U proizvodnji ekonomski važnih ratarskih i povrtnih kultura korovi predstavljaju ograničavajući čimbenik proizvodnje. Kod ovih usjeva prinos najčešće potpuno izostane ako se korovi ne suzbiju. Sažeto rečeno, prvi korak u suzbijanju korova je ispravna determinacija korova kao i poznavanje njihovih biološko-ekoloških značajki.

Zašto je važno je poznavati obilježja korova?

Iznimno je bitno kod kemijskog suzbijanja korova koristiti zaštitnu opremu

Već od početaka proizvodnje hrane prije više tisuća godina, povijesni članci i knjige ukazuju na važnost korova i potrebu njihovog suzbijanja. Pojava ovih u usjevu nepoželjnih biljnih vrsta povezana je s prelaskom čovjeka s nomadskog načina života na sustavno uzgajanje većeg broja biljaka iste vrste na jednom mjestu. Dugo vremena su korovi suzbijani ručno i mehanički. Od sredine 40-ih godina prošlog stoljeća agrokemijske kompanije komercijalizirale su nekoliko tisuća različitih herbicida. One su uspješno zamijenile mehaničke mjere suzbijanja i u biljnoj proizvodnji značajno umanjile utrošak ljudskog rada.

Mukotrpno ručno okopavanje korova tad je zamijenjeno primjenom herbicida čime je radnicima bilo omogućeno pronalazak boljeg (lakšeg) zaposlenja. Kao i kod uvođenja bilo koje nove tehnologije, zamjena ručnog kopanja korova herbicidima donijela je značajne sociološke promjene, ali i promjene u agrikulturi. Tako je primjena herbicida unaprijedila ekonomsku stranu suzbijanja korova, povećala profit, učinak suzbijanja korova, ali i značajno umanjila utrošak radne snage za suzbijanje korova.

Osim toga, herbicidima je bilo moguće suzbiti korove i u onim usjevima/nasadima gdje nije bilo moguće obaviti mehaničke mjere suzbijanja korova. Dodatno, primjena herbicida značajno je umanjila gubitke koje korovi uzrokuju u žetvi kao i u posliježetvenim troškovima dodatnog sušenja sjemena u zakorovljenim usjevima.

Glavna negativna strana primjene herbicida je njihova toksičnost i potencijalna opasnost za okoliš. Herbicidi, ovisno o pedo-klimatskim prilikama i njihovim fizikalno-kemijskim značajkama, mogu određeno vrijeme perzistirati u okolišu. Tako rezidue nekih herbicida u tlu mogu oštetiti kulture u plodoredu. Na taj način mogu značajno ograničiti sjetvu kultura koje slijede u plodoredu. Rezidue određenih zemljišnih herbicida mogu dospjeti u površinske i podzemne vode što predstavlja veliki ekotoksikološki problem. Učestala primjena herbicida dovodi i do pojave rezistentnih biotipova korova što danas predstavlja veliki problem u biljnoj proizvodnji.

Ručno uklanjanje korova prihvatljivo je s ekološke strane, ali i na manjim površinama

Dodatno, učinak herbicida može biti nekonzistentan. Njihov učinak izravno ovisi o okolišnim čimbenicima, a tu interakciju herbicid-okoliš-biljka nije moguće uvijek predvidjeti. Stoga, unatoč značajnim prednostima herbicida, njihova uporaba mora biti racionalna i temeljena na principima integriranog suzbijanja korova.

Poznavanje specifičnih bioloških i ekoloških obilježja svake ekonomski važne korovne vrste osnova je integriranog pristupa suzbijanja korova. Ovaj pristup podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera. Pri tome se za jednak ekonomski učinak prednost daje ekološki i ekotoksikološki prihvatljivim mjerama. Uz navedeno, nova europska agrarna politika usmjerena je na značajnoj stimulaciji smanjenju unosa pesticida u okoliš i podizanju ekološke svijesti (Direktiva 2009/128/EZ i EU Zeleni plan). Stoga je za očuvanje prinosa i primjenu mjera suzbijanja korova potrebno šire znanje biologije i ekologije korova. U daljnjem tekstu osvrnut ćemo se na opis ekonomski značajnih korova jarih usjeva čija sjetva uskoro slijedi.

