Prepoznavanje neželjenih organizama u poljoprivredi, te stvarna potreba i optimalni rokovi njihova suzbijanja važan su preduvjet uspješnog biljnog zdravstva. Pogrešna dijagnoza i zakašnjela aplikacija najčešće završavaju nepotrebnom, pretjeranom i manje učinkovitom primjenom pesticida.

U državama članicama Europske unije pri analizi potrošnje kemijskih sredstva za zaštitu bilja (SZB) najviše se primjenjuju fungicidi 40 % (pripravci za suzbijanje uzročnika bolesti), zatim herbicidi 33 % (sredstva za suzbijanje korova), zoocidi 13 % (najčešće insekticidi i akaricidi radi suzbijanja fitofagnih kukaca i grinja), te manjim udjelom ostali pesticidi koji se koriste u poljoprivredi.

Određivanje stvarne potrebe i optimalnog roka primjene SZB

Pojava neželjenih organizama mora se redovito pratiti odgovarajućim metodama kako bi se odredila stvarna potreba i optimalni rokovi primjene odgovarajućih pripravaka. Za svaku vrstu štetnih organizama propisane su metode praćenja i prognoza njihove pojave. Poljoprivrednici najlakše prate korovnu floru na svojim poljoprivrednim površinama (korove vide prostim okom), te iz “povijesti parcele” i saznanja o dominantnim korovima biraju herbicide prema selektivnosti, vremenu primjene, načinu usvajanja, mehanizmu djelovanja i kemijskoj pripadnosti.

Kod prognoze pojave štetnih kukaca koristimo redovite vizualne preglede usjeva i nasada (npr. praćenje prezimljujuće populacije moljca kružnih mina jabuke brojanjem kukuljica po stablu, pojava “aktivnih rupa” štetnih glodavaca na poljima i višegodišnjim nasadima, prva pojava odraslih kukaca krumpirove zlatice, njihovih jaja i ličinki), ali za većinu odraslih štetnika koji se aktivno šire letenjem, koristimo različite mamce radi njihove prve pojave, najveće brojnosti i kraj razvoja pojedine generacije. Za ekonomski važnije štetnike propisani su kritični ulovi (brojevi) nakon kojih provodimo usmjerene mjere primjene sredstva za zaštitu bilja.

Uzročnici biljnih bolestisu mikroorganizmi koje ne vidimo golim okom, a kad se pojavljuju tipični simptomi štete su kod većine bolesti već počinjene, pa je za suzbijanje tada prekasno. Premda u svijetu raste potrošnja bioloških pripravaka i aktivatora obrane biljaka (induktori otpornosti), ipak su još kemijska sredstva za zaštitu bilja najvažnija mjera zaštite od uzročnika biljnih bolesti.

Kad primijeniti sredstva za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti?

Za većinu biljnih vrsta je poznato u kojem su razvojnom stadiju osjetljive na moguće zaraze uzročnicima bolesti. Ponekad to razdoblje traje relativno kratko, npr. breskve i nektarine su najosjetljivije na moguće zaraze uzročnikom kovrčavosti lišća (Taphrina deformans) početkom vegetacije, kad se u cvjetnih pupova nazire crvenkasta boja latica, odnosno kad se u sredini ljusaka lisnog pupa vidi zelenkasti vršak ne dulji od 3-4 mm (ovo osjetljivo razdoblje u prosječnim godinama traje svega desetak dana).

Naprotiv, jabuke su na uzročnika krastavosti lišća i plodova (Venturia inaequalis) osjetljive od otvaranja pupova pa sve do završetka berbe plodova (u ovom slučaju osjetljivo razdoblje za sorte kasnog vremena dozrijevanja traje čak šest mjeseci). Ako znamo kad je pojedina biljna vrsta osjetljiva na određenu biljnu bolest, tada je u tom razdoblju potrebno pratiti vanjske (meteorološke) uvjete povoljne za zarazu ili infekciju. Za većinu je ekonomski važnijih uzročnika biljnih bolesti dosta dobro proučen tijek njihova nastanka i razvoja (patogeneza), prilikom čega su od presudne važnosti temperature (°C) i pripadajuće trajanje vlaženje (h) osjetljivih biljnih organa, uz preduvjet da su uzgajane sorte ili hibridi osjetljivi na spomenute patogene organizme.

Tablica 1. Utjecaj meteoroloških uvjeta na infekciju ili zarazu nekih uzročnika biljnih bolesti

Biljna vrstaUzročnik bolestiUvjeti za infekciju
BreskvaTaphrina deformansvlaženje 36 do 48 sati uz temperature 3° do 18°C
JabukaVenturia inaequalisvlaženje 9 do 19 sati uz temperature 16,7° do 24,4°C
  Vinova loza  Plasmopara viticolaPrimarne: mladice 10 cm, 10 mm kiše, temperature >10°C; Sekundarne: umnožak vlaženja (h) i temperature (°C) >= 50
KrumpirPhytophthora infestansvlaženje barem 10 sati uz temperature barem 10°C
LukPeronospora destructorvlaženje 2 do 3 sata uz temperature 6° do 18°C
SalataBremia lactucaevlaženje barem 3 sata uz temperature 5° do 30°C
MrkvaAlternaria daucivlaženje 8 do 12 sati uz temperature 16° do 25°C

Iz Tablice 1 je vidljivo da se uz dovoljno vlage uzročnici nekih biljnih bolesti vrlo dobro razvijaju pri nižim temperaturama zraka, čak i na vrijednostima ispod 10°C, npr. plamenjača luka i salate (Peronospora destructor, Bremia lactucae), dok neke bolesti zahtijevaju toplije meteorološke uvjete, npr. crna palež lišća mrkve (Alternaria solani) i plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola). Za razvoj većine uzročnika biljnih bolesti svako zadržavanje vlage (npr. od kiše, navodnjavanja, rose, magle) na osjetljivim biljnim organima u trajanju dužem od 10 sati uz temperature zraka veće od 10°C predstavlja optimalne uvjete za infekciju.

