Posjedujem suvlasnički udio na parceli i to 1046 m2 (pašnjak), na otoku Prvić Šepurine u Šibensko-kninskoj županiji. Zanima me kako mogu ponuditi državi parcelu na prodaju, uz napomenu da drugi suvlasnik ne želi prodati svoj dio?

ODGOVOR

Sukladno članku 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/2018. i 98/19.): Ministarstvo u ime i za račun Republike Hrvatske može radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta otkupiti privatno poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar proizvodno-tehnološke cjeline ili graniči s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina na trošak predlagatelja. Budući da navodite da je predmetna čestica u suvlasništvu fizičkih osoba ne postoji mogućnost otkupa pojedinog suvlasničkog udjela za korist Republike Hrvatske.