Pročitajte još:

Korovna flora jarih usjeva

Trendovi u suzbijanju korova

Što kad se utvrdi rezistentnost korova?

izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović

dr. sc. Valentina Šoštarčić

Zavod za herbologiju

Agronomski fakultet u Zagrebu

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKarpati
Sljedeći članakKorovna flora jarih usjeva
Avatar
Rođena je u Splitu. Diplomirala je i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. Od 2001. zaposlena je na Zavodu za herbologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2012. u znanstveno nastavnom zvanju sveučilišnog docenta. Autorica je pet međunarodna znanstvena rada, 20-ak nacionalnih znanstvenih radova, 30-ak stručnih radova te koautora sveučilišnog priručnika. Dodatno se educirala u Italiji, Njemačkoj i Austriji. Maja Šćepanović rođena je 17. lipnja 1975. godine u Splitu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Jednu godinu srednje škole obrazovala se u Italiji, Domodossoli (Liceo Scientifico Giorgio Spezia). Dodiplomski studij Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1994., gdje je i diplomirala 2000. s temom „Praćenje leta leptira Cydia pomonella u 1999. godini“. Od 2001. godine zaposlena je na Zavodu za herbologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu znanstvenog novaka – asistenta. Doktorsku disertaciju „Učinak višekratne primjene smanjenih količina herbicida na korove i prinos šećerne repe (Beta vulgaris L. var. altissima Doll) obranila je 11. ožujka 2011. na Agronomskom fakultetu. U srpnju 2012. godine izabrana je u znanstveno nastavno zvanje sveučilišnog docenta na Agronomskom fakultetu. U višeg znanstvenog suradnika izabrana je 1. ožujka 2018. Sudjeluje u nastavi preddiplomskog studija „Zaštita bilja“ kao koordinator modula Osnove herbologije te suradnik na modulima Osnove fitomedicine, Zaštita ratarskih kultura od štetočinja, Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja te Sustavi suzbijanja štetnih organizama. Na diplomskom studiju Fitomedicina koordinator je predmeta Ekologija korova i predmeta Herbicides na InterEnAgro studiju te suradnica na predmetu Specijalna herbologija. Mentorirala je više od 20 studentskih radova (završni rad, diplomski rad, radovi za dekanovu i rektorovu nagradu). Surađivala je na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Mogućnost primjene smanjenih količina herbicida i Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje), dva VIP projekta (Primjena smanjenih količina herbicida i Suzbijanje korova u povrću (luk, rajčica, špinat) direktnom sjetvom sjemena) i projektu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (Pelinolisni limundžik Ambrosia artemisiifolia L., raširenost, biologija, ekologija, štetnost i mjere suzbijanja). Suradnica je i na tri međunarodna projekta IPA: “Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer’s income and reduce pesticide use”, Tempus projekt: “International joint Master degree in Plant Medicine” te COS projekt: Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER). Autorica je pet međunarodna znanstvena rada (a1), 20-ak nacionalnih znanstvenih radova, 30-ak stručnih radova te koautora sveučilišnog priručnika. Dodatno se educirala u Italiji, Njemačkoj i Austriji. Aktivno je sudjelovala na 10-ak međunarodnih znanstvenih skupova te 15-ak stručnih skupova iz područja zaštite bilja. Članica je Hrvatskog društva biljne zaštite te Europskog društva za proučavanje korova (EWRS). Područje interesa: integrirano suzbijanje korova, primjena smanjenih količina herbicida, biologija i ekologija korova, prognozni i bio-ekonomični modeli,.