""Provedbeni propisi

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 80/13. Navedeni zakon stupa na snagu danom pristupanja Hrvatske EU (dakle, na snazi je od 01.07.2013.). Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 120/12. i 136/12.).

Odredbama članka 49. Zakona (Prijelazne i završne odredbe) propisano je da će ministar donijeti provedbene propise iz članaka 15., 18., 22., 28. i 35. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim pravilnika iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona koje će donijeti u roku od 90 dana nakon donošenja Programa iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona.

Do donošenja provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.) i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 120/12. i 136/12.):
● Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (»NN«, br. 10/10.),
● Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (»NN«, br. 65/13.),
● Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost (»NN«, br. 22/10.),
● Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»NN«, br. 33/12.),
● Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (»NN«, br. 46/11. i 103/11.),
● Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»NN«, br. 44/11.),
● Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 16/13.),
● Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (»NN«, br. 20/13.),
● Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»NN«, br. 149/11., 131/12. i 24/13.),
● Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (»NN«, br. 145/12. i 29/13.),
● Pravilnik o mreži za ruralni razvoj (»NN«, br. 86/11., 114/11. i 96/12.).

Započeti postupci i dalje po starom zakonu

Odredbama sadržanim u Članku 50. propisano je da će postupci započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»NN«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbama tih Zakona. Inspekcijski postupci nad korisnicima potpora ostvarenih temeljem Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»NN«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) provest će se po odredbama tih Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 62. stavaka 4., 5., 6. i 7. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 120/12. i 136/12.) ne primjenjuju se na korisnike koji su podnijeli zahtjev za izravna plalanja, državnu potporu i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2013. godinu, a dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 40. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»NN«, br. 120/12. i 136/12.) ne primjenjuju se na korisnike koji su podnijeli zahtjev za IAKS mjere ruralnog razvoja za 2013. godinu, a dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Registracije oznaka na europskoj razini

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda objavljen je u „Narodnim novinama” 28.06.2013. godine, a stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, odnosno danom pristupanja RH Europskoj uniji. I ovdje skrećemo pozornost na odredbe sadržane u Članku 17. kojim je propisano da postupci za registraciju oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda u Republici Hrvatskoj, koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se sukladno odredbama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»NN«, br. 50/12.), Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»NN«, br. 102/12.) i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»NN«, br. 105/12.). Skrećemo pozornost i na odredbe članka 18. koji propisuje da stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti propisi:
• Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»NN«, br. 50/12.),– Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»NN«, br. 23/10.). Odredbama sadržanim u Članku 19. propisano je kako slijedi:

Postupak registracije oznaka na razini Europske unije koje su do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji registrirane na nacionalnoj razini mora se pokrenuti najkasnije u roku od godine dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ako postupak registracije oznake ne bude pokrenut sukladno stavku 1. ovoga članka, Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona oglasiti ništavim rješenje o registriranoj oznaci. Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Stavljanje u promet ekoloških poljoprivrednih proizvoda

Zakon o provedbi uredbe vijeća (ez) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda objavljen je u „NN“ broj 80/13 od 28.06.2013., a stupio je na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno 1. srpnja 2017. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»NN« br. 139/10.).
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći propisi:
● Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja (»NN«, br. 1/13.),
● Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda (»NN«, br. 129/09.),
● Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji (»NN«, br. 25/11.),
● Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (»NN«, br. 39/11.),
● Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji (»NN«, br. 68/11.),
● Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u akvakulturi (»NN«, br. 153/11.).
Odredbama Članka 18. ovog Zakona propisano je da će se svi postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršiti prema odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»NN«, br. 139/10.), a odredbama Članka 19. da danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ekološki proizvodi moraju biti označeni sukladno članku 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

Ekološki proizvodi označeni sukladno Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»NN«, br. 139/10.) mogu se stavljati na tržište 12 mjeseci od dana pristupanja  Europskoj uniji.

Napominjemo da je objavljen i veći broj drugih propisa, pa smo ovom prilikom nastojali skrenuti Vašu pozornost na najbitnije. U svakom slučaju, savjetujemo Vam pozorno praćenje novih propisa, jer se ulaskom u EU mnogo toga mijenja, a sve promjene koje nas očekuju mogu u znatnoj mjeri utjecati na proizvodnju, te proizvesti posljedice koje se mogu na različite načine reflektirati na poljoprivredne proizvođače.

Provedba mjera radi sprječavanja kontaminacije hrane za životinje mikotoksinima

Ministarstvo poljoprivrede poslalo je obavijest svim subjektima u poslovanju s hranom te ovim putem obavještava javnost da će, u svjetlu posljednjih događaja kontaminacije mlijeka i hrane za životinje mikotoksinima, provesti mjere sprječavanja kontaminacije.

Svi subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju se pridržavati propisanih uvjeta iz Priloga II. Uredbe komisije (EZ-a) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. godine, kojom se utvrđuju higijenski zahtjevi za hranu za životinje, na način da objekte za proizvodnju i skladištenje, opremu, silose, vozila i prostor oko njih održavaju čistim odnosno da provode mjere dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije (DDD). S obzirom da svi subjekti posjeduju pisani program i procedure zasnovane na načelima HACCP-a, preporuča se iste revidirati na način da se poveća učestalost kontrola na mikotoksine pri prijemu sirovina, odnosno da se mjere čišćenja provode prije svakog unosa nove hrane za životinje u objekte, te s ciljem sprečavanja potencijalnih opasnosti (kao npr. rast gljivica, uzročnika stvaranja mikotoksina). Potrebno je obaviti dezinfekciju prostora i opreme odgovarajućim odobrenim dezinfekcijskim sredstvom. Također, potrebno je uložiti dodatne napore i mjere kako bi se spriječila unakrižna kontaminacija novo unesene hrane za životinje koje bi moglo utjecati na sigurnost hrane za životinje i kakvoću proizvoda. Hranu za životinje treba skladištiti na načelima dobre skladišne prakse u za to predviđenim i prilagođenim prostorijama, uz održavanje temperature na najnižoj mogućoj razini radi izbjegavanja kondenzacije i kvarenja. U skladu s Prilogom II. gore navedene Uredbe, svi subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju, među ostalim, voditi i evidencije, odnosno imati svu potrebnu dokumentaciju uključujući podatke o sirovinama i gotovoj hrani za životinje u svrhu sljedivosti do konačnog odredišta. U cilju osiguranja kvalitete hrane i zaštite zdravlja potrošača, potrebno je da svi u lancu, od proizvodnje hrane za životinje, skladištenja, pa sve do njenog stavljanja na tržište, osiguraju provođenje navedenih mjera i ponašaju se u skladu s dobrom skladišnom i dobrom proizvođačkom praksom.

""

Prethodni članakZapečene paprike
Sljedeći članakKruh s povrćem
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.