U sklopu pripremne faze za provedbu Programa trajnog praćenja stanja (monitoringa) poljoprivrednog zemljišta koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), 2. i 3. veljače 2023. godine u prostorijama Centra za tlo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) održana je dvodnevna edukacija terenskih djelatnika o klasifikaciji tla prema nacionalnoj klasifikaciji.

Nakon prve slijedi još jedna dvodnevna edukacija o klasifikaciji tala prema Svjetskoj referentnoj osnovi (WRB) koja će poslužiti kao zajednički jezik u međunarodnoj komunikaciji (IUSS Working Group WRB). 

Prvu je edukaciju održao prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, predavač na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, autor sveučilišnog udžbenika Sistematika tala Hrvatske te autor velikog broja pedoloških studija i kompilacijskih ili izvornih pedoloških karata. 

Edukacije su priprema za terenske aktivnosti koje su planirane u ljetnim mjesecima i uključuju postavljanje trajnih postaja motrenja na području cijele RH. 

Cilj svih aktivnosti je doprinijeti djelotvornijoj politici zaštite tla kao i politici održive poljoprivrede i ruralnog razvoja koja će u budućnosti omogućiti predviđanja pojava negativnih procesa u tlu i utvrđivati oštećenja i onečišćenja te njihovo sprečavanje ili ublažavanje.