Primarni ili najvažniji ekološki čimbenik za moguću zarazu većine uzročnika biljnih bolesti predstavlja dovoljno dugotrajno zadržavanje vlage na osjetljivim domaćinima, izuzetak su uzročnici pepelnica (Erysiphaceae). Iz tih je razloga za prognozu moguće pojave biljnih bolesti u poljoprivrednim usjevima potrebno pomoću posebnih mjernih uređaja pratiti najvažnije meteorološke uvjete, prvenstveno zadržavanje vlage i pripadajuće temperature u osjetljivom razvojnom stadiju određene biljne vrste. Također je potrebno redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, pronaći prvu pojavu bolesti i procijeniti potencijal za njezino sekundarno širenje.

Značaj praćenja agrometeorološkim uređajima

U prošlosti je među prvim metodama prognoze poznata vinogradarska “Müllerova krivulja“, opisana još davne 1934. g. Temelji se na praćenju meteoroloških uvjeta u vrijeme kad vinova loza svojim sezonskim rastom postaje osjetljiva na prve (primarne) zaraze:

(a) tlo mora biti zagrijano na 8°C ili prosječna temperatura zraka barem 10-11°C;

(b) tijekom dva dana mora pasti barem 10 mm kiše;

(c) lišće loze mora biti u promjeru barem 4-5 cm ili mladice dužine barem 10-12 cm;

(d) u nasadima mora biti prezimljujućeg izvora zaraze (zrele oospore).

Kad su ispunjena sva četiri uvjeta, pomoću Müllerove krivulje računamo skriveno inkubacijsko razdoblje i donosimo odluku o početku usmjerene zaštite protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Ovaj model se već desetljećima koristi u našim kontinentalnim vinorodnim područjima u radu “antiperonosporne službe”. Nakon pojave prvih simptoma plamenjače mijenjaju se uvjeti s primarnih na sekundarne zaraze (umnožak vlaženja biljnih organa u satima i temperature zraka mora biti jednak ili veći od 50).

Tablica 2. Količina oborina, dani dozrijevanja zimskih oospora, datumi primarnih zaraza, kraj skrivenog razdoblja ili inkubacije prve primarne zaraze, pojava prvih simptoma i broj sekundarnih infekcija tijekom 2004.-2011. g. (prema mjernom uređaju u središnjem dijelu Međimurskog vinogorja)

GodinaOborine travanjKlijavost oosporaPrimarna zarazaKraj inkubacije*Prvi simptomiSekundarne infekcije
2004.112,6 mm06/0506/0520/0526/0529
2005.95,8 mm06/0518/0528/0530/0526
2006.109,1 mm06/0515/0529/0501/0624
2007.2,1 mm23/0405/0513/0511/0625
2008.23,2 mm07/0521/0528/0531/0529
2009.41,3 mm30/0412/0519/0525/0532
2010.77,2 mm05/0506/0516/0501/0627
2011.86,3 mm25/0401/0512/0516/0518
*netretirano trsje vinske sorte moslavac bijeli (šipon)

Različiti tipovi mjernih uređaja (agrometeorološke stanice) radi praćenja uvjeta za prognozu i određivanje potrebe suzbijanja značajnijih uzročnika bolesti: “µMetos”(slika 1); “iMetos” (slika 2), te “Pinova Meteo” (slika 3) (foto: M.Šubić)

U Tablici 2. su prikazani rezultati prikupljanja najvažnijih meteoroloških uvjeta potrebnih za procjenu razvoja plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Vidljivo je da sezone nisu jednako (ne)povoljne za razvoj ekonomski vrlo štetnih bolesti biljaka. Prosječno prvu ili primarnu zarazu plamenjačom vinove loze u Međimurju očekujemo 11. svibnja, naknadno skriveno razdoblje (inkubacija) prosječno traje 10 dana, a prve simptome prosječno na lišću pronalazimo u zadnjem tjednu svibnja ili neposredno pred početak cvatnje vinograda. No, nekih sezona prvu ili primarnu zarazu plamenjačom bilježimo već sredinom zadnje dekade mjeseca travnja (npr. 16 dana ranije nego prosječnih sezona), pa uz povoljne naknadne uvjete već krajem srpnja na netretiranom (nezaštićenom) trsju bude uništen gotovo sav urod grožđa i većina lisne površine.

Iz navedenih rezultata je vidljivo da se potreba i broj usmjerenih zaštita biljaka od uzročnika bolesti mijenjaju iz godine u godinu, te prvenstveno ovise o količini i rasporedu oborina, učestalosti i dugotrajnosti jutarnjih rosa i magle, te mogućem navodnjavanju usjeva “kišenjem”. Primjerice, uvjete za razvoj biljnih bolesti uz preporuke njihova suzbijanja poljoprivrednici mogu dobiti putem internet stranice www.savjetodavna.hr (preporuke po županijama).

Osim za prognozu pojave uzročnika bolesti, mjernim stanicama procjenjujemo razvoj štetnih kukaca i grinja, ali i razvoj biljnih usjeva (pomoću zbrojeva aktivnih temperatura prema vrsti štetnika i prilagođenim praćenju razvojnih stadija usjeva ili nasada), mogu služiti za procjenu potrebe navodnjavanja ili zaštite od mraza (“antifrost sustavi”) ili za moguću najavu i procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Prethodni članakZimsko – proljetna aeracija i gnojidba vinograda
Sljedeći članakAplikacija “Kretanje cijena” od sutra dostupna građanima
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.