S obzirom na to da se sve veći broj građana te fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj namjerava baviti ili se već bavi djelatnošću maslinarstva, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske nedavno provelo i e-savjetovanje o novom Pravilniku o upisniku maslinika.

U novom Pravilniku niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) Upisnik maslinika je elektronička baza podataka o maslinicima, proizvodnji maslina i maslinovog ulja te stanju na zalihama maslinovog ulja koju vodi i ažurira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

(b) Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije je elektronički sustav u kojem se evidentiraju opći podaci subjekata u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima i sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije.

(c) Poljoprivrednik je pravna ili fizička osoba prema odredbama Zakona o poljoprivredi.

(d) Uljara je pravna ili fizička osoba evidentirana u Registru subjekata i pripadajućih objekata koja se bavi preradom ploda maslina u maslinovo ulje.

(e) Trgovac je pravna ili fizička osoba koja se bavi unosom maslinovog ulja iz Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvozom iz trećih zemalja, otkupom, skladištenjem, punjenjem ili pakiranjem maslinovog ulja u svrhu njegovog daljnjeg stavljanja na tržište ili korištenja u prehrambenoj industriji.

Oblik i sadržaj Upisnika maslinika

U upisniku maslinika nalaze se sljedeće kategorije i vrste podataka:

1. Podaci o pravnim i fizičkim osobama koje se bave uzgojem maslina

a) poljoprivrednici koji se bave uzgojem maslina, upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu.

b) pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu.

2. Površine pod nasadima maslina (ha)

3. Karakteristike maslinika

a) Sorta maslina

b) Broj stabala maslina

c) Godina sadnje

d) Razmak u redu (m),

e) Razmak između redova (m), ako je primjenjivo

f) Površina sorte kao čiste kulture (ha), ako je primjenjivo

g) Lokacija maslinika

4. Proizvodnja maslina (kg)

5. Podaci o uljarama

6. Podaci o proizvodnji maslinovog ulja

a) Proizvodnja konvencionalnog maslinovog ulja (kg)

b) Proizvodnja ekološkog maslinovog ulja (kg)

c) Randman

7. Podaci o trgovcima

8. Stanje na zalihama maslinovog ulja

a) Stanje konvencionalnog maslinovog ulja na zalihama (kg)

b) Stanje ekološkog maslinovoga ulja na zalihama (kg).

Obveza evidentiranja u Upisnik maslinika

Obvezu evidentiranja u Upisnik maslinika imaju sve pravne i fizičke osobe koje se bave:

a) uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu.

b) preradom ploda maslina u maslinovo ulje, a evidentirane su u Registar subjekata i pripadajućih objekata.

c) unosom maslinovog ulja iz Europske unije ili uvozom iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, otkupom, skladištenjem, punjenjem ili pakiranjem maslinovog ulja u svrhu njegovog daljnjeg stavljanja na tržište ili korištenja u prehrambenoj industriji.

Oni poljoprivrednici koji se bave uzgojem maslina, upisom u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja, smatraju se već evidentiranim u Upisnik maslinika.

Stogodišnji nasad maslina

Postupak evidentiranja u Upisnik maslinika

Uljare i trgovci koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava evidentiraju se u Upisnik maslinika prilikom prve dostave podataka Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dok se neevidentirani proizvođač maslina, evidentira u Upisnik maslinika prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru.

U postupku evidentiranja neevidentiranih proizvođača maslina, obveze uljare su sljedeće:

  • osiguravanje vidljivost obavijesti i upute o obvezi evidentiranja,
  • osiguravanje dostupnosti i dovoljnog broja primjeraka obrasca radi popunjavanja od strane neevidentiranog proizvođača maslina,
  • prikupljanje i čuvanje popunjenih obrazaca,
  • slanje/dostavljanje popunjenih obrazaca Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. veljače tekuće godine za razdoblje od 1. listopada prethodne kalendarske godine

Dostavom obrasca iz Priloga I. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od strane uljare, proizvođač maslina iz stavka 2. ovoga članka smatra se evidentiranim u Upisniku maslinika.

Obveznici dostave podataka

U Pravilniku se navodi i tko su obveznici dostave podataka o karakteristikama maslinika, proizvodnji maslina, maslinovog ulja i stanju na zalihama maslinovog ulja te rokovi za dostavu

Podatke o proizvodnji maslina te o proizvodnji maslinovog ulja i randmana dostavljaju uljare do 15. veljače tekuće godine za razdoblje od 1. listopada prethodne kalendarske godine do datuma završetka proizvodnje maslinovog ulja na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Neevidentirani proizvođači maslina popunjavaju obrazac iz Priloga I. ovoga Pravilnika o karakteristikama maslinika prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru na način da uljare imaju obvezu dostave obrasca iz Priloga I. Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

Podatke o stanju na zalihama konvencionalnog i/ili ekološkog maslinovoga ulja na dan 30. rujna tekuće godine dostavljaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju zalihe maslinovog ulja do najkasnije 10. listopada tekuće godine putem sustava AGRONET.

Promjene podataka i brisanje iz Upisnika maslinika

Promjene podataka o poljoprivrednicima, odnosno podataka o površinama pod nasadima maslina te brisanje poljoprivrednika iz Upisnika maslinika, provode se na temelju podataka koje vodi ili njima raspolaže Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, time da se navedeni podaci dostavljaju u roku od 15 dana od nastanka promjena.

Promjene podataka o uljarama i trgovcima te njihovo brisanje iz Upisnika maslinika, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju može izvršiti i po službenoj dužnosti, ako provjerom i razmjenom informacija s drugim službenim bazama podataka, registrima i upisnicima utvrdi takve promjene, a one nisu prijavljene Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Provjere

Pravne i fizičke osobe koje Agenciji za plaćanja za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  na propisan način i u propisanome roku ne dostavljaju tražene podatke podliježu nadzoru nadležne inspekcije Državnog inspektorata u skladu sa Zakonom o državnom inspektoratu.

Agencija za plaćanja i Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske surađuju sa svrhom provjere i razmjene podataka o svim pravnim i fizičkim osobama upisanim u Registar subjekata i pripadajućih objekata koje se bave preradom ploda maslina u maslinovo ulje, otkupom, skladištenjem, punjenjem  i pakiranjem maslinovog ulja.

Prijelazne i završne odredbe

Zbog operativne prilagodbe uljara na dostavu svih podataka propisanih na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika, iznimno za tržišnu godinu 2023./2024., uljare do 15. veljače 2024. godine dostavljaju Agenciji za plaćanja najmanje sljedeće podatke:

– ukupna količina predanih maslina,

– ukupna količina dobivenoga ulja (s razdjelom na ekološko i konvencionalno),

– prosječni randman.

Do početka omogućavanja dostave podataka u elektroničkom obliku putem sustava AGRONET, obrasci iz Priloga I., II. III. i IV. ovoga Pravilnika dostavljaju se pisanim putem ili putem elektroničke pošte Agenciji za plaćanja.

Prethodni članakMed – “jantarno“ zlato
Sljedeći članakUzgoj svinja na OPG-ima
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.