Sjetva ratarskih kultura se obavlja sijaćicama kojih ima različitih modela, a razlikuju se prema opremljenosti, pa tako postoje sijaćice koje su namijenjene za izravnu sjetvu u neobrađeno tlo (“no-till”), pa do onih koje siju u pripremljeno tlo.

Sve vrste sijaćica koje se koriste za sjetvu moraju odgovarati izazovima koje ratarska proizvodnja predstavlja, a jedan od najvećih je skraćenje agrotehničkih rokova (zbog sve kraćeg razdoblja optimalnih uvjeta za sjetvu). Sve sijaćice koje se koriste u današnje vrijeme moraju zadovoljiti visoke kriterije, kao što su preciznost, točnost, brzina, jednostavnost rukovanja, kvaliteta sjetve… Povećanjem brzine rada sijačćice smanjuje se preciznost, a to utječe na sklop biljaka, a samim time i na dobivanje kvalitete i kvantitete prinosa, stoga je bitno znati kako pravilno koristiti sijaćicu. Sijaćice za okopavine (širokoredne usjeve) su mehaničke i pneumatske.

Mehaničke sijaćice rade bez zračne struje, a sastoje se od rotirajućeg sjetvenog koluta koji u sebi ima rupe. Sjetveni koluti mijenjaju se ovisno o potrebnom razmaku unutar reda tako da možemo imati manju ili veću udaljenost. Za ovaj tip sijaćice vrlo je bitno da sjeme bude ujednačeno (kalibrirano) jer na taj način može neometano proći kroz otvore na sjetvenom kolutu čime postižemo ujednačen sklop.

Ako se koristi ovaj tip sijaćice vrlo je bitno napraviti kvalitetnu i ujednačenu predsjetvenu pripremu tla jer ovaj tip ne “upuca” sjeme u tlo pa može doći do različite dubine sjetve i nejednoličnog nicanja. Željezni kotači na mehaničkim sijačicama služe za potiskivanje sjemena, a uz sebe sadrže i spremnik za gnojivo. Za manje površine ovaj tip sijaćice je dovoljan zbog svoje dugotrajnosti i pouzdanosti, a rezervni dijelovi se lako mijenjaju.

Pneumatska sijaćica radi na principu podtlaka (vakuuma) i nadtlaka (ispuhivanje) kojeg stvara ventilator preko kardana od traktora. Vakuum izdvoji samo jednu sjemenku na sjetvenu ploču koja se vertikalno rotira i “upuca” je u brazdicu koju je napravio raoni ulagač sjemena, a nagazni kotač pritišće sloj zemlje uz sjemenku. Na ovaj način bolje se regulira dubina sjetve te samim time postižemo ujednačeno klijanje i nicanje. Prije sjetve potrebno je izvršiti pregled sijaćice i prekontrolirati sve dijelove.

Potrebno je:

 • detaljno očistiti sve dijelove sijaćice,
 • vizualno pregledati sijaćicu,
 • prilagoditi razmak sekcija ovisno o kulturi koja se sije (za soju i šećernu repu to je 50 cm, a za kukuruz i suncokret 70 cm),
 • prilagoditi opruge sijaćeg uređaja (za kukuruz i suncokret oprugu opustiti, a za soju i šećernu repu pritegnuti oprugu),
 • isprazniti sijaći uređaj nakon svake sjetve,
 • provjeriti istrošenost čahura na osovinama pogonskih zupčanika,
 • prije svake sjetve potrebno je provjeriti ispravnost sjetvenih ploča (oblik, broj rupa, promjer rupa),
 • provjeriti zračnost između plastičnog prstena i sjetvene ploče,
 • provjeriti ispravnost skidača viška sjemena (utječe na ravnomjeran raspored zrna u redu),
 • provjeriti usmjerivač (izbacivač) sjemena, a po potrebi ga skinuti,
 • raoni ulagač sjemena mora imati oštro sječivo,
 • provjeriti ispravnost nosača nagaznih kotača i njihov položaj,
 • provjeriti regulator dubine sjetve koji se nalazi na nosaču nagaznih kotača,
 • potrebno je pravilno podesiti zagrtače sjemena,
 • pogonski kotači, lančanici i lanci, četvrtaste osovine i kardansko vratilo moraju biti međusobno vertikalno i usporedbi (paralelno) namješteni,
 • kod postavljanja željene kombinacije lančanika na reduktoru svakako koristiti shemu koja je nalijepljena na unutarnji dio poklopca reduktora,
 • provjeriti usisni ventilator kako bi bili sigurni da će se sjeme priljubit za sjetvenu ploču,
 • provjeriti nategnutost plosnatog remena koji pokreće rotor ventilatora, a sve ležajeve kvalitetno podmazati,
 • pritegnuti usisne cijevi kako ne bi došlo do pada podtlaka,
 • provjeriti pritisak u gumama pogonskih kotača.

Funkcionalnosti i pouzdanosti sijaćice doprinosi i održavanje tokom sjetvenih radova, ali i održavanje nakon sjetvene sezone. Za vrijeme sjetvenih radova potrebno je kontrolirati vijčane spojeve, prazniti i čistiti sjetveni uređaj, očistiti deponator mineralnog gnojiva ili pesticida, ako je korišten, te podmazati ležajeve i lance.

Nakon svake sjetvene sezone sijaćicu je potrebno:

 • isprazniti, očistiti i oprati,
 • izvršiti popravak kvarova,
 • izvaditi sjetvene ploče,
 • pogonske lance zaštititi premazom,
 • popustiti remen ventilatora,
 • opustiti sve opruge,
 • smanjiti tlak u pneumaticima,
 • zaštititi ventilator i kardansko vratilo,
 • zaštititi sijaćicu od korozije,
 • pod pneumatike podmetnuti dasku,
 • oštećene dijelove potrebno je zamjeniti ili popraviti.

U agrotehnici ima jedno važno pravilo: „što krupnije sjeme – dublja sjetva, što sitnije sjeme – pliće polaganje sjemena“. Ako se proizvođači pridržavaju uputa, sjetva će biti kvalitetnije obavljena te će u konačnici biti pozitivna ekonomska računica.