonska osnova za donošenje nacionalnih propisa u području higijene hrane kao i zakonska osnova za izradu i provođenje:

1. godišnjeg plana praćenja hrane životinjskog podrijetla. Prijašnjih godina, ovaj se plan donosio temeljem Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/13., 14/14., 56/15. i 32/19.)

2. državnog plana monitoringa rezidua u proizvodima životinjskoga podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi. Prije se ovaj plan donosio temeljem Zakona o veterinarstvu

3. programa državnog monitoringa za praćenje antimikrobne rezistencije u životinja i u hrani životinjskog podrijetla. Prijašnjih godina se ovaj plan donosio temeljem Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

4. plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša. Prijašnjih godina ovaj se plan donosio temeljem Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja odnosno Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

5. nacionalnih programa kontrole salmonela. Prijašnjih godina ovi su se programi donosili temeljem Zakona o veterinarstvu.

Cilj je provedbom navedenih planova odnosno programa osigurati da se na tržište Republike Hrvatske stavlja samo sigurna i zdravstveno ispravna hrana životinjskog podrijetla, odnosno provedba navedenih planova što je preduvjet za nesmetan nastavak prometa odnosno trgovine hranom životinjskog podrijetla unutar zajedničkog europskog tržišta.

Nadležna tijela

Nadležna tijela za provedbu Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, uredbi Europske unije i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva i Državni inspektorat Republike Hrvatske, sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz propisa o službenim kontrolama i podjeli nadležnosti politika sigurnosti hrane iz propisa kojim su uređene politike sigurnosti hrane.

Nadalje, ministarstvo poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi Pravilnik o nacionalnim pravilima izravne opskrbe krajnjeg potrošača malim količinama primarnih proizvoda proizvedenih na vlastitom gospodarstvu subjekta u poslovanju s hranom ili izravne opskrbe krajnjeg potrošača primarnim proizvodima proizvedenih na vlastitom gospodarstvu subjekta u poslovanju s hranom putem lokalnog objekta u maloprodaji.

Subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava, s tim da se za subjekte u poslovanju s hranom koji su sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava uspostavili i provode ga u cijelosti u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičima ili u skladu s pozitivno ocijenjenim vodičima Europske komisije objavljenim u Službenom listu Europske unije smatra da imaju uspostavljen sustav i postupke temeljene na načelima HACCP sustava.

Registracija i odobravanje objekata

Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je registrirati svaki objekt odnosno osigurati odobravanje svih objekata za koje se to zahtijeva, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, time da on ne može započeti obavljati djelatnost u objektu koji podliježe odobravanju bez prethodnog utvrđivanja udovoljavanja uvjetima propisanima propisima o hrani.

Subjekt u poslovanju s hranom u odobrenom objektu može biti svaka fizička ili pravna osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno sudski ili obrtni registar, time da udovoljavanje uvjetima utvrđuje stručno povjerenstvo u skladu s postupkom navedenim u propisu kojim se uređuju službene kontrole hrane i u skladu s pravilnikom koji donosi ministarstvo poljoprivrede na temelju propisa kojim se uređuju službene kontrole hrane.

Nadalje, subjekt u poslovanju s hranom obvezan je pisanim putem obavijestiti ministarstvo poljoprivrede o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Brzo zamrznuta hrana

Brzo zamrznuta hrana koja se stavlja na tržište mora biti u skladu s pravilnikom o brzo zamrznutoj hrani koji donosi ministar zdravstva, uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede, time da se istim propisuje

postupak zamrzavanja, skladištenja, prijevoza, čuvanja u rashladnim vitrinama u maloprodaji te način uzorkovanja i metode mjerenja temperature brzo zamrznute hrane.

Odstupanje od mikrobioloških kriterija

Ako se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od kriterija sigurnosti hrane, takva hrana smatrat će se štetnom za zdravlje ljudi.

Ako se službenim uzorkovanjem ili uzorkovanjem u okviru sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava dokaže odstupanje od propisanih kriterija higijene procesa, taj se proces proizvodnje smatra nezadovoljavajućim u pogledu higijenskih uvjeta proizvodnje.

U tom slučaju subjekt u poslovanju s hranom dužan je poboljšati higijenu proizvodnje ili prilagoditi tehnološke postupke preispitivanjem kontrole procesa ili poboljšati izbor sirovina.

Izvor: Gospodarski kalendar

Prethodni članakZašto je važno rješiti se parazita kod domaćih životinja?
Sljedeći članakAkarinoze – štetne grinje na lišću vinove loze
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.