Nedavno je priznata oznaka „Dokazana kvaliteta“ za povrće. Ona će biti potvrda potrošaču  da kupuje povrće domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje. Treći Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“, za sektor proizvodnje povrća, podnijela je Zajednica udruga hrvatskih povrćara.

Prvi sektor koji je prepoznao prednost ovog sustava je sektor proizvodnje voća. Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za voće podnijela je Hrvatska voćarska zajednica. Tako se od listopada 2021. godine na tržištu mogu kupiti jabuke označene znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska,“. Uskoro će se na tržištu moći kupiti i druge vrste voća označene ovim znakom. Drugi sektor koji je također prepoznao prednost ovog sustava je sektor konzumnih jaja. Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“ za konzumna jaja podnijela je Udruga za znanost o peradi. Tako se od veljače 2022. na tržištu mogu kupiti konzumna jaja označena ovim znakom.

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promidžbe domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda. Ona proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda; temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima.

Budući da su proizvođači povrća nedavno dobili priliku označiti svoje povrće oznakom „Dokazana kvaliteta“, na primjeru povrćarske proizvodnje pokazat ćemo koje korake mora poduzeti povrćar kako bi koristio tu oznaku. Na početku proizvođač mora odabrati delegirano tijelo te podnijeti zahtjev za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda (povrće) sa Specifikacijom „Dokazana kvaliteta“ povrće.

Potvrđivanje sukladnosti se provodi temeljem Plana kontrole Dokazana kvaliteta za povrće. Taj dokument izrađuje Ministarstvo poljoprivrede. Postupak može pokrenuti proizvođač pojedinačno ili ga može podnijeti skupina proizvođača (grupna certifikacija). Nakon što delegirano tijelo utvrdi da proizvođač proizvod proizvodi u skladu sa priznatom Specifikacijom, izdaje mu Potvrdu o sukladnosti. Tek tada proizvod može biti označen znakom „Dokazana kvaliteta – Hrvatska.“

Potpore za označavanje u sustavima kvalitete

Troškove sudjelovanja u sustavima kvalitete proizvođači mogu financirati putem Mjere 3 Programa ruralnog razvoja. U tijeku je natječaj za provedbu Mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, Podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Natječaj je otvoren od 1. ožujka  u 12.00 sati do zaključno 30. rujna 2022. godine u 12.00 sati. Svrha natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

 class=

Prihvatljivi korisnici Natječaja

Prihvatljivi korisnicisu aktivni poljoprivrednici u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete

– nacionalnom sustavu kvalitete ili

– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (odnosno da nisu podnijeli jedinstveni zahtjev za potporu za mjeru 11), osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa i tipa operacije 3.1.1.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju iznosi 3.000.000,00 kuna. Ista se osiguravaju iz proračuna Europske unije, odnosno iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000,00 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000,00 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama. Iznos godišnje potpore se određuje u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz zahtjeva za isplatu.

Intenzitet potpore može iznositi do 100% iznosa potpore; i to na način da se 85% iznosa osigurava iz proračuna Europske unije, te 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi po ovom javnom pozivu obuhvaćaju:

a) Godišnje troškove sudjelovanja u sustavu kvalitete u skladu s Ugovorom/Sporazumom o poslovnoj suradnji između korisnika i kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda/za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji i to:

  • godišnje troškove sudjelovanja u sustavu kvalitete: Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI),

Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP), Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)

  • godišnje troškove sudjelovanja u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
  • godišnje troškove sudjelovanja u nacionalnom sustavu kvalitete „Dokazana kvaliteta“

b) Troškove stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela u skladu s Ugovorom/Sporazumom o poslovnoj suradnji između korisnika i kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda/za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji i to troškove stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za oznake: Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI),  Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP),  Zajamčena oznaka tradicionalnog specijaliteta (ZTS). Također i troškove stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji, te za oznaku: „Dokazana kvaliteta“ .

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a; s time da je dužan kako bi podnio navedeni zahtjev biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za navedeni Natječaj.

 class=
Prethodni članakStrateški plan ide na popravni!
Sljedeći članakIsplativost uzgoja začinskog bilja
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.