Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“; tipa operacije – 4.1.1 restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva otvoren je od 9. svibnja 2022. g. do 28. srpnja 2022. godine u podne.

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine.

Što se tiče proizvođačkih organizacija, one mogu biti priznate i nakon objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju; uz uvjet da najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva na potporu imaju predan zahtjev za priznavanje statusa proizvođačke organizacije; odnosno da status priznate proizvođačke organizacije imaju najkasnije u trenutku donošenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole.

Fizičke i pravne osobe u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore od dodatnih 20 % za mladog poljoprivrednika to mogu biti i kraće.

Ukupan iznos i visina raspoloživih sredstava javne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 150.000.000,00 HRK.

Od toga:

-90.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije);

-60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO). Što se tiče same visine raspoloživih sredstava javne potpore, najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za:

– korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR;

-korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata); pri tome vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kad zatraže potporu veću od 100.000 EUR. Nju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet navedene javne potpore po ovome javnom natječaju iznosi do 50 %. I to na način da Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Uvjeti za uvećavanje intenziteta potpore

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20 % u sljedećim slučajevima:

1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

 class=

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta. U slučaju koji se odnosi na mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20 %. I to uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi; mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika; mora početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je korisnik pravna osoba; mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (kaznionice, zatvori, zadruge, škole i slično) i zajednički projekti. 

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a; s time da mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Korisnik je u obvezi  podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj; uz napomenu da može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Nju je korisnik dužan ispisati i potpisati. Dužan ju je i dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u APPRRR ovisno o lokaciji ulaganja korisnika.

Kontrolori će provoditi redovnu kontrolu prije isplate; s time da osim redovne kontrole mogu na terenu provoditi kontrole u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno. Korisnik mora osigurati trajnost projekta. Tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore mora ispuniti uvjete iz Pravilnika, Natječaja i Ugovora o financiranju; također i sve druge uvjete propisane natječajem.

Ako se utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom, na ukupno isplaćeni iznos potpore primijenit će s financijska korekcija; ili će se tražiti povrat dijela isplaćene potpore ili cjelokupno isplaćene potpore. Neispunjenje obveza u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore rezultirat će izdavanjem odluke o povratu dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene potpore.

Detaljne informacije o navedenom natječaju dostupne su putem mrežnih stranica www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakRadovi u pčelinjaku kroz godinu
Sljedeći članakDašak ljeta u čaši
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.